تأثیر کاربرد فناوری‌های شبیه‌سازی دیجیتال بر یادگیری شناختی اجتماعی رفتار اخلاقی در سازمان‌های نظامی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت رسانه، مدرس دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران.

2 دکتری مدیریت دولتی، گرایش رفتار سازمانی، مرکز تحصیلات تکمیلی تهران، پیام نور، تهران، ایران

10.22034/dfsr.2023.2001181.1699

چکیده

زمینه: فقدان قدرت تصور، درک و یادگیری رفتار اخلاقی را نمی‌توان با بیانیه‌های سازمانی یا آموزش‌های سنتی جبران نمود. این در حالی است که فناوری‌های شبیه‌سازی دیجیتال همچون واقعیت مجازی از طریق فراهم آوردن بستر تصور نتایج اعمال در محیط شبیه‌سازی شده و تقویت قوه تصور افراد و اینکه بتوانند چیزها را از منظر دیگران ببینند، می‌تواند به یادگیری رفتار اخلاقی از طریق پردازش ذهنی آن کمک کند. هدف: در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر کاربرد شبیه‌سازی آموزشی دیجیتال بر پیش‌آماده‌سازی ذهنی و یادگیری شناختی اجتماعی رفتار اخلاقی در میان کارکنان سازمان‌های نظامی پرداخته شد. روش‌ها: پژوهش حاضر از حیث هدف اکتشافی و از حیث روش‌شناسی کیفی و از نوع فرا‌ترکیب می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، متشکل از مطالعات کیفی معتبر منتشرشده‌ در حوزه کاربرد فناوری‌های شبیه‌سازی دیجیتال (با تمرکز بر واقعیت مجازی و واقعیت افزوده) در یادگیری شناختی اجتماعی از سال 2010 تا 2023 می‌باشد. یافته‌ها: پنج مؤلفه تلقین ناخودآگاه احساس حضور فراگیر در محیط یادگیری، افزایش ظرفیت پردازش شناختی مفاهیم انتزاعی و غیرقابل تجربه عینی، قابلیت درک عمیق سوژه در محیط شبیه‌سازی، انگیزش مثبت به یادگیری، بهبود خلاقیت در رابطه با موضوع یادگیری به عنوان تأثیر کاربرد فناوری‌های شبیه‌سازی دیجیتال و بر یادگیری شناختی اجتماعی رفتار اخلاقی در سازمان‌های دفاعی شناسایی گردید. چنین نتیجه‌گیری می‌شود که فناوری‌های شبیه‌سازی دیجیتال به واسطه فراهم آوردن امکان تجربه متوالی و عینی سوژه یادگیری و همچنین ایجاد انعطاف در سناریوهای آموزشی، قادر خواهند بود تحولی چشمگیر در یادگیری شناختی اجتماعی و توسعه رفتار اخلاقی در سازمان‌های نظامی ایجاد نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of using digital simulation technologies on social cognitive learning of ethical behavior in military organizations

نویسندگان [English]

  • Sajjad Farhang 1
  • Hamid Arvand 2
1 PhD in Media Management, lecturer at Imam Ali University (AS), Tehran, Iran.
2 PhD in Public Administration, majoring in Organizational Behavior, Tehran Postgraduate Education Center, Payam Noor, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: The lack of imagination capability, Perception and learning ethical behavior cannot be compensated by organizational statements or traditional training, and in addition, organizations do not possess enough tools and sources to solve this problem. However, digital simulation technologies like virtual reality, can help to learn ethical behavior through unconscious mental processing and goal priming of ethical behavior by providing a platform for imagining the results of unethical/ethical behaviors in the simulated environment.
The Aim: The present study survey the impact of the use of Virtual Reality Simulation technology on the mental priming and social cognitive learning of ethical behavior among the employees of organizations.
Methods: The paradigm and methodological approach of the current research is interpretive and qualitative with a meta-synthesis method. The statistical population of the research consists of authentic qualitative studies published in the field of application of digital simulation technologies in social cognitive learning from 2010 to 2022.
Findings: Based on the meta-synthesis results, the five components of unconscious indoctrination, feeling of pervasive presence in the learning environment, increasing the cognitive processing capacity of abstract and non-experiential concepts, the ability to deeply perceive the subject in the simulation environment, positive motivation to learn, improving creativity were identified as the effect of the use of Virtual Reality as digital simulation technology on social cognitive learning and ethical behavior in organizations.
Conclusion: Based on the results of the research, it is concluded that digital simulation technologies can provide a significant change in social cognitive learning and automation of ethical behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social cognitive learning
  • Ethical behavior
  • Virtual reality
  • Augmented reality
  • Meta-synthesis