شناسایی و اولویت‌بندی نوع تهدیدات در صحنه جنگ‌های آینده با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پسادکتری مدیریت- تصمیم‌گیری دانشگاه تهران

2 دکتری تخصصی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

هدف مطالعه حاضر شناسایی و اولویت‌بندی نوع تهدیدات درصحنه جنگ‌های آینده می‌باشد. بدین منظور با بررسی ادبیات تحقیق و مطالعات پیشین، به‌‌طورکلی 14 عامل اولیه مربوط به نوع   تهدیدات شناسایی گردید. جهت تأیید عوامل شناسایی‌شده یک پرسشنامه بین کارشناسان صاحب‌نظران و خبرگان به تعداد 241 نفر توزیع گردید و درنهایت تعداد 230 پرسشنامه جمع‌آوری گردید. سپس به بررسی پایایی پرسشنامه به روش آزمون آلفای کرونباخ و روایی محتوایی به شکل کیفی و کمی با استفاده از دو ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا پرداخته شدکه نتایج، نشان‌دهنده‌ی تأیید پایایی و روایی پرسشنامه (گویه‌ها) بوده است. به‌منظور غربال نمودن عوامل کلیدی اولیه، به بررسی روایی صوری گویه‌های پرسشنامه پرداخته شد که درمجموع 8 عامل به‌عنوان عوامل مهم‌تر و نهایی انتخاب ‌گردید. در ادامه نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل شناسایی‌شده به دو گرو نوع و ابزار دسته‌بندی گردیدند. در مرحله بعدی پرسشنامه مقایسات زوجی (فازی) طراحی و بین خبرگان توزیع گردید که درنهایت تعداد 15 پرسشنامه تکمیل‌شده گردآوری گردید. سپس، اولویت‌بندی عوامل مربوط به تهدیدات با دو روش AHP فازی و تاپسیس صورت پذیرفته است. در انتها نتایج فضای مجازی و جنگ نیابتی و هوش مصنوعی در تسلیحات به ترتیب در اولویت قرار گرفت که به همراه ارائه پیشنهاد‌های کاربردی برای جامعه موردمطالعه ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and prioritization, types of threats at the scene of future wars Using the AHP-TOPSIS hybrid approach

نویسندگان [English]

 • Ali Taheri Hashi 1
 • habib dehghan 2
 • ali naderi 3
1 Post Doc. in University of Tehran
2 Ph.D. of Olom & Tahghighat University
3 Assistant Prof. in Command & Staff University
چکیده [English]

Threats in the future war scene. For this purpose, by examining the literature of previous studies and studies, a total of 14 primary factors related to the type of threats were identified. To confirm the identified factors, a questionnaire was distributed among the experts of experts and experts to 241 people. Finally, 230 questionnaires were collected. Then, the reliability of the questionnaire was assessed by Cronbach's alpha test and content validity in qualitative and quantitative form using two relative content validity and content validity index. The results showed the validity and reliability of the questionnaire. In order to screen the key factors, the questionnaire validity of the questionnaires was evaluated. In total, 8 factors were selected as the most important and final factors. Then, using the exploratory factor analysis method, the identified factors were classified into two types of classes and tools. In the next stage, a paired (fuzzy) questionnaire was designed and distributed among experts. Finally, 15 completed questionnaires were compiled. Then, the prioritization of the threats was done by Fuzzy AHP and Topsis. Finally, the results of cyberspace and warfare and artificial intelligence in weapons were given priority, respectively, with the presentation of practical suggestions for the studied community.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Future War
 • Future Studies
 • Strategy
 • Threats
 • امام خمینی (ره). (1382)، صحیفه نور، جلد 1، چاپ سوم، تهران: دفتر نشر و حفظ آثار امام(ره)
 • آذرپی، بهمن. (1385). جنگ‌های آینده،  فصلنامه علوم و فنون نظامی، 3 (5): 126-114.   
 • آقا بخشی، علی. و افشاری­راد، مینو. (1374). فرهنگ علوم سیاسی، تهران: انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 • باباغیبی ازغندی، علیرضا. (1389). آینده‌پژوهی رهیافتی نو در مدیریت جامع حمل‌ونقل شهری، فصلنامه مدیریت ترافیک، 5 (16).
 • بیانات مقام معظم رهبری، در دسترس از سایت Khamenei.ir.
 • تقی­نتاج، غلام‌حسین. و مؤمن­زاده، محمدمهدی. (1391). ارائه چهارچوب مفهومی تدوین چشم‌انداز، ارزیابی و گزارشگری سرمایه فکری در نظام بانکی.
 • حیدری، امیر هوشنگ. (1391). روش تحقیق در پژوهش‌های سنتی و آینده‌پژوهی. فصل‌نامه علمی تخصصی مطالعات آینده‌پژوهی، 1 (2).
 • حیدری، کیومرث. و عبدی، فریدون. (1391). جنگ‌های آینده و مشخصات آن با تحلیلی بر دیدگاه برخی صاحب‌نظران نظامی غرب. فصلنامه مدیریت نظامی, 12(48), 76-43.
 •  ذبیح‌الله، تجری غریب آبادی. (1389). جنگ نرم در یک نگاه، سایت باشگاه اندیشه، 19/3/1389.
 • ضیایی بیگدلی، محمدرضا. (1377). حقوق جنگ، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 • کرمی، جهانگیر. (1377). اندیشه جنگ مردمی کلاوزیست، مجله سیاسی دفاعی، شماره 22.
 • کلانتری، فتح ا.... (1395). مشخصات جنگ‌های احتمالی آینده علیه ج.ا.ایران و راهبردهای مقابله با آن، فصلنامه راهبرد دفاعی، 14 (56): 131-103.
 • واعظی، سیدکمال. قمیان، محمدمهدی. و وقفی، سید­حسام. (1396). آینده‌پژوهی در علوم انسانی با رویکرد مدیریت دانش، ملاحظات، دست آوردها و اثرات، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی. 5 (3): 61-46.
 • هلیلی، خداداد. مظلوم، جلیل. و هادیان، بهرنگ. (1394). جنگ­های آینده، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 11 (33): 62-47.
  • Cengiz, K., Ufuk C. & Ziya U. (2003). Multi-criteria supplier selection using fuzzy AHP, Logistics Information Management, 16 (6): 382- 394.
  • Chang, D. Y. (1996). Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP. European Journal of Operational Research, 95 (3): 649-655.
  • Cornish, E. (2007). The Study of the Future: An Introduction to the Art and Science of Understanding and shaping tomorrow’s World. USA: World Future Society.
  • Douglas, D. E. & Van Der Vyver, G. (2004). Effectiveness of E-Learning Course Materials for Learning Database Management Systems: An Experimental Investigation. Journal of Computer Information Systems, 44 (4): 41-48.
  • Gordon, J. (2003). E-learning Tagged as Best Corporate IT Investment. E-learning, 4 (1): 8.
  • Govindasamy, T. (2002). Successful Implementation of e-learning pedagogical considerations. The Internet and Higher Education, 4: 287-299.
  • Kannan, G. (2009). Fuzzy approach for the selection of third party reverse logistics provider, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 21 (3): 397-416. 
  • Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28 (4): 563-575.
  • Waltz, C.F., & Bausell, R.B. (1981). Nursing research: Design, statistics, and computer analysis. Philadelphia: F. A. Davis.
  • Wang, J., Fan, K., & Wang, W. (2010). Integration of fuzzy AHP and FPP with TOPSIS methodology for aeroengine health assessment. Expert Systems with Applications, 37(12): 8516-8526.