ارزیابی معیارهای مکان‌گزینی پادگان‌های نظامی بر اساس راهبردهای پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات احتمالی آینده (مطالعه موردی: پادگان صفرپنج کرمان)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ژئومورفولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

مطالعات پدافند غیرعامل یک فرآیند راه­گشا است که در آن از فن­های تحلیل و امتیازدهی متنوعی جهت فراهم­سازی بستر تصمیم­گیری آگاهانه استفاده می­شود. در واقع هدف اصلی تحقیق ارزیابی معیارهای مکان­گزینی پادگان نظامی صفر پنج کرمان با تأکید بر پدافند غیرعامل، از دیدگاه کارشناسان نظامی هست. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات و
داده­های مورد نیاز با استفاده از روش­های اسنادی و میدانی (پرسشنامه) جمع­آوری شده است. جامعه آماری شامل 20 کارشناس نظامی که در پادگان صفر پنج کرمان خدمت می­کنند، می­باشند که با استفاده از تکنیک دلفی به‌طور تصادفی انتخاب ‌شده‌اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار SPSS، از آزمون ­آماری کلموگوروف اسمیرنوف و آزمون تی تک­نمونه­ای و همچنین جهت اولویت­بندی و ضریب اهمیت معیارها از تکنیک DEMATEL با استفاده از نرم­افزار Excel استفاده شده است. یافته­های تحقیق با توجه به آزمون تی تک­نمونه­ای نشان می­دهد که پادگان صفر پنج کرمان وضعیت مطلوبی از لحاظ ارزیابی ابعاد مکان­گزینی با تأکید بر پدافند­غیرعامل در پادگان صفر پنج کرمان دارند. همچنین از بین ارزیابی معیارهای مکان­گزینی پادگان نظامی با تأکید برپدافند غیرعامل از دیدگاه کارشناسان نظامی شاخص دسترسی، با مقدار 795/15بیشترین تعامل و شاخص امنیت با مقدار 211/14 کمترین تعامل، شاخص طبیعی- جغرافیایی-زیست‌محیطی بامقدار 24/0 مؤثرترین عامل و شاخص کالبدی- فضایی با مقدار 208/0تأثیرپذیرترین عامل هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the location criteria of military garrison based on passive defense stragies against the possible threats of the present case study :sefr 5th kerman

نویسندگان [English]

 • mostafa khabazi 1
 • yasser sabahigoraghani 2
 • bahare nazeri 3
1 Assistant Professor of Geomorphology and Faculty Member of Shahid Bahonar University of Kerman
2 Master of Geography and Urban Planning, Shahid Bahonar University of Kerman
3 department geoghraphy andurban planing bahonar university of kerman
چکیده [English]

Passive defense studies are a pivotal process in which various analysis and rating techniques are used to provide an informed decision framework. In fact, the main objective of the research is to evaluate the location criteria of the 5th armed forces of Kerman, with the emphasis on passive defense, from the point of view of military experts. The type of research is applied and its method is descriptive-analytical. Data and data were collected using documentary and field methods (questionnaires). The statistical population consisted of 20 military experts serving in the zero caliber of Kerman, which are randomly selected using Delphi technique. In order to analyze the data, SPSS software utilizes the Kolmogorov Smirnov test and one-sample T-test, as well as to prioritize and measure the importance of the criteria using the DEMATEL technique using excel software. The findings of the research showed that the five-point karman zero garrison is a desirable situation in terms of assessing the focal point dimensions with an emphasis on passive defense in the 5th Kermans Zero Barracks. Also, the evaluation of military barracks placement criteria was emphasized by the military experts' point of view of access index with the highest value of 795/15 and the security index with the lowest value of 211/14, the natural-geographical-environmental index with the 0.24-most effective factor And the physical-space index of 0.208 are the most influential factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Location dimensions
 • non-operating defense
 • zero-barracks
 • military experts
 • اصغریان جدی، احمد. (1389). پدافند غیرعامل در ارگ بم، مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور.
 • تقوایی، مسعود. و جوزی خمسلویی، علی. (1390). بررسی آسیب‌پذیری، کاربری‌های شهری در مسیر راهپیمایی با رویکرد پدافند غیرعامل، فصلنامه آمایش محیط، شماره (16): 2-16.
 • حسینی امینی، حسن.، اسدی، صالح. و برنافر، مهدی. (1390). ارزیابی ساختار شهر لنگرود جهت برنامه‌ریزی پدافند غیرعامل، نشریه تحقیقات علوم جغرافیایی، 15 (18): 149-129.
 • خانکشی‌پور، سمیه. و حسن‌پور، رضا. (1396). ارزیابی ایمنی شهر رشت از منظر پدافند غیرعامل، مجموعه مقالات اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بحران شهری در افق 1404، ابهر: انتشارات دانشگاه علمی کاربردی ابهر.
 • زرقانی، سید هادی.  و احمدی، هادی. (1390). تحلیل ملاحظات نظامی. امنیتی در آمایش و مکان گزینی مراکز و استقرارگاه های نظامی با تأکید بر استان خراسان رضوی. مجله مدرس علو انسانی- برنامه‌ریزی و آمایش فضا. 15 (2): 127-112.
 • شاهرخت، تقوایی. و مسلم، علی‌اکبر. (1395). ارزیابی آسیب‌پذیری شهر با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از روش دلفی. فصلنامه مدیریت شهری، 39: 110-82.
 • عزیزی، محمدمهدی. و برنافر، مهدی. (1391). ارزیابی آسیب‌پذیری شهری ناشی از حملات هوایی، مجله علوم و فناوری­های پدافند غیرعامل، 3: 127-2.
 • فرزاد بهتاش، محمدرضا. و آقابابایی، محمدتقی. (1390). مفاهیم پدافند غیرعامل در مدیریت شهری با تاکیدبر شهر تهران، مجله دانش شهر، شماره 37.
 • کامران، حسن. و حسینی امینی، حسن. (1391). کاربرد پدافند غیرعامل در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای. شهریار: فصلنامه فضای جغرافیایی، سا12 (38): 215-237.
 • کلانتری خاندانی، حسین. (1387). سیری در جغرافیای استان کرمان، کرمان: انتشارات مرکز کرمان شناسی.
 • محمدی ده­چشمه، مصطفی. (1393). سنجش ضریب نفوذپذیری بافت شهری کرج در برابر مخابرات، فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، شماره 18.
 • مقررات ملی ساختمان. (1392)، مبحث 21 (پدافند غیرعامل)، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
 • موحدی­نیا، جعفر. (1385). مفاهیم نظری و عملی دفاع غیرعامل، تهران: انتشارات آموزش و نیروی انسانی- مرکز برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی.
 • موحدی­نیا، جعفر. (1388). اصول و مبانی پدافند غیرعامل، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر، چاپ چهارم.
 • یزدام­فام، محمود. (1391). راهبرد دفاع ملی (درس‌هایی از جنگ تحمیلی)، فصلنامه مطالعات راهبردی، 15 (3): 142-130.

 

 • Dcaf. (2010). Building Integrity and Redusing Corruption in Defense: A Compendium of Best Practices. USA: Published by Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF).
 • Hosseini, K. & Amini, Hassan. (2011). Analysis of the city's structures and passive defense strategies, Journal of Geography, 3: 46-63.
 • Parizadi. T. Hosseini. H. & Shahriari. M. (2010). Evaluation of passive defense measures in Saqhez Analysis. Journal of Urban Management, 26 (21): 191-206.
 • Rashidi, A. (2011). The Application GIS in urban passive defense Case Study: Risk Management training applications Aligudarz of the earthquake, Master's thesis, remote sensing, Tehran University.
 • Rustin, B. (1965). From protest to politics: the future of civil Rightmovement commentary. Journal of social justice, 29 (28): 44-62.
 • Saaty, T. L. (2014). Fundamentals of the Analytic Network Process Proceedings of ISAHP. Kobe, Japan.
 • Yang, P.O. Shieh, H. M. &, Tzeng, G. H. (2013).  A  VIKOR  technique  based  on  DEMATEL  and  ANP  for  inf mation  security  risk  control   assessment.  Information  Sciences, 232: 482-500.