ارائه چارچوب آینده‌نگاری شرکتی مبتنی بر سناریوپردازی در راستای ارتقای مدیریت نوآوری (مورد مطالعه: صنایع هوا و فضا)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آینده پژوهی، دانشکده میدیریت،‌دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه آینده پژوهی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

شواهد عینی پژوهش‌های حوزه‌های گوناگون نشان می‌دهد که شرکت‌ها هنوز از کمبود چارچوبی جهت مواجهه با شرایط ابهام‌آمیز و پیچیده آینده در حوزه‌های مختلف و اطمینان از دریافت همه تغییرات خارجی مرتبط و ارائه پاسخهای متناسب در مخاطره هستند. در این میان شرکت‌ها برای توسعه و گسترش نوآوری‌های خود در راستای خلق ارزش و ثروت تلاش می‌کنند. یکی از روش‌های نوین و توانمند برای شرکت‌ها در این شرایط، آینده‌نگاری شرکتی است که فرایند مدیریت نوآوری را بهبود و توسعه می‎‌دهد. از‌این‌رو پژوهش حاضر برآن است تا ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های آینده‌نگاری شرکتی را در راستای ارتقا و بهبود مدیریت نوآوری به‌کار برد. در این میان از ظرفیت‌های روش سناریوپردازی نیز بهره می‌برد. فرایند پژوهش ترکیبی از روش کمی تحلیل معادلات ساختاری که تاثیرات آینده‌نگاری شرکتی بر مدیریت نوآوری را بررسی می‌کند و روش کیفی در طی یک فراگرد فرایندی با بازخورد رجوع به خبرگان و تحلیل محتوا است. در بخش کمی بعد از حصول روایی مدل مفهومی تاثیرات آینده‌نگاری شرکتی بر مدیریت نوآوری بدست آمده از تحلیل ادبیات توسط خبرگان این حوزه، صنایع هوا و فضا به عنوان مطالعه موردی قرار گرفت و پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، با استفاده از نرم‌افزار SmartPLS فرضیه‌های پژوهش آزمون شدند. در تحلیل کیفی در هر کدام از مراحل مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته با خبرگان و تحلیل محتوا در راستای نیل به شاخص‌ها و مولفه‌های چارچوب مدنظر، پژوهشگران می‌توانستند به مرحله یا مراحل قبل بازگشته و در مسیر پیش رو تجدید نظر کنند. یافته‌های پژوهش شامل مولفه‌های تاثیرگذار آینده‌نگاری شرکتی بر مدیریت نوآوری در بخش کمی و در امتداد آن ارایه چارچوب آینده‌نگاری شرکتی در راستای توسعه و بهبود مدیریت نوآوری و سپس توسعه چارچوب آینده‌نگاری شرکتی مبتنی بر سناریوپردازی در راستای ارتقای مدیریت نوآوری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing a Corporate Foresight Framework Based on Scenario Planning for Applications in Innovation Management In High Technology defense industry

نویسندگان [English]

 • Mohsen Keshavarz Turk 1
 • Seyed Mohammad Moghimi 2
 • Mohammad Abooyee Ardakan 3
 • Mohammad Rahim Eivazi 4
1 Futures Studies, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, iran
2 Futures Studies, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Government Management, Faculty of Management, University of Tehran. Tehran, Iran
4 Humanity faculty, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The objective evidence of research in various domains shows that companies are in danger because of lack of a framework to address the ambiguous and complex situations of the future. Meanwhile, corporate foresight is trying to respond to this need. In this situation, companies are working to develop their innovations in order to create value and wealth. One of the new and powerful tools and methods for companies in this way is corporate foresight that improves and develops the innovation management process. The present study seeks to explore the capabilities and potentials of corporate foresight in order to improve and promote innovation management. In the meantime, it utilizes the appropriateness and capabilities of the scenario methodology. The research findings combine a quantitative analysis of structural equations that examine the effects of corporate foresight on innovation management with the qualitative method through a feedback process, referral to experts and content analysis. It is worth mentioning in the qualitative analysis that researchers could return to the previous stage or stages and review the course ahead in each of the semi-structured in-depth interviews with experts and content analysis them in order to achieve the indicators and components of the framework. Research findings include effective factors of corporate foresight on innovation management in the quantitative part and, along with this, provide a corporate foresight framework for the development and improvement of innovation management, and then the development of corporate foresight framework which is based on scenario for improving innovation management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corporate Foresight
 • Scenario Planning
 • innovation management
 • Framework
 •  

  • Andreassen, T. W.; Lervik-Olsen, L.; Calabretta, G. (2015). Trend spotting and ser- vice innovation. In Journal of Service Theory Practice, 25 (1), pp. 10-30.
  • Ansoff, H. I. (1975). Managing Strategic Surprise by Response to Weak Signals. In California Management Review, 18 (2), pp. 21–33.
  • Bahrami, H .(1992). The emerging flexible organization – perspectives from Silicon Valley. Calif Manage Rev, 34(4):33–52.
  • Brandtner, P.; Helfert, M.; Auinger, A.; Gaubinger, K. (2015b). Multi-criteria Selec- tion in Design Science Projects - A Procedure for Selecting Foresight Methods at the Front End of Innovation. In Proceedings of 10th International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology (DESRIST), Dub- lin, Ireland, pp. 295-310.
  • Brem, A.; Voigt, K. (2009). Integration of market pull and technology push in the corporate front end and innovation management - Insights from the German soft- ware industry. In Technovation, 29 (5), pp. 351-367.
  • Brunswicker, S.; Hutschek, U. (2010). Crossing Horizons: Leveraging Cross-Industry Innovation Search in the Front-End of the Innovation Process. In Interna- tional Journal of Innovation Management. 14 (04), pp. 683-702.
  • Camillus, J. C.; Datta, D. K. (1991). Managing strategic issues in a turbulent envi- ronment. In Long Range Planning, 24 (2), pp. 67-74.
  • Chandy, R. K. & Tellis, G. J. (1998). Organizing for radical product innovation: The overlooked role of willingness to cannibalize. Journal of Marketing Research, 35 (4):474–487.
  • Chermack, T. J. (2011). Scenario planning in organizations: how to create, use, and assess scenarios. Berrett-Koehler Publishers.
  • Christensen, C. (1997). The innovator’s dilemma: When new technologies cause great firms to fail. Harvard Business Review Press, Boston.
  • Cooper, R. G. (2011). Winning at new products. Creating value through innovation. 4th ed. New York: Basic Books.
  • Costanzo, L. A. (2004). Strategic foresight in a high-speed environment. In Futures, 36 (2), pp. 219-235.
  • Daim, T. U.; Rueda, G.; Martin, H. & Gerdsri, P. (2006). Forecasting emerging tech- nologies: Use of bibliometrics and patent analysis. In Technological Forecasting and Social Change, 73 (8), pp. 981-1012.
  • Damanpour, F. (1991). Organizational Innovation: A Meta-Analysis of Effects of De- terminants and Moderators. In The Academy of Management Journal 34 (3), pp. 555-590
  • Day, G. S. & Schoemaker, P. J. (2005). Scanning the periphery. Harvard Business Review, 83(11):135–148.
  • Dutton, J. E. & Ottensmeyer, E. (1987). Strategic Issue Management Systems. Forms, Functions, and Contexts. In Academy of management Review, 12 (2), pp.355-365.
  • Gaubinger, K. & Rabl, M. (2014). Structuring the Front End of Innovation. In Gassmann, O.; Schweitzer. F. (eds.): Management of the Fuzzy Front End of Inno- vation. Cham: Springer, pp. 15-30.
  • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate data analysis (Vol. 6): Pearson Prentice Hall Upper Saddle River, NJ.
  • Hines, A. & Bishop, P. C. (2013). Framework foresight: Exploring futures the Houston way. In Futures 51, pp. 31-49.
  • Hitt M, Keats B. & DeMarie, S. (1998). Navigating in the new competitive landscape: building strategic flexibility and competitive advantage in the 21st century. Acad Manage Exec. 12(4): 22–42.
  • Holopainen, M. & Toivonen, M. (2012). Weak signals: Anso today. Futures, 44(3):198–205.
  • Horton, A. (1999). A simple guide to sucessful foresight. Foresight 1:5–9.
  • Johnson-Cramer, M. E.; Parise, S. & Cross, R. L. (2007). Managing change through networks and values. In California Management Review. 49 (3), pp. 85-109.
  • Keller, J.; Markmann, C. & von der Gracht, H. A. (2015). Foresight support systems to facilitate regional innovations: A conceptualization case for a German logistics clus- ter. In Technological Forecasting and Social Change 97 (2015), pp. 15-28.
  • Kunnas, P. (2009). Systematic Management of Emerging Strategic Issues. Helsinki, University of Technology.
  • Liebl, F.; Schwarz, J. O. (2010). Normality of the future: Trend diagnosis for strategic foresight. In Futures 42 (4), pp. 313-327.
  • Lyles, M. A. (1987): Defining Strategic Problems. Subjective Criteria of Executives. In Organization Studies, 8 (3), pp. 263-279.
  • Magruk, A. (2011). Innovative classification of technology foresight methods. In Technological and Economic Development of Economy. 17 (4), pp. 700-715.
  • Martinsuo, M. (2009). Teaching the Fuzzy Front End of Innovation: Experimenting with Team Learning and Cross-Organizational Integration. In Creativity and Innova- tion Management. 18 (3), pp.147-159.
  • McCardle, M. (2005). Market foresight capability: Determinants and new product outcomes. University of Central Florida Orlando, Florida.
  • Miles, I. (2012). Dynamic foresight evaluation. In Foresight 14 (1), pp. 69-81.Miles, I.; Saritas O. (2012): The depth of the horizon: searching, scanning and wid- ening horizons. In Foresight 14 (6), pp. 530-545.
  • Mintzberg, H. (1994). The rise and fall of strategic planning. Reconceiving roles for planning, plans, planners. New York, Toronto: Free Press; Maxwell Macmillan Can- ada.
  • Nobelius, D. (2004). Towards the sixth generation of R&D management. International Journal of Project Management, 22(5):369–375.
  • Nugroho, Y.; Saritas, O. (2009). Incorporating network perspectives in foresight: a methodological proposal. In Foresight 11 (6), pp. 21-41.
  • Nylén, D. and Holmström, J. (2015). Digital innovation strategy: A framework for diagnosing and improving digital product and service innovation. Business Horizons, 58(1):57–67.
  • OECD (2005). The Measurement of Scientific and Technological Activities: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data: Oslo Manual. OECD Publishing, Paris, 3rd edition.
  • Ortt, J. R. & van der Duin, P. A. (2008). The evolution of innovation management towards contextual innovation. European Journal of Innovation Management, 11(4):522–538.
  • Paap, J. & Katz, R. (2004). Anticipating disruptive innovation. Research Technology Management, 47(5):13–22.
  • Paladino, A. (2009). Financial Champions and Masters of Innovation. Analyzing the Effects of Balancing Strategic Orientations. In Journal of Product Innovation Man- agement, 26 (6), pp. 616-626.
  • Poskela, J. (2007): Strategic and Operative Level Front-End Innovation Activities - Integration Perspective. In International Journal of Innovation & Technology Man- agement, 4 (4), pp. 433-456.
  • Postma, T. J.B.M.; Broekhuizen, T. L.J.; van den Bosch, F. (2012): The contribution of scenario analysis to the front-end of new product development. In Futures 44 (6), pp. 642-654.
  • Reinhardt, W. A. (1984). An early warning system for strategic planning. In Long Range Planning, 17 (5), pp. 25-34.
  • Rejeb, H. B.; Boly, V.; Morel-Guimaraes, L. (2011). Attractive quality for requirement assessment during the front-end of innovation. In The TQM Journal, 23 (2), pp. 216- 234.
  • Rice, M.; Kelley, D.; Peters, L.; Colarelli O’Connor, G. (2001). Radical innovation: triggering initiation of opportunity recognition and evaluation. In R&D Management. 31 (4), pp. 409-420.
  • Rohrbeck, H.G. & Gemünden. V. (2011). Corporate Foresight: Its Three Roles in Enhancing the Innovation Capacity of a Firm, Technological Forecasting and Social Change, 78, 231–243.
  • Rohrbeck, J.O. & Schwarz, P. (2013). The Value Contribution of Strategic Foresight: Insights from an Empirical Study of Large European Companies, Technological Forecasting and Social Change. 80, 1593-1606.
  • Rohrbeck, R. & Bade, M. (2012). Environmental scanning, futures research, strategic foresight and organizational future orientation: A review, integration, and future research directions. In Proceedings of the XXIII ISPIM Conference – Action for Innovation: Innovating from Experience, pages 1–14, Barcelona.
  • Rohrbeck, R. & Gemünden, H. G. (2011). Corporate foresight: Its three roles in en- hancing the innovation capacity of a firm. In Technological Forecasting and Social Change, 78 (2), pp. 231-243.
  • Rohrbeck, R. (2010). Harnessing a network of experts for competitive advantage: technology scouting in the ICT industry, R & D Management, 40, 169-180.
  • Rohrbeck. (2010). Corporate Foresight: Towards a Maturity Model for the Future Orientation of a Firm, Physica-Verlag, Springer, Heidelberg.
  • Saetre, A. S. & Brun, E. (2012). Strategic management of innovation: Managing ex- ploration-exploitation by balancing creativity and constraint. In International Journal of Innovation & Technology Management. 9 (4), p. 24.
  • Sánchez, A.; Lago, A.; Ferràs, X. & Ribera, J. (2011). Innovation Management Prac- tices, Strategic Adaptation, and Business Results: Evidence from the Electronics Industry. In Journal of Technology Management & Innovation. 6 (2), 14-39.
  • Scheiner, C. W.; Baccarella, C. V.; Bessant, J. & Voigt, K. I. (2014). Thinking patterns and gut feeling in technology identification and evaluation. In Technological Fore- casting and Social Change, 101, pp. 112-123
  • Schoemaker, P. J.H.; Day, G. S. & Snyder, S. A. (2013). Integrating organizational networks, weak signals, strategic radars and scenario planning. In Technological Forecasting and Social Change, 80 (4), pp. 815-824.
  • Schumpeter, J. A. (1947). The Creative Response in Economic History. In Journal of. Economic History, 7 (02), pp. 149-159.
  • Schwartz, P. (1996). The Art of the Long view. New York: Doubleday.
  • Slaughter, R. A. (1989). Probing beneath the surface. In Futures 21 (5), pp. 447- 465.
  • Teece, D. J. (2010). Business Models, Business Strategy and Innovation. In Long Range Planning, 43 (2-3), pp. 172–194.
  • Tellis, G. J., Prabhu, J. C., and Chandy, R. K. (2009). Radical innovation across nations: The preeminence of corporate culture. Journal of Marketing, 73(1):3–23.
  • Tidd, J. & Bessant, J. R. (2009). Managing innovation. Integrating technological, mar- ket and organizational change. 4th ed. Chichester, England, Hoboken, NJ: Wiley.
  • Trott, P. (2005). Innovation management and new product development. 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Financial Times Prentice Hall.
  • Vahs, D. & Brem, A. (2015). Innovationsmanagement. Von der Idee zur erfolgreichen Vermarktung. 5th ed. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
  • Van der Duin, P.A.; Ortt, J.R.; Aarts, W. (2014). Contextual Innovation Management Using a Stage‐Gate Platform: The Case of Philips Shaving and Beauty. In Journal of Product Innovation Management, 31 (3), pp.489-500.
  • Vantrijp, H. & Vankleef, E. (2008). Newness, value and new product performance. In Trends in Food Science & Technology, 19 (11), pp. 562-573.
  • Vishnevskiy, K., Karasev, O., & Meissner, D. (2015). Integrated roadmaps and corporate foresight as tools of innovation management: the case of Russian companies. Technological Forecasting and Social Change, 90, 433-443.
  • Von der Gracht, H. A.; Vennemann, C. R. & Darkow, I. L. (2010): Corporate foresight and innovation management: A portfolio-approach in evaluating organizational de- velopment. In Futures, 42 (4), pp. 380-393.
  • West, M. A. & Farr, J. L. (1990): Innovation at work. In West, M. A.; Farr, J. L. (eds.): Innovation and creativity at work: John Wiley & Sons, Ltd, pp. 3-13.
  • Wießmeier, G. F. L.; Thoma, A. & Senn, C. (2012): Leveraging Synergies Between R&D and Key Account Management to Drive Value Creation. In Research Technol- ogy Management, 55 (3), pp. 15-22.
  • Yokoo, Y. & Okuwada, K. (2013). Identifying Expected Areas of Future Innovation by Combining Foresight Outputs. In Foresight, 15 (1), pp. 6-18.