ارائه راهبردهای ارتقاء امید به آینده در بین کارکنان یکی از سازمان‌های نظامی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 دانشیار دانشگاه افسری امام علی (ع)

3 استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فرماندهی و ستاد اجا

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه راهبردهای ارتقاء امید به آینده کارکنان در یکی از سازمان‌های نظامی انجام شده است. در این راستا در گام نخست، نسبت به شناسایی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی) مؤثر در امید به آینده کارکنان با بررسی اولیه محققان در سطح سازمان اقدام و سپس این عوامل از نظر تیم خبرگان پژوهش (شامل متخصصان در حوزه‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی و همچنین فرماندهان و مدیران راهبردی سازمان) بررسی و تعدیل گردیدند. در ادامه پرسشنامه‌ای خبره‌مبنا براساس عوامل شناسایی شده تنظیم و بین تیم خبرگانی توزیع گردید تا امتیاز هریک از عوامل را در ارتقاء امید به آینده کارکنان مشخص نمایند. در مرحله بعدی بر مبنای نظرات خبرگان به تعیین میزان امتیاز و وزن هریک از عؤامل پرداخته و ماتریس ارزیابی عؤامل داخلی (IFE) و خارجی (EFE) تنظیم گردید. همچنین بر مبنای امتیاز موزون محاسبه شده، به تعیین موقعیت راهبردی سازمان در رابطه با ارتقاء امید به آینده کارکنان پرداخته و شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مشخص گردید. در پایان نیز بر مبنای مدل SWOT، به تدوین راهبردهای ارتقای امید به آینده پرداخته شد. نتایج پژوهش منتج به خلق 12 راهبرد برای ارتقای امید به آینده کارکنان گردید که در پایان پیشنهادهای اجرایی برای هریک از راهبردها به تفکیک ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing strategies to promote hope for the future among Staff of a military organization

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Sanjari 1
  • Naser Abbaszadeh 2
  • Behnam Golshahi 3
1 Assistant Prof. in Satari University
2 Associate Prof. in Imam Ali University
3 Assistant Prof. in HRM, Command and Staff University
چکیده [English]

This study has aimed to provide promotion strategies of hope for the future among Staff of a military organization. In this regard, in the first step, internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (Opportunities and threats) influencing hope for the future of staff has identified by initial review in the organization units. Then, these factors were reviewed and confirmed based on the opinions of research experts (including experts in the fields of psychology and sociology, as well as commanders and strategic managers of a military organization). Next, expert-based questionnaires were prepared based on the identified factors and distributed among the expert team to determine the score of each factor. In the next step, based on the opinions of experts, the score and weight of each factor were determined and the internal factor evaluation (IFE) and external factor evaluation (EFE) matrices were adjusted. Also, based on the calculated weighted score, the strategic position of organization in relation to the hope for the future of staff was determined and the gap between the current and desired situation was identified. Finally, based on the SWOT model, strategies for promoting hope for the future were developed. At the end, 12 strategies to promote hope for the future of staff were presented. Also, executive proposals for each strategy were presented separately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hope for the future
  • Internal factor evaluation (IFE) and external factor evaluation (EFE) matrices
  • SPACE matric
  • SWOT Model