آینده‌نگاری راهبردی آسیب پذیری صنعت گردشگری ناشی از تحریم‌های اقتصادی با رویکرد پدافند غیرعامل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده پژوهی- مدیریت راهبردی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه ایوان‌کی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22034/dfsr.2021.138910.1435

چکیده

مواجهه ایران با انواع تحریم‌های اقتصادی، تبعات و مسائل متعددی را به همراه داشته است که ضرورت انجام پژوهش‌های علمی در این زمینه را بیش از پیش مشخص می‌سازد. توجه به نقاط آسیب‌پذیر تحریم‌های اقتصادی، اتخاذ تدابیری برای مقابله با آنها و روش‌های برون‌رفت از فشار تحریم‌ها به­خصوص در سال‌های اخیر، بیش از پیش اهمیت یافته است. امنیت و گردشگری دو مقوله به­هم وابسته‌اند. از آنجایی‌که صنعت گردشگری به‌عنوان یک صنعت مادر از یک سو، نقش مهمی در اشتغال­زایی و توسعه اقتصادی دارد و از سوی دیگر، رونق و توسعه آن نقش قابل توجهی در مقابله با تحریم‌ها، تاب­آوری در برابر اثرات منفی آن و افزایش امنیت و پدافند غیرعامل دارد، در پژوهش حاضر سعی بر آن است که ابتدا نقاط آسیب‌پذیر تحریم‌های اقتصادی با رویکرد آینده‌نگاری شناسایی شود و سپس باتوجه به قابلیت‌های صنعت گردشگری در ایران، راهکارهایی در این زمینه ارائه گردد. جامعه آماری این پژوهش را خبرگان صنعت گردشگری و صنایع مرتبط از جمله صنعت هتلداری، شرکت‌های خدمات گردشگری، و آژانس‌های گردشگری تشکیل می‌دهند که به روش گلوله‌برفی و قضاوتی از میان آن‌ها نمونه‌گیری به­عمل آمد. برای گردآوری داده‌ها ضمن بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای، از روش‌های تحلیل تم، پیمایش محیطی و دلفی استفاده شده است. نتایج این پژوهش ضمن شناسایی و معرفی اثرات و پیامدهای منفی تحریم‌ها، به ارائه راهکارهایی در مقابله با آن‌ها با تمرکز بر صنعت گردشگری پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic foresight of vulnerabilities of the tourism industry with focus on economic sanctions

نویسندگان [English]

  • Hamid Nourbehesht 1
  • Majid Mohammad Shafiee 2
1 Ph.D.in Future Studies-Strategic Management, Department of Industrial Engineering, University of Eyvanekey, Tehran, Iran
2 Associate Prof., Department of Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Iran's confrontation with various economic sanctions has had many consequences and issues that make the need for scientific research in this field more and more clear. Paying attention to the vulnerabilities of economic sanctions, taking measures to deal with them and ways to get out of the pressure of sanctions, especially in recent years, have become increasingly important. Security and tourism are two interrelated categories. Whereas the tourism industry, as a parent industry, on the one hand, plays an important role in job creation and economic development, and on the other hand, its prosperity and development play a significant role in countering sanctions, in resilience to its negative effects, and in increasing security and passive defense, in the present study, it is tried to first identify the vulnerabilities of economic sanctions with a futuristic approach and then, considering the capabilities of the tourism industry in Iran, to provide solutions in this field. The statistical population of this study consists of experts in the tourism industry and related industries, including the hotel industry, tourism service companies, and travel agencies, which were sampled by snowball and judgment. Thematic analysis, environmental scanning and Delphi method have been used to collect data while using library studies. The results of this study, while identifying and introducing the effects and negative consequences of sanctions, have provided solutions to deal with them with a focus on the tourism industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foresighting
  • Economic Sanctions
  • Tourism Industry
  • Environmental Scanning
  • Theme Analysis