طراحی مدل پیش‌بینی و تعیین سطح ورزش قهرمانی آجا با استفاده از سیستم استنتاج فازی عصبی-تطبیقی (ANFIS)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت تکنولوژی، مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه امام علی (ع)

2 دانشجوی دکترای مهندسی صنایع – تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، پژوهشگر دانشگاه دافوس آجا

چکیده

درک درستی از جایگاه ورزش قهرمانی در نیروهای مسلح و مقدار شاخص‌های آن، برای مدیران و سلسله‌مراتب این حوزه بسیار حائز اهمیت است. بعضی از امور مهم سازمان ازجمله بودجه ورزشی، تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کلان ورزشی سازمان، استخدام کارکنان و انتخاب افراد برای برخی مأموریت‌های متکی به ورزیدگی، با توجه به میزان برخورداری و سطح این شاخص‌ها اتخاذ می‌گردد. هدف اصلی این تحقیق ارائه مدل نرم‌افزاری متکی بر دانش انسانی خبرگان و توسعه آن به‌وسیله ANFIS است. از روش نمونه‌گیری قضاوتی برای تعیین خبرگان شامل 21 نفر از مدیران، استادان و مسئولین حوزه ورزشی آجا استفاده‌شده است. شاخص‌های ورزش قهرمانی آجا با روش تحلیل عاملی تأییدی، نهایی گردید. بر اساس شاخص‌ها، اماکن ورزشی آجا از خیلی‌کم تا خیلی‌زیاد توسط خبرگان ارزیابی می‌شود. داده‌های دریافتی شامل یک ماتریس 210 موردی است. ماتریس داده‌ها با درنظر گرفتن پیش‌فرض مدل‌سازی در نرم‌افزار MATLAB با رویکرد استنتاج فازی و شبکه عصبی مصنوعی یا همان ANFIS مورداستفاده قرار می‌گیرد. برای ارزیابی عملکرد مدل از پارامترهای مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE)، درصد خطای نسبی (ε)، میانگین خطای مطلق (MAE) و ضریب تبیین (R2) استفاده‌شده و مقادیر هریک به ترتیب 047/0، 92/0، 066/0 و 889/ به‌دست‌آمده است که نشانگر دقت و قابلیت اعتماد به مدل است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و با توجه به روش گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی است. بر اساس تست حساسیت مدل، متناسب با سطح سازمان شاخص‌های 7، 8، 9، 10 و 11 از اهمیت و تأثیرگذاری بیشتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a prediction model and determining the level of AJA championship sports using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS)

نویسندگان [English]

 • Amir Hamzehe Alinejad 1
 • Nader Shemami 2
1 Ph.D. in Technology Management, Lecturer in the Faculty of Management, Imam Ali University
2 PhD Student in Industrial Engineering - Operations and Systems Engineering Research, Qazvin Islamic Azad University, Researcher, Davos Aja University
چکیده [English]

Understanding the position of championship sports in the Armed Forces and the amount of its indicators is very important for managers and hierarchies in this field. Some of the important affairs of the organization, such as the sports budget, decisions and macro-policies of the organization, hiring staff and selecting individuals for some missions based on training, are adopted according to the extent and level of these indicators. The main purpose of this research is to present a software model based on human knowledge of experts and its development by ANFIS. Judgmental sampling method was used to determine the experts, including 21 managers, professors and officials of AJA sports field. AJA championship sports indices were finalized by confirmatory factor analysis. Based on the indicators, AJA sports venues are evaluated by experts from very low to very high. The received data contains a matrix of 210 items. The data matrix is used by considering the modeling default in MATLAB software with Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS). To evaluate the performance of the model, the squared parameters of mean square error (RMSE), relative error percentage (ε), mean absolute error (MAE) and coefficient of determination (R2) were used. The values of each are were 0.047, 0.92, 0.066 and 0.889, respectively, which indicate the accuracy and reliability of the model. This research is applied in terms of purpose and survey type according to the data collection method. Based on the model sensitivity test, indicators 7, 8, 9, 10 and 11 are more important and effective depending on the level of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Championship Sports
 • AJA
 • Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System
 • آجرلو، مصطفی. محمدکاظمی، رضا. نادری خورشیدی، علیرضا و قربانی، محمدحسین. (1395). طراحی ساختار تشکیلاتی کلان ورزش جمهوری اسلامی ایران. مطالعات مدیریت ورزشی، (38): 250.
 • اﺣﺴﺎﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪ. (1392). فرآیند توسعه ورزش قهرمانی، کنگره ملی مدیریت ورزش.
 • اﺣﺴﺎﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪ. اﻣﯿﺮی، ﻣﺠﺘﺒﯽ و ﻗﺮه ﺧﺎﻧﯽ، ﺣﺴﻦ. (1392). ﻃﺮاﺣﯽ و تدوین ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ورزش حرفه‌ای ﮐﺸﻮر. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه تربیت‌بدنی.
 • بامیر، موسی و ستایش، امیرحسین.(1399). سنجش تأثیرگذاری پیشرفت علم بر رشد و توسعة ورزش (حوزة موضوعی ورزش قهرمانی المپیک). مطالعات مدیریت ورزشی، (55): 59-70.
 • پورکیانی، محمد، حمیدی، مهرزاد، گودرزی، محمود و خبیری، محمد. (1396). تحلیل اثرگذاری ورزش حرفه‌ای و قهرمانی بر توسعۀ ورزش، مطالعات مدیریت ورزشی، (42): 55-72.
 • جابری، سجاد. کشتی‌دار، محمد. طالب‌پور، مهدی و غیور، سیدمرتضی. (1400). تدوین راهبردهای رقابت‌پذیری و توسعۀ ورزش قهرمانی دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از تکنیک متاسوات، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، (32) : 153-167.
 • حبیبی، آرش، عدن‌ور، مریم. (1396). مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی، انتشارات جهاد دانشگاهی، ویرایش 6: 21.
 • رحیمی، محمدمهدی. میری، هادی. میلانی، محمد و دادکان، محمدحسین.(1396). بررسی ورزش قهرمانی و حرفه‌ای نیروهای مسلح کشور به روش تحلیل (SWOT) . اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان.
 • ریحانی، محمد. رمضان‌نژاد، رحیم و حسینی‌کشتان، میثاق. (1395). چالش‌های توسعه ورزش همگانی در مقابل ورزش قهرمانی. اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی.
 • زرگر، افشین. (1392). تراژدی رقابت قدرت‌های فضایی و اهمیت سیاست فضا در قرن 21، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، سال دهم، (1): 53.
 • زرگر، افشین، (1394)، ورزش و روابط بین‌الملل: جنبه‌های مفهومی و تئوریک، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال یازدهم، (31): 8.
 • زندی، محسن، گنج‌لو، علی، بی مکر، ماندانا، نیکومنش، نرگس و مرادی، نگار. (1399). کاربرد منطق فازی و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی جهت پیش‌بینی تغییرات فیزیکی و....، نشریه پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی ایران، (14)، 339-351.
 • سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران. (1381). مطالعات نظام جامع تربیت‌بدنی و ورزش، مطالعات تفصیلی.
 • سازمان تربیت‌بدنی. (1382). سند راهبردی نظام جامع توسعه مدیریت تربیت‌بدنی و ورزش کشور مصوبه جلسه مورخه 9/6/1382 هیئت محترم وزیران.
 • سند تفصیلی نظام کلان و جامع توسعه تربیت‌بدنی و ورزش کشور( 1383)، بخش ورزش حرفه‌ای ، سازمان تربیت‌بدنی تهران، انتشارات سیب سبز.
 • شعبانی، عباس. (1396). مطالعه تحلیل محیط ورزش قهرمانی و حرفه‌ای نیروهای مسلح کشور. فصلنامه مدیریت نظامی، (2): 93-114.
 • شعبانی، عباس. شاهسوند، حسین و گمار، خدیجه. (1392). ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﻮاع ورزش‌ها و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﻣﻄﻠﻮب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آموزشکده‌های ﺳﻤﺎ ﮐﺸﻮر، کنفرانس مدیریت ورزشی.تهران.
 • صدرنبوی، رامپور. (1376). پرستیژ، قدرت و زور، فصلنامه دانش و توسعه، (6 و 7).
 • صیادی، علی. حیدری‌نژاد، صدیقه و مرعشیان، سیدحسین. (1396). تحلیل چالش‌های اخلاقی در ورزش قهرمانی و حرفه‌ای کشتی استان خوزستان. یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت، تهران.
 • طاهری نسب، کورش. (1387). تاریخچه پیدایش ورزش‌ها. تهران: انتشارات عباسی.
 • طباطبایی، مریم‌السادات. هنری، حبیب و شهلایی، جواد. (1393). تحلیل محتوای روزنامه‌های ورزشی با رویکردی بر ورزش قهرمانی و حرفه‌ای بانوان. همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی، تهران.
 • عالی‌نژاد، امیرحمزه. آذر، عادل و پورزرندی، محمدابراهیم. (1398). طراحی مدل پیش‌بینی و ارزیابی ظرفیت نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان با رویکرد استنتاج فازی عصبی- تطبیقی(ANFIS)، پژوهش‌های مدیریت عمومی، (4)13: 55-84.
 • عالی‌نژاد، امیرحمزه، آذر، عادل. (1399). طراحی مدل سیستم استنتاج فازی عصبی - تطبیقی برای ارزیابی و پیش‌بینی سطح مدیریت دانش سازمان با محوریت نوآوری. پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری، (1)5: 171-189، .doi: DOR/20.1001.1.24766291.1399.5.1.7.8
 • عبداله‌پور، محمدآزاد، شکری، امید. (1398). تحلیل عاملی تأییدی و همسانی درونی نسخه فارسی پرسشنامه تعامل معلم. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی)، 12(45): 51-70. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=499770.
 • فراهانی، ابوالفضل. کشاورز، لقمان. رضایی‌صوفی، مرتضی و مروی‌اصفهانی، ناهید. (1399). تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار مدیران ورزش برای رویارویی و مدیریت بحران‌های ورزش قهرمانی ایران. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، شماره 26: 39-52.
 • فراهانی، ابوالفضل، کشاورز، لقمان و صادقی، علی. (1395). تدوین راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی ایران. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال 5،(3): 142-127.
 • قنبری، محمد، فراهانی، ابوالفضل و قربانی قهفرخی، لیلا. (1400). طراحی الگوی استراتژی توسعه ورزش قهرمانی و همگانی در ورزش دانش آموزی استان هرمزگان برمبنای ماتریسSWOT، سومین کنفرانس ملی ارتباطات ورزشی: سواد ارتباطی و سواد رسانه ای در ورزش،شیراز،https://civilica.com/doc/1251244.
 • کلانی، امین. الهی، علیرضا. سجادی، سیدنصراله و زارعیان، حسین. (1399). تدوین الگوی جامع استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران. پژوهش در تربیت ورزشی، دروه 8، (20): 50-33.
 • مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. (1390). مجله علمی دانشگر. .nrisp.ac.ir/daneshgar
 • مرکز مطالعات راهبردی نزاجا. (1395). کارگروه خبرگی نوشوندگی نزاجا در حوزه ورزش و مدیریت مستقل تربیت‌بدنی.
 • معین‌فرد، حمید. (1400). جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی،سومین کنفرانس ملی ارتباطات ورزشی: سواد ارتباطی و سواد رسانه ای در ورزش،شیراز،.https://civilica.com/doc/1251207
 • مولانا، یاسمین و احمدی، مهرداد. (1400). شناسایی موانع پوشش رسانه ای ورزش قهرمانی بانوان در ایران: تحلیل محتوای کیفی،سومین کنفرانس ملی ارتباطات ورزشی: سواد ارتباطی و سواد رسانه ای در ورزش،شیراز،https://civilica.com/doc/1251282.

 

 • Ata, R., Kocyigit, Y. (2010). An adaptive neuro-fuzzy inference system approach for prediction of tip speed ratio in wind turbines. Expert Systems with Applications, 37 (7): 5454-5460.
 • Babiak, Kathy; Kihl, Lisa A. (2018). A Case Study of Stakeholder Dialogue in Professional Sport: An Example of CSR Engagement, Business, and Society Review, 123 (1): 07.
 • Baker, J. & Logan, A. J. (2007). Developmental contexts and sporting success: Birth .8.
 • Bergsgard, N. A., Houlihan, B., Mangset, P., Nodland, S. I., & Rommetveldt, H. (2007). A comparative analysis of stability and change, Sport policy, Elsevier.
 • Birle, S., Hussein, M. & Becker, T. (2013). Fuzzy logic Control and soft sensing applications in food and beverage processes. Food Control 29: 254-269.
 • Bohlke, K. & Robinson, L. (2009). Benchmarking of elite sport systems, Management Decision.47, 1, 67-84.
 • Bramham, P., Hylton, K., Jackson, D & Nesti, M. (2001). Introduction in Nesti (Eds), Sport development: policy process and practice 1-6, Londn.
 • Cyrenne, (2019). Antiscalping laws and the selling of season tickets by professional sports teams; Managerial and Decision EconomicsVolume 40, Issue 6; First published: 06.
 • De Bosscher, V., de Knop, P., van Bottenburg, M. & Shibli, S. (2006). A conceptual framework for analysing sports policy factors leading to international sporting Success, European Sport Management Quarterly, 6:185-215.
 • De Bosscher, V.; De Knop, P.; Van Bottenburg, M.; Shibli, S. & Bingham, J. (2009). Explaining international sporting success: An international comparison of elite sport systems and policies in six countries. Sport Management Review.
 • De Bosscher. V.; Bingham, S.; Shibli, S.; Van Bottenburg, M. & De Knop, P. (2008). The global sporting arms race: An international comparative study on sports policy factors leading to international sporting success. Oxford: Meyer α Meyer.
 • Farmer, P. & Arnaudon, S. (1996). Australian sport policy National sport policies: An international handbook: 1-22.
 • Gould, D.; Greenleaf, C.; Chang, Y, C & Guinan, D. (2002). A survey of US Atlanta and Nagano Olympians: variables perceived to influence performance, Research Quarterly for Exercise and Sport. 73: 175-186.
 • Gould, D.; Guinan, D.; Greenleaf, C. & Chang, Y, C. (2002). A survey of U. S. Olympic coaches: variables perceived to have influenced athlete performances and coach effectiveness, The Sport Psychologist, 16: 229-250.
 • Green, M. (2005). Integration macro and meso level approaches: An omparative analysis of elite sport development in Australia, Canada and The United Kingdom. European Sport Management Quarterly, 5: 142-166.
 • Heinila, K. (1982). The totalisation process in international sport. Toward a theory of the totalisation if competition in top-level sport. Sportwissensechaft, 3: 235-253.
 • Houlihan, B. (2000). The politics of crowded policy spaces European Physical Education Review, Sporting excellence, schools and sports development, 6 (2): 171-193.
 • Humphreys, Brad R.; Pyun, (2018). Professional sporting events and traffic: Evidence from U.S. cities, Journal of Regional Science (58), Issue 5.
 • Jacovides, C. P. (1997), reply to comment on Statistical procedures for the evaluation of evapotranspiration models, Agricultural Water Management 3: 95-97.
 • Jang, Hayley.; Hoon Lee, Young. & Fort, (2018). WINNING IN PROFESSIONAL TEAM SPORTS: HISTORICAL MOMENTS, Economic Inquiry,1: 57.
 • Laros, K. & Haggerty. T, R. (1996). Factors associated with national Olympic success: an exploratory study, Unpublished Msters thesis, universiteit Brunswick, Canada.
 • Ligus, M. & Peternek, P. (2018). Determination of most suitable low-emission energy technologies development in Poland using integrated fuzzy AHP-TOPSIS method. Energy Procedia 153: 101-106.
 • Martin, S.G.; Arin, K.P.; Palakshappa, N. & Chetty, S. (2005). Do elite sports systems mean more Olympic medals? Retrieved July 15 from: http://commerc. Massy.ac.nz/research-outputs/2005/20503/.
 • MC Kay, J.; Niven, A G.; Lavallee, D. & Whitw, A. (2008). Sources of strain among elite U. K. track athletete, The Sport Psychologist, 22: 143-164.
 • Sakthivel, G., Saravanakumar, D. & Muthuramalingam, T. (2018). Application of failure mode and effect analysis in manufacturing industry-an integrated approach with FAHP-fuzzy TOPSIS and FAHP-fuzzy VIKOR, International Journal of Productivity and Quality Management, 24: 398-423.
 • Smart, b. (2005). The sport star: Modern sport and the cultural economy of sporting celebrity, London: sage.
 • Sotiriadou, K. & Shillbury, D. (2009). Austalian elite athlete development: An organizational perspective, Sport Management Review.

Sotiriadou, K., Shilbury, D., Quick, S. (2008). The attraction, retention/transition, and nurturing process of sport development: some Australian evidence, Journal of Sport Management, 22: 247-272.