واکاوی پیشران‌های کلیدی مدیریت عملکرد با رویکرد بهره‌وری کارکنان (مورد مطالعه: صنعت هواپیمایی ایران)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین پیشران‌های کلیدی مدیریت عملکرد با رویکرد بهره‌وری کارکنان مبتنی بر پژوهشی آمیخته (کیفی- کمی) و به روش توصیفی-اکتشافی انجام شده است. در این راستا، در ابتدا پیشران‌های مدیریت عملکرد با رویکرد بهره‌وری کارکنان با روش تحلیل مضمون شناسایی و در ادامه با مدلسازی نرم ساختاری- تفسیری، به سطح‌بندی آنان پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل اساتید خبره دانشگاهی و همچنین مدیران ارشد منابع انسانی فعال در صنعت هواپیمایی بوده‌ است. نمونه خبرگانی تا مرحله اشباع نظری داده‌ها به تعداد 14 نفر و به روش هدفمند قضاوتی انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری داده‌ها شامل مصاحبه نیمه‌ساختاریافته برای احصاء پیشران‌های کلیدی مدیریت عملکرد و پرسشنامه خبره‌مبنا برای سطح‌بندی آنان بوده است. نتایج پژوهش منتج به شناسایی پیشران‌های مدیریت عملکرد با رویکرد بهره‌وری کارکنان گردید که شامل؛ پیشران‌های زمینه‌ای، سازمانی، مدیریتی و انگیزشی می‌شوند. در ادامه نیز پیشران‌های شناسایی شده مبتنی بر نظر خبرگان در سه سطح رتبه‌بندی گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the key drivers of performance management based on the staff productivity approach (Case study: The aviation industry of Iran)

نویسندگان [English]

  • Shamsali Naghavi 1
  • Parvaneh Gelard 2
  • Serajodin Mohebi 3
1 Ph.D. in Public Management, Islamic Azad University, Gheshm Branch, Gheshm, Iran
2 Associate Prof. Faculty Member Of Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Prof. in Public Management, Islamic Azad University, Gheshm Branch, Gheshm, Iran
چکیده [English]

This research has been aimed to identify the key drivers of performance management based on the staff productivity approach with a mix research and descriptive-exploratory method. In this way, the key drivers of performance management were identified by Thematic Analysis and were prioritized by Interpretive Structural Modeling. The statistical population included university professors as well as senior human resource managers in the aviation industry. Sampling was done by judgmental method and 14 experts were selected up to the data saturation step. Data were collected through a semi-structured interview to identify key drivers and an expert-based questionnaire to prioritize them. The results led to the identification of performance management drivers, which include; contextual, organizational, managerial and motivational drivers. In addition, the identified drivers based on the experts' opinions were ranked in three levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Contextual drivers
  • Organizational drivers
  • Managerial drivers
  • Motivational drivers
  • Performance management"