سناریوهای نفوذ نرم دشمن در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت منابع انسانی و مدرس دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

آمریکایی‌ها پس از ناکامی­های مکرر در پروژه «براندازی» به دنبال «استحاله» و «نفوذ» بر جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های تصمیم­گیر، تصمیم‌ساز و امنیتی مثل نیروهای مسلح برآمدند. ازاین‌رو این پژوهش با هدف تبیین سناریوهای نفوذ نرم دشمن در کارکنان سازمان‌های نظامی انجام‌شده است. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است که به روش سناریونویسی در دو فاز انجام‌شده است. در فاز اول فرمایشات مقام معظم رهبری بررسی و تحلیل‌شده و در فاز دوم بر مبنای نظر خبرگان سناریوهای نفوذ دشمن تبیین گردیده است. جامعه آماری تحقیق در فاز اول همه فرمایشات رهبری بوده و در فاز دوم تعداد 9 نفر از خبرگان حوزه مورد مطالعه بودند که با روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب گردیدند. در فاز اول تحقیق داده‌های لازم از طریق تحلیل محتوای کیفی فرمایشات مقام معظم رهبری گردآوری گردیده و در فاز دوم با نظر خبرگان عامل­های کلیدی و نیروهای پیشران شناسایی و به روش خبرگی نهایی گردید. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که چهار عنوان سناریو نفوذ برای نیروهای مسلح متصور می‌باشد؛ نفوذ گسترده در سطح کارکنان (با تأکید بر رویکرد فکری و فرهنگی)، نفوذ جریانی و شبکه‌سازی، نفوذ موردی در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نیروهای نظامی (رده‌های فرماندهی و مدیریتی) و نفوذ موردی در سطح کارکنان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The enemy's soft infiltration scenarios in the armed forces based on the orders of the Supreme Leader of Iran

نویسنده [English]

 • Ali Farhadi
Ph.D. in Human Resource Management, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

After repeated defeats in the subversion project, the Americans sought to influence the Islamic Republic of Iran and decision-making organizations and security agencies like the armed forces. Therefore, this research has been conducted with the aim of explaining the enemy's soft penetration scenarios in personnel of military organizations. This applied research has been done in two phases by scanning scenario. In the first phase, the Supreme Leader's inquiries were reviewed and analyzed, and in the second phase, based on expert opinion, the enemy's scenarios were explained. The statistical population of the research in the first phase was all the statements of the leadership. In the second phase, 9 experts were selected using purposeful sampling method. In the first phase of the study, the data were collected through qualitative analysis of the Supreme Leader's statements and in the second phase, with the opinion of the experts the key factors were identified and finalized by the method of expertise. The research findings suggest that there are four categories of infiltration scenarios for the armed forces: widespread employee-level infiltration (with an emphasis on intellectual and cultural approach), network infiltration, Case-based infiltration in military decision-making centers (command and control levels) and case-level infiltration at the staff level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Soft infiltration
 • Supreme Leader
 • intellectual and cultural infiltration
 • case infiltration
 • استرایکر، شلدون. و دیگران. (1376). مبانی روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه؛ جواد طهوریان، مشهد: انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، چاپ اول، جلد 3، ص 241.
 • افضلی، رسول. و کیانی، وحید. (1392). بررسی و ارزیابی کیفی وضعیت روابط خارجی ایران در برنامه چهارم توسعه، فصلنامه سیاست راهبردی کلان، سال یکم، شماره یکم، صص 105-136.
 • الوانی، سید مهدی. (1386). مدیریت عمومی، تهران: نشر نی، چاپ سی و یکم، ص 142.
 • ایزدی، فواد. (1394). ابزارهای نفوذ و مداخله­ در سیاست خارجی آمریکا، همایش استحکام ساخت درونی قدرت ملی ج.ا.ایران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • آذربایجانی، مسعود. و دیگران. (1385). روان‌شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، تهران: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت، چاپ دوم، ص 364.
 • آقا­بخشی، علی‌اکبر. و افشاری‌راد، مینو. (1386). فرهنگ علوم سیاسی، تهران: انتشارات چاپار، چاپ دوم، ویرایش ششم، ص 314.
 • بوشهری، علیرضا. و نظری‌زاده، فرهاد. (1387). روندهایراهبردیجهانیمؤثربردفاعو صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی- مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • جعفری، علی‌اکبر. و پاینده، عظیمه. (1395). نقش آمریکا در تفرقه‌افکنی در ایران، فصلنامه گنجینه اسناد، سال بیست و ششم، دفتر اول، صص 28-58.
 • خوش­دهان، علی. (1388). آینده‌پژوهی با تکنیک سناریوسازی، تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 • رضاییان، علی. (1386). مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، ص 7.
 • روزنامه کیهان ۱۷ بهمن ۱۳۹۴، شناسه خبر: 992201.
 • ستاری­خواه، علی. (1393). آینده­پژوهی و سناریونویسی کاربردی، تهران: انتشارات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا.
 • ستاری­خواه، علی. و همکاران. (1395). ماهیت صحنه‌های جنگ ترکیبی آینده‌ی احتمالی علیه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، سال اول، شماره 1، تابستان 95، صص 27-44.
 • شایان­مهر، علیرضا. (1379). دایره­المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کیهان، چاپ اول، ص 620.
 • شوارتز، پیتر. (1390). برنامه‌ریزی برای آینده در دنیایی با عدم قطعیت، مترجم؛ عزیز علیزاده، تهران: انتشارات مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • طاهری، علی. (1395). مختصات الگوی تهدیدات صحنه نبردهای آینده در سال 1404 با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، سال اول، شماره 1، تابستان 95، صص 109 - 127.
 • غرباق­زندی، داود. (1387). سیاست خارجی دولت دوم جورج بوش برعلیه ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دوازدهم، شماره اول.
 • فرانزوی، استفن. (1381). روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه مهرداد فیروزبخت و دیگران، تهران: انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول، ص 178-177.
 • کرمی، علی. (1395). جریان­شناسی نفوذ در صدر اسلام با تأکید بر دوران حکومت حضرت علی (ع)، تهران: مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی دانشگاه جامع امام حسین (ع).
 • محمدی، هادی. (1394). گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، 1-7-94.
 • مورهد، گری‌گوری. و گریفین، ریگی. (1385). رفتار سازمانی، ترجمه سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران: انتشارات مروارید، چاپ یازدهم، ص 382.
 • مؤمن­زاده، رضا. (1392). بازدارندگی دفاعی جدید جمهوری اسلامی ایران، پژوهشنامه دفاع مقدس، سال دوم، شماره هفت، پائیز، صص 147-179.
 • نصیرزاده، عزیز. و همکاران. (1396). سناریوهای راهبردی صحنه‌های آینده ج.ا.ا در افق 1404، پروژه تحقیقاتی مرکز مطالعات راهبردی آجا.

 

 • Christia, F. Dekeyser, E. & Knox, D. (2016). To Karbala: Surveying Religious Shi’a from Iran and Iraq, Massachusetts Institute of Technology.
 • Mike. F. (2007). Consumer Culture and Postmodernis, 2nd edition, SAGE Publications Ltd, p 83.
 • Sylvan, D. & Majeski. S. (2009). Clients, Enemies and Empire Foreign Policy in Perspective: U.S. New York: Routledge.