تأثیر کاربرد فناوری‌های شبیه‌سازی دیجیتال بر یادگیری شناختی اجتماعی رفتار اخلاقی در سازمان‌های نظامی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت رسانه، استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده فرماندهی و مدیریت، دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران.

2 دکتری مدیریت دولتی، گرایش رفتار سازمانی، مرکز تحصیلات تکمیلی تهران، پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر کاربرد شبیه‌سازی آموزشی دیجیتال بر پیش‌آماده‌سازی ذهنی و یادگیری شناختی اجتماعی رفتار اخلاقی در میان کارکنان سازمان‌های نظامی پرداخته شد.
روش‌ پژوهش: پژوهش حاضر از حیث هدف اکتشافی و از حیث روش‌شناسی کیفی و از نوع فرا‌ترکیب می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، متشکل از مطالعات کیفی معتبر منتشرشده‌ در حوزه کاربرد فناوری‌های شبیه‌سازی دیجیتال (با تمرکز بر واقعیت مجازی و واقعیت افزوده) در یادگیری شناختی اجتماعی تا سال 1401 می‌باشد.
یافته‌ها: پنج مولفه تلقین ناخودآگاه احساس حضور فراگیر در محیط یادگیری، افزایش ظرفیت پردازش شناختی مفاهیم انتزاعی و غیرقابل تجربه عینی، قابلیت درک عمیق سوژه در محیط شبیه‌سازی، تقویت انگیزه یادگیری، بهبود خلاقیت در رابطه با موضوع یادگیری به عنوان تاثیر کاربرد فناوری شبیه‌سازی دیجیتال بر یادگیری شناختی اجتماعی رفتار اخلاقی در سازمان‌های دفاعی شناسایی گردید.
نتیجه‌گیری: فناوری‌های شبیه‌سازی دیجیتال به واسطه فراهم‌آوردن امکان تجربه متوالی و عینی سوژه یادگیری و همچنین ایجاد انعطاف در سناریوهای آموزشی، قادر خواهند بود تحولی چشمگیر در یادگیری شناختی اجتماعی و توسعه رفتار اخلاقی در سازمان‌های نظامی ایجاد نمایند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of using digital simulation technologies on social cognitive learning of ethical behavior in military organizations

نویسندگان [English]

 • Sajjad Farhang 1
 • Hamid Arvand 2
1 PhD in Media Management, Assistant Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Command and Management, Imam Ali University (AS), Tehran, Iran.
2 PhD in Public Administration, majoring in Organizational Behavior, Tehran Postgraduate Education Center, Payam Noor, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: The lack of imagination capability, Perception and learning ethical behavior cannot be compensated by organizational statements or traditional training, and in addition, organizations do not possess enough tools and sources to solve this problem. However, digital simulation technologies like virtual reality, can help to learn ethical behavior through unconscious mental processing and goal priming of ethical behavior by providing a platform for imagining the results of unethical/ethical behaviors in the simulated environment.
The Aim: The present study survey the impact of the use of Virtual Reality Simulation technology on the mental priming and social cognitive learning of ethical behavior among the employees of organizations.
Methods: The paradigm and methodological approach of the current research is interpretive and qualitative with a meta-synthesis method. The statistical population of the research consists of authentic qualitative studies published in the field of application of digital simulation technologies in social cognitive learning from 2010 to 2022.
Findings: Based on the meta-synthesis results, the five components of unconscious indoctrination, feeling of pervasive presence in the learning environment, increasing the cognitive processing capacity of abstract and non-experiential concepts, the ability to deeply perceive the subject in the simulation environment, positive motivation to learn, improving creativity were identified as the effect of the use of Virtual Reality as digital simulation technology on social cognitive learning and ethical behavior in organizations.
Conclusion: Based on the results of the research, it is concluded that digital simulation technologies can provide a significant change in social cognitive learning and automation of ethical behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social cognitive learning
 • Ethical behavior
 • Virtual reality
 • Augmented reality
 • Meta-synthesis
 • خرازی، کمال. (1385). یادگیری در علوم شناختی. نشریه تازه‌های علوم شناختی. 8(4)، 89-86.
 • رضایی، مارال. و مقامی، حمیدرضا. (1398). واقعیت مجازی بر یادگیری دانش‌آموزان پایه دهم در درس شیمی. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 13(45)، 157-171.
 • صمدی فروشانی، فرضیه. و رجب‌پور، مجید. (1401). نشریه آینده‌پژوهی دفاعی، 7 (26)، 67-37.
 • مرادی، وحید. و احمدی، مسلم. (1393). بررسی رابطه سبک یادگیری با انگیزه پیشرفت تحصیلی در مرکز آموزش پشتیبانی نزاجا. نشریه علوم و فنون نظامی، 10(28)، 152-137.
 • Akgun, M. & Atici, B. (2022). The Effects of Immersive Virtual Reality Environments on Students' Academic Achievement: A Meta-analytical and Metathematic Study. Participatory Educational Research, 9 (3), 111-131.
 • Boller, B. Belleville, S. & Ouellet, É. (2019). Using Virtual Reality to Assess and Promote Transfer of Memory Training in Older Adults with Memory Complaints: A Randomized Controlled Trial. Frontiers in Psychology, vol. 12.
 • Cevahir, H. Özdemir, M. & Huri B, M. (2022). The Effect of Animation-Based Worked Examples Supported with Augmented Reality on the Academic Achievement, Attitude and Motivation of Students towards Learning Programming. Participatory Educational Research, 9(3):  226-247.
 • Chang Y. S. Kao, J. Y. & Wang, Y. Y. (2022). Influences of virtual reality on design creativity and design thinking. Thinking Skills and Creativity, 46. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2022.101127.
 • Ding, D. Brinkmana, P. & Neerincx, M. (2020). Simulated thoughts in virtual reality for negotiation training enhance selfefficacy and knowledge. International Journal of Human-Computer Studies, 139. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2020.102400.
 • Egbert, R. (1962). The Role of Computer Simulation in Education. Journal of Educational Measurement, 2(1): 1-3.
 • Elsayed, S. A. & Al-Najrani, H. I. (2021). Effectiveness of the Augmented Reality on Improving the Visual Thinking in Mathematics and Academic Motivation for Middle School Students. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 17(8):1-16.
 • Frith, & Frith, U.  (2007). Social Cognition in Humans. Current biology, 17(16): 724-732.
 • Hernandez-Pozas, (2019). Teaching International Business Using Virtual Reality. Journal of Teaching in International Business, 30(2): 196-212.
 • Howard, C., Gutworth, M. B. Jacobs, R. R. (2021). A Meta-analysis of virtual reality training programs. Computers in Human Behavior, vol. (121). https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106808.
 • Hobson, J. A. Hong, C. & Friston, K. J. (2014). virtual reality and consciousness inference in dreaming. Frontiers in psychology, vol (5): 1-18.
 • Harris, D. et al. (2023). Exploring the role of virtual reality in military decision training. Frontiers in Virtual Reality. https://doi.org/10.3389/frvir.2023.1165030.
 • Kim, S. Y. Kim, Y. H. & Lee, D. H. (2021). Effects of Military Training Based on the Virtual Reality of Army Using AHP Method, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(6): 551-556.
 • Lamorrte, wayne (2019). The Social Cognitive Theory. Boston University School of Public Health. https://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/mph-modules/sb/behavioralchangetheories/behavioralchangetheories5.html.
 • Liu, X. Zhang, Hou G. & Wang, Z. (2018). Virtual Reality and Its Application in Militar. 2nd International Symposium on Resource Exploration and Environmental Science, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. doi :10.1088/1755-1315/170/3/032155.
 • Li, Wenjuan. Liu, Xiaolin. Zhang, Qifei. Zhou, Bin & wang, ben (2023). VR-Enhanced Cognitive Learning: Method, Framework, and Application. Applied Science, 13(8), 4756; https://doi.org/10.3390/app13084756.
 • Madden, J. et al. (2020). Ready student one: Exploring the predictors of student learning in virtual reality. PLoS ONE, 15(3). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229788.
 • Marougkas, Andreas. Troussas, Christos. Krouska, Akrivi & Sgouropoulou, Cleo (2023). Virtual Reality in Education: A Review of Learning Theories, Approaches and Methodologies for the Last Decade. Electronics, 12(13), 28-32; https://doi.org/10.3390/electronics12132832.
 • Mekacher, L. (2019). Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR): The Future of Interactive Vocational Education and Training for People with Handicap. International Journal of Teaching, Education and Learning, 3(1). https://dx.doi.org/10.20319/pijtel.2019.31.
 • Monterubbianesi, R. et al. (2022). Augmented, Virtual and Mixed Reality in Dentistry: A Narrative Review on the Existing Platforms and Future Challenges. Applied Science, 12: 1-14. https://doi.org/10.3390/app12020877.
 • Omurtak, E. & Zeybek, (2022). The Effect of Augmented Reality Applications in Biology Lesson on Academic Achievement and Motivation. Journal of Education in Science, Environment and Health, 8 (1): 55-74.
 • Suvajdzic, M. et al. (2018). Virtual Reality and Human Consciousness: The Use of Immersive Environments in Delirium Therapy. Technoetic Arts, 16(1): 75–83.
 • Shiue, Y. M. et al. (2019). Impact of an Augmented Reality System on Students’ Learning Performance for a Health Education Course. International Journal of Management, Economics and Social Sciences, Vol. 8(3): 195 – 204.
 • Schmitt, P. Agarwal, N. & Prestigiacomo, C. J. (2012). From Planes to Brains: Parallels Between Military Development of Virtual Reality Environments and Virtual Neurological Surgery,78: 214-219. Available online:sciencedirect.com.http://dx.doi.org/10.1016/j.wneu.2012.06.014.
 • Sarioglu, S. & Girgin, S. (2020). The Effect of Using Virtual Reality in 6th Grade Science Course the Cell Topic on Students’ Academic Achievements and Attitudes towards the Course. Journal of Turkish Science Education, 17(1): 109-125.
 • Syaza Jeffri, F. & Awang Rambli, D. R. (2021). A review of augmented reality systems and their effects on mental workload and task performance. Heliyon, 7 (3): 1-14. doi: 10.1016/j.heliyon.2021.e06277.
 • Tolman, E. C., Ritchie, B. F. & Kalish, D. (1992). Studies in Spatial Learning. I. Orientation and the Short-Cut. Journal of Experimental Psychology, 121(4): 429-434.
 • Theesa, M. et al. (2020). Effects of augmented reality on learning and cognitive load in university physics laboratory courses. Computers in Human Behavior, 108. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106316.
 • UN (2015). Behavior Change Theories and Techniques. Changing Public Behavior.
 • Virca, I. (2021). Applications of Augmented Reality technology in the military educational field. Land Forces Academy Review, 4(401): 337-347.
 • Zhou, M. & Brown, D. (2017). Educational Learning Theories. Educational Psychology Commons, GALILEO Open Learning Materials. Retrieved from: https://oer.galileo.usg.edu/education-textbooks/1.