دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، بهار 1397 

مقاله علمی- پژوهشی

1. روند پژوهی تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

صفحه 7-28

حسین مینایی؛ فرهاد هادی‌نژاد


3. آینده پژوهی بحران یمن بر پایه سناریو نویسی

صفحه 51-71

جواد علی پور؛ سجاد قیطاسی؛ مهدی دارابی


4. تصویر پردازی سناریو مبنا با هدف بهبود عملکرد نظام مدیریت بحران در شهر تهران در افق 1410

صفحه 73-105

آرمین فیروزپور؛ علی اصغر پور عزت؛ غزاله طاهری عطار؛ غلامرضا کاظمیان