واکاوی پیشران‌های کلیدی مؤثر بر توسعه چابکی منابع انسانی در سازمان‌های نظامی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

3 دانش آموخته دکتری مالی و مدرس دانشگاه افسری امام علی (ع)

4 دانش‌آموخته دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.22034/dfsr.2021.521717.1459

چکیده

با توجه به ضرورت اتخاذ تدابیر مناسب برای سازمان­های نظامی کشور در زمینه چابک­سازی منابع انسانی پژوهش حاضر درصدد، واکاوی پیشران‌های کلیدی مؤثر بر توسعه چابکی منابع انسانی در سازمان­های نظامی برآمد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی–تحلیلی می‌باشد. در این پژوهش برای تدوین مبانی نظری و انتخاب پیشران­ها از منابع کتابخانه‌ای و مصاحبه با خبرگان و برای گردآوری داده‌ها نیز از پرسشنامه میک‌مک استفاده شد. جامعه پژوهش خبرگان نظامی و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آجا  بودند که با بهره­گیری از روش نمونه­گیری گلوله برفی، تعداد 30 نفر به‌عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. داده­های پژوهش با کمک نرم­افزار میک‌مک تحلیل گردید. در مرحله اول پژوهش 30 پیشران احصا شد که با تحلیل داده­ها در مرحله بعد، 19 پیشران از میان 30 پیشران به‌عنوان پیشران‌های کلیدی مؤثر بر توسعه چابکی منابع انسانی در سازمان‌های نظامی تعیین گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بیشتر خبرگان بر پیشران‌هایی مانند رضایتمندی کارکنان، سرعت در ارائه خدمات، دانش و مهارت کار تیمی و مذاکره، خودکنترلی، مشارکت، احساس شایستگی، رفتارهای پیشگیرانه، احساس مؤثر بودن، مشورت، تسهیم دانش، پذیرش مسئولیت، تیم‌های خودرهبر، توانایی ارائه ایده جدید، همدلی، بهره‌گیری از تغیرات، چرخش شغلی، خودآگاهی واکنش به تغییرات و اطلاعات قابل دسترس، تأکید داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the drivers of human resource agility development in military organizations

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Ahang 1
  • Hassan Ghafari 2
  • Mohamad Mehdi 3
  • Samaneh Mohammadpour 4
1 Ph.D. Student in Sistan and Baluchestan University
2 Ph.D. Student in Sistan and Baluchestan University
3 Ph.D. in finance and Faculty Member of Imam Ali University
4 Ph.D. in Sistan and Baluchestan University
چکیده [English]

Considering the need to take appropriate measures for the military organizations of the country in the field of human resource agility, the present study seeks to investigate the key drivers affecting the development of human resource agility in military organizations. The research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature and method. In this study, library resources and interviews with experts were used to formulate theoretical foundations and select drivers, and the MICMAC questionnaire was used to collect data. The study population consisted of military experts and faculty members of AJA universities. Using snowball sampling method, 30 people were selected as sample members. Research data were analyzed using MICMAC software. In the first phase of the study, 30 propellants were identified. By analyzing the data in the next phase, 19 propellants out of 30 propellants were identified as key propellants affecting the development of human resource agility in military organizations. The results showed that most experts on drivers such as employee satisfaction, service delivery speed, knowledge and teamwork and negotiation skills, self-control, participation, sense of competence, preventive behaviors, sense of effectiveness, consultation, knowledge sharing, acceptance of responsibility, self-directed teams Emphasized the ability to come up with new ideas, empathy, take advantage of change, career rotation, self-awareness of change and available information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military organizations
  • human resource agility
  • drivers
  • MICMAC
  • Aja