واکاوی پیشران‌های کلیدی مدیریت عملکرد با رویکرد بهره‌وری کارکنان (مورد مطالعه: صنعت هواپیمایی ایران)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین پیشران‌های کلیدی مدیریت عملکرد با رویکرد بهره‌وری کارکنان مبتنی بر پژوهشی آمیخته (کیفی- کمی) و به روش توصیفی-اکتشافی انجام شده است. در این راستا، در ابتدا پیشران‌های مدیریت عملکرد با رویکرد بهره‌وری کارکنان با روش تحلیل مضمون شناسایی و در ادامه با مدلسازی نرم ساختاری- تفسیری، به سطح‌بندی آنان پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل اساتید خبره دانشگاهی و همچنین مدیران ارشد منابع انسانی فعال در صنعت هواپیمایی بوده‌ است. نمونه خبرگانی تا مرحله اشباع نظری داده‌ها به تعداد 14 نفر و به روش هدفمند قضاوتی انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری داده‌ها شامل مصاحبه نیمه‌ساختاریافته برای احصاء پیشران‌های کلیدی مدیریت عملکرد و پرسشنامه خبره‌مبنا برای سطح‌بندی آنان بوده است. نتایج پژوهش منتج به شناسایی پیشران‌های مدیریت عملکرد با رویکرد بهره‌وری کارکنان گردید که شامل؛ پیشران‌های زمینه‌ای، سازمانی، مدیریتی و انگیزشی می‌شوند. در ادامه نیز پیشران‌های شناسایی شده مبتنی بر نظر خبرگان در سه سطح رتبه‌بندی گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the key drivers of performance management based on the staff productivity approach (Case study: The aviation industry of Iran)

نویسندگان [English]

 • Shamsali Naghavi 1
 • Parvaneh Gelard 2
 • Serajodin Mohebi 3
1 Ph.D. in Public Management, Islamic Azad University, Gheshm Branch, Gheshm, Iran
2 Associate Prof. Faculty Member Of Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Prof. in Public Management, Islamic Azad University, Gheshm Branch, Gheshm, Iran
چکیده [English]

This research has been aimed to identify the key drivers of performance management based on the staff productivity approach with a mix research and descriptive-exploratory method. In this way, the key drivers of performance management were identified by Thematic Analysis and were prioritized by Interpretive Structural Modeling. The statistical population included university professors as well as senior human resource managers in the aviation industry. Sampling was done by judgmental method and 14 experts were selected up to the data saturation step. Data were collected through a semi-structured interview to identify key drivers and an expert-based questionnaire to prioritize them. The results led to the identification of performance management drivers, which include; contextual, organizational, managerial and motivational drivers. In addition, the identified drivers based on the experts' opinions were ranked in three levels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Contextual drivers
 • Organizational drivers
 • Managerial drivers
 • Motivational drivers
 • Performance management"
 • احمدی، امید.، کمالیان، امین رضا.، یعقوبی، نورمحمد.، و قاسمی، محمد. (1397). ارائه الگوی جامع تعیین و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان با رویکرد فراترکیب. فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 10(4)34، 104-79.
 • بیگدلی، محمد مهدی. (1396). طراحی مدل مدیریت عملکرد کارکنان دانشی در شرکت­های دانش بنیان. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت گرایش صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام.
 • خاکی، غلامرضا. (1390). مدیریت بهره­وری (تجزیه و تحلیل آن در سازمان). ناشر: کوهسار.
 • درستکار احمدی، ناهید. و گلشاهی، بهنام. (1398). شناسایی و رتبه‌بندی عناصر بسته پاداش جامع برای کارکنان دانشی آینده (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش ‌بنیان صنعت دفاعی)، فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، 4 (15): 107-85.
 • رجبی فرجاد، حاجیه.، میرسپاسی، نیلوفر.، و سمیعی، معصومه. (1396). بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر بهره­وری نیروی انسانی (مورد مطالعه: اداره کل حمل و نقل و پایانه­های استان مرکزی). فصلنامه مدیریت بهره­وری (فراسوی مدیریت)، 11(43)، 209-187.
 • محمدی، سمیه.، و الوانی، مهدی. (1399). تحلیل ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان­های دولتی با محوریت توسعه پایدار درجهت ارتقای بهره­وری. فصلنامه مدیریت بهره­وری، 14(53)، 47-23.
 • هزاروسی، مریم. (1394). تأثیر مدیریت عملکرد و انگیزش شغلی بر عملکرد شغلی کارکنان. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

 • Adeinat, I., & Kassim, N. (2019). Extending the service profit chain: The mediating effect of employee productivity. International Journal of Quality & Reliability Management. 36(5), 797-814.
 • Agarwal, A. (2020). Investigating design targets for effective performance management system: an application of balance scorecard using QFD. Journal of Advances in Management Research. ahead-of-print No. ahead-of-print.
 • Aguinis, H., Joo, H., & Gottfredson, R. K. (2011). Why we hate performance management—And why we should love it. Business Horizons, 54(6), 503-507.
 • Armstrong, M. (2012). [Handbook of human resource management practice]; Armstrong's handbook of human resource management practice. Kogan Page.
 • Brudan, A. (2010). Rediscovering performance management: systems, learning and integration. Measuring Business Excellence. 9(1), 62-85.
 • Capaldo, G., Costantino, N., Pellegrino, R., & Rippa, P. (2018). The role of risk in improving goal setting in performance management practices within public sector: An explorative research in courts offices in Italy. International Journal of Public Administration, 41(12), 986-997.
 • Claus, L., & Briscoe, D. (2009). Employee performance management across borders: A review of relevant academic literature. International Journal of Management Reviews, 11(2), 175-196.
 • De Waal, A. A. (2003). Behavioral factors important for the successful implementation and use of performance management systems. Management Decision. 41(8), 688-697.
 • Delbari, S., Rajaipour, S., & Abedini, Y. (2020). Investigating the relationship between career development and productivity with the mediating role of self-regulation among university staff. Journal of Applied Research in Higher Education. ahead-of-print.
 • Delmas, M. A., & Pekovic, S. (2018). Organizational configurations for sustainability and employee productivity: A qualitative comparative analysis approach. Business & Society, 57(1), 216-251.
 • Ghoddousi, P., Poorafshar, O., Chileshe, N., & Hosseini, M. R. (2015). Labour productivity in Iranian construction projects. International Journal of Productivity and Performance Management. 64(6), 811-830.
 • Gupta, S., & Prasad, A. (2011). Productivity‐based hybrid model: learning from the Indo‐Japanese and Indian auto sector. Journal of Advances in Management Research. 8(1), 158-171.
 • Kien, B. T. (2012). Factors affecting the fluctuation of labour productivity in the construction projects.
 • Kong, D., Tao, Y., & Wang, Y. (2020). China's anti-corruption campaign and firm productivity: Evidence from a quasi-natural experiment. China Economic Review, 63, 101535.
 • Levy, P. E., Tseng, S. T., Rosen, C. C., & Lueke, S. B. (2017). Performance management: A marriage between practice and science–Just say “I do”. In Research in personnel and human resources management. Emerald Publishing Limited.
 • Ma, L., & Ye, R. (2019). Does daily commuting behavior matter to employee productivity?. Journal of Transport Geography, 76, 130-141.
 • Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2011). Human resource management: Essential perspectives. Cengage Learning.
 • McDermott, A. M., Conway, E., Cafferkey, K., Bosak, J., & Flood, P. C. (2019). Performance management in context: formative cross-functional performance monitoring for improvement and the mediating role of relational coordination in hospitals. The International Journal of Human Resource Management, 30(3), 436-456.
 • Mesthrige, J. W., & Chiang, Y. H. (2019). The impact of new working practices on employee productivity. Journal of Facilities Management. 17(2), 122-141.
 • Mohammad, J., Quoquab, F., Halimah, S., & Thurasamy, R. (2019). Workplace internet leisure and employees’ productivity. Internet Research. 29(4), 725-748.
 • Moullin, M. (2004). Eight essentials of performance measurement. International Journal of Health Care Quality Assurance. 17(3), 110-112.
 • Nakimbugwe, P. (2019). The contribution of performance management systems on employee productivity in Uganda: A case study of TASO Masaka Branch, Doctoral dissertation, Nkumba University.
 • Owino, C. A., Oluoch, M., & Kimemia, F. (2019). Influence of Performance Management Systems on Employee Productivity in County Referral Hospitals of Kiambu County. Journal of Academic Research Business and Social Sciences, 9(3), 1320–1336.
 • Semedo, A. S. D., Coelho, A. F. M., & Ribeiro, N. M. P. (2016). Effects of authentic leadership, affective commitment and job resourcefulness on employees’ creativity and individual performance. Leadership & Organization Development Journal. 37(8), 1038-1055.
 • Shet, S. V., Patil, S. V., & Chandawarkar, M. R. (2019). Competency based superior performance and organizational effectiveness. International Journal of Productivity and Performance Management. 68(4), 753-773.
 • Sugianingrat, I. A. P. W., Widyawati, S. R., da Costa, C. A. D. J., Ximenes, M., Piedade, S. D. R., & Sarmawa, W. G. (2019). The employee engagement and OCB as mediating on employee performance. International Journal of Productivity and Performance Management. 68(2), 319-339.
 • Sylva, W., & Dan-Jumbo, C. T. (2017). Ethical culture, employee intention to stay and employee productivity in the rivers state civil service. Journal of International Business Research and Marketing, 2(5), 7-13.
 • Voiskounsky, A. E., Yermolova, T. D., Yagolkovskiy, S. R., & Khromova, V. M. (2017). Creativity in online gaming: Individual and dyadic performance in Minecraft. Psychology in Russia, 10(4), 40.

Vu, T. A., Plimmer, G., Berman, E., & Sabharwal, M. (2019). Managing employee performance in transition economies: A study of Vietnamese public organizations. Public Administration and Development, 39(2), 89-103.