ارائه راهبردهای ارتقاء امید به آینده در بین کارکنان یکی از سازمان‌های نظامی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 دانشیار دانشگاه افسری امام علی (ع)

3 استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فرماندهی و ستاد اجا

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه راهبردهای ارتقاء امید به آینده کارکنان در یکی از سازمان‌های نظامی به روش توصیفی- موردی و با رویکرد کاربردی انجام شده است. جامعه آماری شامل متخصصان حوزه‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی و همچنین فرماندهان و مدیران راهبردی سازمان مورد مطالعه می‌باشند که با روش هدفمند قضاوتی، تعداد 20 نفر از آنان به عنوان تیم خبرگانی انتخاب شدند. در ادامه، نسبت به شناسایی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی) مؤثر در امید به آینده کارکنان با مرور مبانی نظری و بررسی اولیه محققان در سطح سازمان اقدام و سپس این عوامل از نظر تیم خبرگان پژوهش به روش دلفی سه‌مرحله‌ای تعدیل و تأئید نهایی گردیدند. همچنین پرسشنامه‌ای خبره‌مبنا براساس عوامل شناسایی شده تنظیم و بین تیم خبرگانی توزیع گردید تا امتیاز هریک از عوامل را در ارتقاء امید به آینده کارکنان مشخص نمایند. در مرحله بعدی بر مبنای نظرات خبرگان به تعیین میزان امتیاز و وزن هریک از عؤامل پرداخته و ماتریس ارزیابی عؤامل داخلی (IFE) و خارجی (EFE) تنظیم گردید. همچنین بر مبنای امتیاز موزون محاسبه شده، به تعیین موقعیت راهبردی سازمان در رابطه با ارتقاء امید به آینده کارکنان پرداخته و شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مشخص گردید. در پایان نیز بر مبنای مدل SWOT، به تدوین راهبردهای ارتقای امید به آینده پرداخته شد. یافته‌های پژوهش منتج به خلق 12 راهبرد برای ارتقای امید به آینده کارکنان گردید که در پایان پیشنهادهای اجرایی برای راهبردهای الویت‌دار ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing strategies to promote hope for the future among Staff of a military organization

نویسندگان [English]

 • Ahmadreza Sanjari 1
 • Naser Abbaszadeh 2
 • Behnam Golshahi 3
1 Assistant Prof. in Satari University
2 Associate Prof. in Imam Ali University
3 Assistant Prof. in HRM, Command and Staff University
چکیده [English]

This study has aimed to provide promotion strategies of hope for the future among Staff of a military organization. In this regard, in the first step, internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (Opportunities and threats) influencing hope for the future of staff has identified by initial review in the organization units. Then, these factors were reviewed and confirmed based on the opinions of research experts (including experts in the fields of psychology and sociology, as well as commanders and strategic managers of a military organization). Next, expert-based questionnaires were prepared based on the identified factors and distributed among the expert team to determine the score of each factor. In the next step, based on the opinions of experts, the score and weight of each factor were determined and the internal factor evaluation (IFE) and external factor evaluation (EFE) matrices were adjusted. Also, based on the calculated weighted score, the strategic position of organization in relation to the hope for the future of staff was determined and the gap between the current and desired situation was identified. Finally, based on the SWOT model, strategies for promoting hope for the future were developed. At the end, 12 strategies to promote hope for the future of staff were presented. Also, executive proposals for each strategy were presented separately.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hope for the future
 • Internal factor evaluation (IFE) and external factor evaluation (EFE) matrices
 • SPACE Matrices
 • SWOT model
 • جعفری، زینب. (1394). امید به آینده و عوامل تعیین کننده آن در بین دانشجویان دانشگاه یزد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، پردیس علوم انسانی و اجتماعی.
 • درستکار احمدی، ناهید. و گلشاهی، بهنام. (1398). شناسایی و رتبه‌بندی عناصر بسته پاداش جامع برای کارکنان دانشی آینده (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش ‌بنیان صنعت دفاعی)، فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، 4 (15): 107-85.
 • دولتی امیردیزج، علی. (1393). مطالعه امید به آینده و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: شهروندان 59-20 ساله شهر آذرشهر)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز.
 • قاری قرآنی، سیما. (1393). عوامل اجتماعی موثر بر امید به آینده دانشجویان دانشگاه تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه الزهرا (س).
 • مرادی، راضیه. (1397). رابطه امید به آینده با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استعداد درخشان استان قم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد قم.
 • مردانی‌فر، فهیمه. (1396). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر امید به آینده دانشجویان دانشگاه‌های شهر بندر عباس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان.
 • نداف بشرویه، فاطمه. (1396). نقش صلاحیت‌های کارآفرینی اعضای هیأت علمی در امید به آینده شغلی دانشجویان با میانجی‌گری صلاحیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه بیرجند، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند.
 • نظری کوثر ریزی، فاطمه. (1396). شناسایی و اولویت بندی عوامل مرتبط با امید به آینده شغلی و ارتباط آن با سطح انگیزش تحصیلی دانشجویان (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 

 • Bukchin, S., & Kerret, D. (2020). The role of self-control, hope and information in technology adoption by smallholder farmers–A moderation model. Journal of Rural Studies, 74, 160-168.‏‏
 • Corn, B. W., Feldman, D. B., & Wexler, I. (2020). The science of hope. The Lancet Oncology, 21(9), e452-e459.‏
 • Dixson, D. D., Worrell, F. C., & Mello, Z. (2017). Profiles of hope: How clusters of hope relate to school variables. Learning and Individual Differences, 59, 55-64.‏
 • Feldman, D. B., & Kubota, M. (2015). Hope, self-efficacy, optimism, and academic achievement: Distinguishing constructs and levels of specificity in predicting college grade-point average. Learning and Individual Differences37, 210-216.‏
 • Jiang, Y., Ren, Y., Liang, Q., & You, J. (2018). The moderating role of trait hope in the association between adolescent depressive symptoms and nonsuicidal self-injury. Personality and Individual Differences, 135, 137-142.‏
 • Ojala, M. (2017). Hope and anticipation in education for a sustainable future. Futures, 94, 76-84.‏
 • Oliver, A., Tomás, J. M., & Montoro-Rodriguez, J. (2017). Dispositional hope and life satisfaction among older adults attending lifelong learning programs. Archives of Gerontology and Geriatrics, 72, 80-85.‏
 • Park, A., Williams, E., & Zurba, M. (2020). Understanding hope and what it means for the future of conservation. Biological Conservation, 244, 108507.‏
 • Rafferty, K. A., Beck, G., & McGuire, M. (2020). When Facing Hopeful and Hopeless Experiences: Using Snyder's Hope Theory to Understand Parents’ Caregiving Experiences for Their Medically Complex Child. Journal of Pediatric Health Care.‏
 • Rand, K. L., Shanahan, M. L., Fischer, I. C., & Fortney, S. K. (2020). Hope and optimism as predictors of academic performance and subjective well-being in college students. Learning and Individual Differences, 81, 101906.‏
 • Sulimani-Aidan, Y., Sivan, Y., & Davidson-Arad, B. (2017). Comparison of hope and the child-parent relationship of at-risk adolescents at home and in residential care. Children and Youth Services Review.‏
 • Wang, S., Xu, X., Zhou, M., Chen, T., Yang, X., Chen, G., & Gong, Q. (2017). Hope and the brain: trait hope mediates the protective role of medial orbitofrontal cortex spontaneous activity against anxiety. Neuroimage, 157, 439-447.‏
 • Weiner, J. S. (2020). Hope is a creative process. Patient Education and Counseling.‏
 • Ye, X., Ren, S., Chadee, D., & Wang, Z. (2020). ‘The canary in the coal mine’: A multi-level analysis of the role of hope in managing safety performance of underground miners. Journal of Vocational Behavior, 121, 103461.‏
 • Zhao, J., Sun, P., Wang, M., & Zhang, W. (2018). Left-behind adolescents' hopes and fears for the future in rural China. Journal of Adolescence, 63, 64-74.‏