شناسایی، آسیب‌شناسی و اولویت‌بندی معیارهای ارتقاء کیفیت دستگاه‌های آمادی در جنگ‌های آینده (مطالعه‌ای در یکی از سازمان‌های نظامی)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

3 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی و اولویت­بندی معیارهای ارتقاء کیفیت دستگاه‌های آمادی در جنگ‌های آینده و مقایسه بین وضع موجود و وضع مطلوب شاخص‌ها و تحلیل شکاف بین آن‌ها است. پژوهش پیش رو ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش و ماهیت انجام آن توصیفی از نوع پیمایشی هست. برای شناسایی شاخص‌ها از نتایج مرور ادبیات تحقیق، برای گردآوری داده‌ها به‌منظور اولویت­بندی شاخص‌ها از پرسشنامه مقایسه زوجی و برای گردآوری داده‌ها به‌منظور مقایسه وضع موجود و وضع مطلوب از پرسشنامه طیف پنج‌درجه‌ای لیکرت استفاده‌ شده است. روایی هر دو پرسشنامه به روش محتوا و با نظر خبرگان دانشگاهی و اجرایی بررسی و تائید شده است و برای تائید پایایی پرسشنامه اول از ضریب ناسازگاری و پایایی پرسشنامه دوم از آزمون آلفای کرونباخ استفاده‌ شده است. برای بررسی شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب از آزمون‌های ویلکاکسون و برای اولویت­بندی شاخص‌ها از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بهره گرفته ‌شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در بین شاخص‌های موردبررسی سه شاخص انعطاف­پذیری، خوداتکایی و تداوم و استمرار بیشترین اهمیت را دارا می­باشند. همچنین طبق یافته­های تحقیق سیستم آماد و پشتیبانی موجود در مواجهه با جنگ­های آینده از نظر هر 10 معیار مورد بررسی با شرایط مطلوب فاصله معناداری دارند و بیشترین شکاف به ترتیب مربوط به انعطاف‌پذیری، به‌موقع بودن و سرعت عمل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify, Pathology, and prioritize the quality improvement criteria for future wars (Study in one of the military organizations)

نویسندگان [English]

 • Azimollah Zarei 1
 • Davood Feyz 1
 • Samad Barani 2
 • Hadi Afzali 3
1 Associate Prof, Faculty of Economic, Management and Political Sciences, Semnan University.
2 management faculty of air university
3 Phd student, Semnan university
چکیده [English]

The main objective of this research is to examine and prioritize the quality improvement criteria in future wars, and to compare the status quo and the desired status of the indicators and analyze the gap between them. The present research is applied in terms of its purpose, and in terms of its method and nature, it is a descriptive survey. To collect data, a pair comparison questionnaire was used to prioritize the indicators, and a five-point Lickert scale questionnaire was used to collect the data in order to compare the status quo and the desired situation. The validity of the two questionnaires was verified by content and with the opinion of the academic and executive experts. To confirm the reliability of the first questionnaire, the reliability of the second questionnaire was used by Cronbach's alpha test. The collected data were analyzed by SPSS software and Expert Choice and analyzed through paired t-test and hierarchical analysis (AHP). The results of the study showed that among the indicators studied, the three indicators of flexibility, self-sufficiency and continuity have the most importance. Also, according to the research findings, the existing preparedness and support system in the face of future wars is significantly different from the desirable conditions for each of the 10 criteria, and the greatest gap is flexibility, timeliness and speed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Logistic System
 • Quality Criteria
 • Future Wars
 • آقایی، عبدالله. (1388). اصول دستگاه‌های جامع لجستیک، مجله مدیریت زنجیره تأمین، مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، 11 (27).
 • بی‌طرف، احمد. و عیسی‌ای، حسین. (1391). تدوین، ارزیابی و انتخاب راهبردهای آماد و پشتیبانی معکوس در نیروهای مسلح، فصلنامه راهبرد دفاعی، 10 (38).
 • تقوا، محمدرضا. و امیری، مقصود. و تقوی‌فرد، محمدتقی. و سنجری، احمدرضا. و صمیمی، مهدی. (1395). الگوی توسعه‌ی لجستیک الکترونیک در نزاجا با رویکرد تشخیص و پاسخ، فصلنامه مدیریت نظامی، 16 (1): 28-1.
 • جوشقانی، حسن. و غفاری توران، حسین. (1391). بهینه­کاوی در مدیریت زنجیره تأمین نظامی (MSCM )، مجله مدیریت زنجیره تأمین، مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین (علیه‏السلام)، 14 (36).
 • حسنلو، خسرو. (1388). مروری بر مفاهیم جنگ، تهران: انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقات صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری‌های دفاعی.
 • حیدری، کیومرث. و عبدی، فریدون. (1391). جنگ‌های آینده و مشخصات آن با تحلیلی بر دیدگاه برخی صاحب‌نظران نظامی غرب، فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 48.
 • حیدری، کیومرث. و قمری، موسی­الرضا. و کلانتری، فتح­الله. (1393). راهبردشناسی جنگ‌های آینده،سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نشر آجا.
 • راعی، جلال. (1393). الگوی بازطراحی سامانه­ی آماد و پشتیبانی در جنگ ناهمتراز با تأکید بر تداوم جنگ، فصلنامه مدیریت نظامی، 56: 113-78.
 • رستمی، محمود. (1387). فرهنگ واژه‌های نظامی، تهران: انتشارات ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
 • رشاد، افسانه. (1393). آماد و پشتیبانی در عصر جداسازی حوزه‌های ژئوپلیتیکی، فصلنامه راهبرد دفاعی، 7 (26).
 • رشید، غلامعلی. و محرابی، غلامرضا. و کلانتری، فتح ا... و شجاعی، شهرام. و زنجانی، داوود. (1393). واکاوی الگوهای حاکم بر جنگ آینده و مقایسه آن با جنگ هشت‌ساله و جنگ‌های اخیر، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 48.
 • روشنی، رضا. (1390). بررسی نقش فرآیند و ساختار سامانه آماد و پشتیبانی در نظام دفاعی، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 21: 97-79.
 • شریفی­راد، رسول. و دهقان، نبی‌اله. و فتحی، صمد. (1388). بررسی و ارائه الگوی شبکه آماد و پشتیبانی در سطوح مختلف سازمانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران متناسب با جنگ ناهمگون در گستره مناطق مختلف جغرافیایی کشور، مرکز مطالعات و تحقیقات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
 • شهلائی، ناصر. و نادری، علیرضا. و قیم، جمال. و اکبرپور، فریدون. و ذوالفقاری، علی‌صفر. و قادری، سیامک. (1396). مدل مناسب آماد و پشتیبانی در فرماندهی مشترک منطقه‌ای در فضای نبرد آینده، نشریه آینده‌پژوهی دفاعی، 1 (3): 34-7.
 • صالحی، راشد. (1387). لجستیک درنبرد ناهمتراز. تهران: انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران.
 • صفوی، رحیم. (1386). مقدمه‌ای بر جنگ غیر همتراز، تهران: انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران.
 • عزیزی‌فر، میرعباس. و فرقانی­نیا، جمشید. و کمالی، سید محسن. و اصلاحی، علی. (1385). کلیات آیین رزم در برابر نیروی ناهمتراز، تهران: انتشارات دانشگاه افسری امام علی علیه اسلام.
 • عیسی‌ای، حسین. (1388). لجستیک تشخیص و پاسخ، تهران: انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • قاسمی، علی. و بابایی، حسین. (1387). ویژگی‌های جنگ ناهمگون (با تکیه‌بر صحنه نبرد)، ماهنامه اطلاعات راهبردی، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، 6 (65).
 • کاظمی، بابک. (1390). مدیریت تدارکات و آماد و پشتیبانی، تهران: انتشارات فرمنش.
 • کاوه، عمادالدین. ریقت‌فرد، رضا. محمدی، اردشیر. پورقاسم، منصور. فولادی، جمشید. بهلولی، ناصر. رشیدی، مجید. و گودرزی، علی. و آذرپیکان، محمدحسن. (1394). الگوی تدوین دکترین عملیات مشترک آجا، مطالعه گروهی دانشجویان دوره دوم فرماندهی مشترک مرکب، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران.
 • محرابی، غلامرضا. (1394). جزوه جنگ آینده، معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح.
 • مقیمی، ابراهیم. و یمانی، مجتبی. و بیگلو، جعفر. و مرادیان،‌ محسن. و فخری، سیروس. (1391)، تأثیر ژئومورفولوژی زاگرس جنوبی بر پدافند غیرعامل در منطقه شمال تنگه هرمز (با تأکید بر مکان یابی مراکز ثقل جمعیتی)، فصل‌نامه مدیریت نظامی، 12 (48): 112-77.
 • منشادی، محمدعلی. (1390). ارائه الگوی مناسب پراکنش آمادگاه‌های نزاجا در جنگ ناهمتراز با رعایت اصول پدافند غیرعامل، فصل‌نامه مدیریت نظامی، 11 (43): 164-135.
 • نصرت­پناه، سیاوش. و رمضانی­ده­بیدی، محمد. و نوروزی، روح­اله. (1395). بررسی میزان کارایی و اثربخشی خدمات ترابری مطالعه موردی یکی از دانشگاه­های نظامی- انتظامی، فصلنامه علمی-ترویجی اندیشه آماد، 60 (16).

 

 • Glas, A., Hofmann, E., & Eßig, M. (2013). Performance-based logistics: a portfolio for contracting military supply. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 43 (2): 97-115.
 • Jin, H., Li-Jun, H. & Zheng-Guo, Wang. (2002). Military Brain Science- How to influence future wars. Chinese Journal of Traumatology.
 • Korecki, Z., & Pomazalová, N. (2010). Knowledge innovation for supporting of logistics performance. In Technology Management Conference (ICE), 2010 IEEE International (pp. 1-7). IEEE.
 • Lis, A. (2017). Logistic Aspects of the NATO Comprehensive Approach to the Conduct of Operations: Orchestrating the Engagement of Military Logistics Resources and Capabilities in Stability and Humanitarian Operations. Journal of Positive Management, 7 (2): 15-26.
 • McLellan, E. A. (2017). Russia's Strategic Beliefs Today; the Risk of War in the Future. Orbis 61.2: 255-268.
 • McMaster, H. R. (2008). Learning from contemporary conflicts to prepare for future war. Orbis 52.4: 564-584.
 • Panayides, P. M., & Meko, S. (2005). The impact of integrated logistics relationships on third-party logistics service quality and performance. Maritime Economics & Logistics, 7 (1): 36-55.
 • Piggee, A. F. (2002). Transformation-revolution in military logistics. army war coll carlisle barracks pa.
 • Randall, W. S., Pohlen, T. L., & Hanna, J. B. (2010). Evolving a theory of performance‐based logistics using insights from service dominant logic. Journal of Business Logistics, 31 (2): 35-61.
 • Rutner, S. M., Aviles, M., & Cox, S. (2012). Logistics evolution: a comparison of military and commercial logistics thought. The International Journal of Logistics Management, 23 (1): 96-118.
 • Schwartz, M. (2010). Defense acquisitions: How Do acquires weapon systems and recent efforts to reform the process. library of congress washington dc congressional research service.
 • SIPRT Yearbook. (2017). Oxford university press. (https://www.sipri.org/ databases)
 • Terziev, V., & Nichev, N. (2017). Comparative Analysis of the Formation of Military Professional Skills in the Cadets to Be Trained in Logistics Specializations, Proceedings of ADVED 2017- 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences 9-11 October 2017- Istanbul, Turkey.
 • Tuttle J. W. (2013). Defense logistics for the 21st century. Naval Institute Press.