دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، اسفند 1399، صفحه 7-147 

مقاله علمی- پژوهشی

شناسایی سناریوهای آینده تأمین امنیت رویدادهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 7-29

10.22034/dfsr.2021.141699.1443

مرتضی شعاعی؛ غلامرضا مرادی سیاسر؛ شیوا آزاد فدا؛ احد رضایان قیه باشی