تصویر پردازی سناریو مبنا با هدف بهبود عملکرد نظام مدیریت بحران در شهر تهران در افق 1410

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

4 دانشیار مدیریت شهری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

دستیابی به ­«­شهری امن ­و ­مقاوم در برابر انواع آسیب­ها، مخاطرات ­و سوانح» به‌مثابه یکی از آرمان‌های سند چشم­انداز شهر تهران در نظر گرفته‌شده است؛ در این امتداد طرح جامع شهر تهران «بهبود نظام مدیریت بحران و ارتقاء کیفیت دفاع غیرعامل شهر» را به­مثابه یکی از راهبردهای اصلی توسعه شهر تهران در نظر آورده است. بسیاری از صاحب­نظران، ترسیم و به چالش کشیدن تصاویر آینده شهرها، به‌منظور پیشی گرفتن از تغییر و تحولات در حال وقوع و کسب آمادگی لازم برای مواجهه و مقابله با پیچیدگی­های ذاتی آینده را به­منزله یکی از حیاتی­ترین نیازهای جوامع شهری در نظر می­گیرند و معتقدند که ادامه حیات و بقای شایسته شهرها بدون برخورداری از تصاویر جذاب، نیرومند و پابرجا، امکان‌پذیر نیست. ازاین‌رو، در این پژوهش تلاش می­شود تا با بهره­گیری از روش «چهار آینده جایگزین عمومی دیتور»  تصاویر آینده شهر تهران، در قالب کهن‌الگوهای "رشد، فروپاشی، جامعه نظم­یافتهو جامعه تحول­یافته"، موردبررسی قرار گیرند تا ضمن شناسایی مهم‌ترین چالش­ها و فرصت‌های آینده­های جایگزین، مبنایی برای تصمیم­سازی و ترسیم آینده مطلوب شهر تهران و ارائه پیشنهادهای خبره محور به­منظور ارتقا عملکرد و توان شهر در حوزه مدیریت بحران و دفاع غیرعامل  فراهم آید. نتایج حاصل از جمع­بندی آراء خبرگان، توانمندسازی اجتماعات محلی و بهره­گیری از رویکردهای اجتماع‌محور مدیریت بحران را به­منزله راهکاری برای ارتقا توان دفاعی شهر تهران در نظر
می­آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scenario based Imaging for improving Tehran`s crisis management system in the Horizon of 1410

نویسندگان [English]

 • Armin Firoozpour 1
 • Aliasgar Pourezzat 2
 • Ghazaleh Taheriattar 3
 • Gholamreza kazemian 4
1 Phd student, University of Tehran
2 Faculty of Management, Tehran University
3 Faculty of Management, Tehran University
4 Associate Professor of Urban Management at Allameh Tabatabaee University
چکیده [English]

Achieving a "safe and sustainable city against a variety of injuries, hazards and accidents" is considered as one of the goals of the vision document of Tehran; along with the comprehensive plan The city of Tehran "considered the improvement of the crisis management system and improving the non-operating city's quality of defense" as one of the main strategies for the development of Tehran.
Many scholars, drawing and challenging future city images, in order to overcome the ongoing changes and prepare themselves to confront the inherent complexities of the future, are considered as one of the most vital needs of urban communities. They believe that the survival and survival of cities without the attractive, strong and persistent images is not possible. Therefore, in this research, it is attempted to examine the images of the future of Tehran in the archetypal form of "growth, collapse, disciplined society and transformed society" using the " Dators Four Generic Alternative Futures " method. Until the identification of the most important challenges and opportunities of alternative futures, the basis for decision making and drawing of the desirable future of Tehran and provide expert-oriented proposals to enhance the city's performance and capacity in the field of crisis management and inactive defense is provided.

کلیدواژه‌ها [English]

 • alternative futures of Tehran
 • crisis management
 • non-operating defense
 • scenario pack
 • بل، وندل. (1392). مبانی آینده‌پژوهی، ترجمه مصطفی تقوی و محسن محقق. تهران: انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • حسینی، مازیار. (1387). مدیریت بحران، تهران: نشر شهر.
 • طرح جامع شهر تهران. (1391). مرکز مطالعات و برنامه­ریزی شهر تهران.

 

 • Banister, D. & Hickman. R. (2013). Transportfutures:thinkingtheunthinkable, Transport Policy, 29: 283–293.
 • Bell, W. (2003). Foundations of Futures Studies: History, Purposes and Knowledge. New Brunswick: Transaction Publishers, New Brunswick.
 • Bell, W. (1997). Foundations of Futures Studies: Human Science for a New Era, Purposes and Knowledge. New Brunswick NJ: New Brunswick NJ.
 • Bishop, A. & Hinze, A. (2006). Thinking About the Future. Washington: Social Technologies.
 • Cocks, D. (2003). Deep Futures: Our Prospects for Survival, Montreal: University of New South Wales Press.
 • Cornish, E. (1977). The Study of the Future: An Introduction to the Art and Science of Understanding and Shaping Tomorrow’s World, Bethesda: MD: World Future Society.
 • Dator, J. (2009). Alternative Futures at the Manoa School. Journal of Futures Studies, 14 (2): 1-18.
 • Dator, J. (1996). Futures Studies in Applied Knowledge. In New Thinking for a New Millennium, by Richard Slaughter, 105-115. London: Routledge.
 • Dator, J. (2002). Introduction: the Future Lies Behind. In In Advancing Futures: FuturesStudies in Higher Education,, by Jim Dator, 1-30. Westport, Connecticut: Praeger Publishers.
 • Diamond, J. (2005). Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. New York: Penguin.
 • Guimara˜es Pereira, A. & Silvio, F. (2013). VISIONS for Venice in 2050: Aleph, story telling and unsolved paradoxes, futures, 47: 69-78.
 • Hicks, D. & Cathie, H. (2007). Remembering the Future: What Do ChildrenThink? Environmental Education Research, 13 (4): 501-521.
 • Hiltunen, E. (2006). Was It a Wild Card or Just Our Blindness to Gradual Change? Futures Studies, 11 (2): 61-74.
 • Inayatullah, S. (2009). Questioning Scenarios. Journal of Futures Studies, 13 (3): 75-80.
 • Lindgren, M. & Bandhold, H. (2003). Scenario Planning: The Link Between Future and Strategy. london: Palgrave MacMillan.
 • Mc Laughlin, B. (1973). control and urban planning. London: Faber and Faber.
 • Peterson, G.D. Cumming, G.S. & S.R Carpenter. (2003). Scenario planning: a tool for conservationin an uncertain world. Conservation Biology, 17 (2): 358-366.
 • Polak, F. (1973). The Image of the Future. Amsterdam: Elsevier Scientific Publishing.
 • Pourezzat, A.A. Mollaee, A. & Firouzabadi, M. (2008). Building the Future: Undertaking Proactive Strategy for National Outlook. Futures, 40(10): 887-892.
 • Price water house Coopers. (2005). Cities of the future- global competition, local leadership. city foresight, Price waterhouse Coopers.
 • Ratcliffe, J. & Sirr, L. (2003). The prospective process through scenario thinking for the built and human environment: a tool for exploring urban futures. Futures Academy.
 • Ringland, G. (1998). Scenario Planning: Managing for the Future. New York: John Wiley.
 • Rotmans, J. et al. (2000). Visions for a Sustainable Europe. Futures, 320: 809-831.
 • Saritas, O. & Jack E. (2011). The Big Picture–trends, drivers, wild cards, discontinuities and. Futures, 43: 292–312.
 • Schwartz, P. (1991). he Art of the Long View. New York: currency Doubleday.
 • Shoemaker, P. (1998). Twenty Common Pitfalls in Scenario Planning. In Learning from the Future, by L Fahey and R Randal. Toronto: John Wiley.
 • Son, H. (2012). The future of south korea: alternative scenarios for 2030. university of hawai.
 • Wuellner, C. F. (2011). Beyond economic and value wars: Mythic images of future cities. futures, 43: 662-672.