سناریوهای جنگ محتمل علیه جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: سناریو جنگ نیابتی غیردولتی)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

مدرس دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

طبق فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله­العالی)، سیاست‌های خباثت‌آلود استکبار در منطقه ما ایجاد جنگ‌های نیابتی غیردولتی است. از همین رو، هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل کلیدی و پیشران‌های جنگ نیابتی غیردولتی و تبیین سناریو این جنگ می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش جزء پژوهش‌های اکتشافی آینده‌‌پژوهانه است که به روش سناریو‌نویسی انجام ‌شده است. جامعه آماری تحقیق 10 نفر از راهبردپردازان حوزه دفاعی- نظامی می‌باشند که به روش هدفمند انتخاب گردیدند. اطلاعات مورد نیاز به روش خبرگی جمع‌آوری و در چارچوب الگوی سناریونویسی تبیین گردیدند. از بین چهار سناریو محتمل علیه جمهوری اسلامی ایران (سناریو جنگ نیابتی غیردولتی، سناریو نفوذ، سناریو جنگ نیابتی دولتی و جنگ تلفیقی)، سناریو جنگ نیابتی غیردولتی به دلیل احتمال وقوع بیشتر، در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به دلیل هزینه بالای جنگ مستقیم، تلفات انسانی، مسائل اقتصادی و عدم اقناع افکار عمومی، استکبار جهانی و در رأس آن‌ها آمریکا تمایلی به ورود مستقیم در جنگ را نداشته و با استفاده از زمینه‌های اختلافی موجود و یا ساختگی، به تحریک و تهییج کشورها و یا گروهای قومی مذهبی برای جنگ با ج.ا.ایران پرداخته و حمایت‌های مالی و اقتصادی، سیاسی و نظامی را از آن‌ها بعمل می‌آورد تا به اهداف خود برسد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Possible Possible War Scenarios Against the Islamic Republic of Iran (Case Study, Non-State Propagating War scenario)

نویسندگان [English]

 • Ali Farhadi
 • Aziz Nasirzadeh
Shahid Sattari Air university
چکیده [English]

According to the orders of the Supreme Leader (Ayatollah Khamenei), the outrageous policies of arrogance in the Western Asia region are the creation of non-governmental pro-war wars. Therefore, the main objective of the research is to identify the key factors and drivers of non-governmental proxy warfare and to explain its scenario.
The purpose of this study is to use applied research and In terms of method, it is a part of exploratory exploration research that has been done by scenario method. The statistical population of the study consisted of 10 military military strategy strategists who were selected by targeted method and the required information was collected by expert method and explained in the framework of scenario modeling. Out of the four possible scenarios against the Islamic Republic of Iran (scenario of non-governmental pro-war warfare, influence scenario, state-sponsored warfare and combined warfare), the scenario of non-governmental proletariat warfare Because of the possibility of more occurrence was explained and the results of the research indicate that due to the high cost of direct war, human casualties, Economic issues and the lack of persuasion of the public opinion, global arrogance, and above all, the United States are reluctant to enter directly into the war and, using existing or fictitious disputes, to incite and excite countries or religious ethnic groups to fight the GI. Iran deals with financial, economic, political and military support from them Them to achieve their goals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • scenario
 • non-governmental proxy war
 • key factors
 • driving forces
 • استرایکر، شلدون. و همکاران. (1376). مبانی روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه؛ جواد طهوریان، مشهد: انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، چاپ اول، جلد 3، ص 241.
 • الوانی، سید مهدی. (1386). مدیریت عمومی، تهران: انتشارات نی، چاپ سی و یکم، ص 142.
 • ایزدی، فواد. (1394). ابزارهای نفوذ و مداخله­ در سیاست خارجی آمریکا، همایش استحکام ساخت درونی قدرت ملی ج.ا.ایران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • آذربایجانی، مسعود. و همکاران. (1385). روان‌شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، تهران: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت، چاپ دوم، ص 364.
 • آقا بخشی، علی‌اکبر. و افشاری‌راد، مینو. (1386). فرهنگ علوم سیاسی، تهران: انتشارات چاپار،  چاپ دوم، ویرایش ششم، ص 314.
 • بوشهری، علیرضا. و نظری‌زاده، فرهاد. (۱۳۸۷). روندهای راهبردی جهانی مؤثر بر دفاع و صنایع دفاعی، تهران: انتشارات مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی- مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • خوش­دهان، علی. (1388). آینده‌پژوهی با تکنیک سناریوسازی، تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 • دفتر حفظ و نشــر آثار حضــرت آیت‌الله العضمی خامنه­ای. (1394). چهار نقطه‌ضعف آمریکا در جنگ نیابتی، در دسترس از؛  .http: farsi. Khamenei. ir
 • رضاییان، علی. (1386). مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، ص 7.
 • روزنامه کیهان. (1394). شناسه خبر: 992201.
 • ستاری­خواه، علی. (1393). آینده­پژوهی و سناریونویسی کاربردی، تهران: انتشارات قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) آجا.
 • شایان­مهر، علیرضا. (1379). دایره ‌ًْ‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کیهان، چاپ اول، ص620.
 • شوارتز، پیتر. (1390). برنامه‌ریزی برای آینده در دنیایی با عدم قطعیت، ترجمه عزیز علیزاده، تهران: انتشارات مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • غرباق زندی، داود. (1387). سیاست خارجی دولت دوم جورج بوش برعلیه ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، 12 (1).
 • فرانزوی، استفن. (1381). روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه مهرداد فیروزبخت و همکاران، تهران: انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول، ص 178-177.
 • فرهادی، علی. (1396). سناریوهای نفوذ نرم دشمن در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، 2 (5): 140-111.
 • کاظمی قمی، حســن. (1394). دست برتر ایران در جنــگ نیابتی، تهران: انتشارات دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، در دسترس از http: farsi. Khamenei. ir.
 • محمدی، هادی. (1394). گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، 1/7/94.
 • ملاح، کیکاووس. (1394). جنگ نیابتی، مبانی، علل و اهداف، مجله سیاسی راهبردی بصائر، سازمان اداره ع س آجا، شماره 352.
 • مورهد، گری‌گوری. و گریفین، ریگی. (1385). رفتار سازمانی، ترجمه سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران: انتشارات مروارید، چاپ یازدهم، ص 382.
 • نصیرزاده، عزیز و همکاران، (1396). سناریوهای راهبردی صحنه‌های آینده ج.ا.ا در افق 1404، پروژه تحقیقاتی مرکز مطالعات راهبردی آجا.
  • Christia, F. Dekeyser, E. & Knox, D. (2016). To Karbala: Surveying Religious Shi’a from Iran and Iraq, Massachusetts Institute of Technology.
  • Mike. F. (2007). Consumer Culture and Postmodernis, 2nd edition, SAGE Publications Ltd, p83.
  • Sylvan, D. & Majeski, S. (2009). U.S. Foreign Policy in Perspective: Clients, Enemies and Empire. New York: Routledge.