دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، آذر 1399، صفحه 7-168 

مقاله علمی- پژوهشی

تدوین سناریوهای روابط ایران و ترکیه در افق 1408

صفحه 7-36

10.22034/dfsr.2021.141522.1441

سیدمهدی نبوی؛ سید حمزه صفوی؛ محمدصادق کوشکی


توسعه راهبردهای دفاع سرزمینی بر پایه تحلیل ژئومورفولوژیک در منطقه میناب و سیریک

صفحه 87-112

10.22034/dfsr.2021.520923.1450

سید اسداله حجازی؛ محمدحسین رضایی مقدم؛ محمدحسین فتحی؛ بهروز بهرام آبادی