دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، تابستان 1399، صفحه 7-168 
2. مفهوم نشانه‌های ضعیف در آینده‌پژوهی

صفحه 37-54

10.22034/dfsr.2020.131749.1411

ابوذر سیفی کلستان؛ عبدالرحیم پدرام


4. تصویرپردازی از آینده سازمان تأمین اجتماعی ایران از طریق سناریو پردازی

صفحه 85-114

10.22034/dfsr.2020.130219.1404

عباس سلیمانی؛ علی اصغر پور عزت؛ محمد رضا اسماعیلی گیوی