مدل‌سازی کمی شبکه فرآیند تولید، ذخیره‌سازی و بهینه توزیع مبتنی بر نظریه نمایندگی‌ها با بهره‌گیری از روش‌های آینده‌پژوهی در صنایع دفاعی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 استاد، گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی ،علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 استادیار، گروه امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی تهران، ایران

چکیده

صنایع دفاعی به دلیل محدودیت‌های به وجود آمده که مانع از اجرای ماموریت‌های ذاتی آنها می‌شود ضروری است به دنبال یک تغییر رویه برای حفظ سطح تولیدات در تأمین نیازمندی ‌مشتریان خود باشند. یکی از این راهکارها استفاده از راهبرد شبکه‌سازی است. این پژوهش با استفاده از یک مدل پایه‌ای و در نظر گرفتن مفاهیم زنجیره تأمین و نظریه نمایندگی‌ها، در نظر دارد با استفاده از ظرفیت‌های فراتر از مرز سازمانی و شبکه نمایندگان، محصول مدنظر مشتریان را تولید نماید. در این رویکرد، هدف کاهش هزینه‌ها نبوده و به دنبال افزایش مطلوبیت در رابطه میان نماینده، مالک و مشتری است. مدل ارائه شده از انواع مدل‌های تصمیم‌گیری چندهدفه است و هدف بیشینه‌سازی همزمان جواب بهینه پارتو(کارا)، مطلوبیت مالک و متوسط مطلوبیت نمایندگی‌ها است. مدل مذکور با استفاده از توابع هدف وزن‌دار حل و یک مجموعه جواب بهینه پارتو احصاء شد؛ سپس با استفاده از روش‌های آینده‌پژوهـی، متغیر اثرگذار بر سازمان و حالات عدم قعطیت هر متغیر شناسایی شده است. این متغیرها عبارتند از میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رونق و رکود اقتصادی، رواج برون­سپاری فعالیت‌ها، تورم و تحریم‌ اقتصادی، بر اساس نظرسنجی انجام شده بیشترین اهمیت در سیاست‌گذاری‌ آینده مربوط به دو متغیر رواج برون سپاری فعالیت‌ها و میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می­باشد. بر همین اساس از میان مجموعه جواب پارتو، جوابی به عنوان جواب نهایی انتخاب شد که بتواند با افزایش حجم برون­سپاری‌ها در آینده ساختار قدرتمندی برای مدیریت فعالیت‌های برون­سپاری شده و نظارت بر پیمانکاران را ایجاد و از طرف دیگر با توجه به افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایع دفاعی، نیاز سازمان به نظارت مناسب بر عملکرد این بخش را مرتفع نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative Modeling of Manufacturing Process, Storage and Optimal Distribution Agent Based Distribution Using Future Research Methods in the Defense Industry

نویسندگان [English]

 • Mahdi Moradi 1
 • Alireza Iradjpour 2
 • Morteza Musakhani 3
 • Mahmood Sheykhhassani 4
1 Ph.D,Student in Industrial Management, Department of Industrial Management Qazvin Branch Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Associate Prof, in Industrial Management, Department of Industrial Management Qazvin Branch Islamic Azad University, Qazvin, Iran
3 Professor , in Governmental Management, Department of Governmental Management Research Sconces Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Prof., National Security group of National Security Faculty National Defense Supreme Faculty of Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the constraints that impede their inherent missions, the defense industry needs to seek a change of procedure to maintain the level of their products to meet their customers' needs One of these is to use a networking strategy.This study uses a basic model to consider supply chain concepts and dealership theory It intends to produce the product that customers want by using capabilities beyond the organizational boundary and representative network In this approach, the goal is not to reduce costs, but to increase the utility of the agent-owner-customer relationship.The proposed model is one of a variety of multi-purpose decision making models and aims to achieve optimal response, owner desirability and average agency desirability.The model is solved using weighted objective functions and a Pareto solution set. Then, using future research techniques, the variables affecting the organization and states of uncertainty of each variable are identified These variables include the amount of private equity investment, boom and bust, the prevalence of outsourcing, inflation and economic sanctions.According to the survey, the most important in future policy making are two variables of outsourcing activities and amount of private sector investment from the Pareto Answer Set, the answer is chosen as the final answer, which, by increasing the volume of outsourcing in the future, will create a powerful structure for managing outsourced activities and oversight of contractors and on the other hand, given the increased private sector investment in industries. Defensively,organization eliminates the need for proper oversight of the performance of this departmen

کلیدواژه‌ها [English]

 • Supply Chain
 • Defense Industry
 • Agent Theory
 • Multi-Objective Decision Making
 • Future Research
 • حورعلی، مریم.، منتظری، عباس. و الیاسی، مهدی. (1394). شناسایی و اولویت بندی اصول مورد نیاز برای بهبود فضای نوآوری بنگاه­های دفاعی ایران با رویکرد باز، مجله مدیریت نوآوری، 4(2): 68-57.
 • محمد، عسکری. (1398). مدل جذب در سازمان‌های دانش بنیان دفاعی با رویکرد آینده‌پژوهی، فصلنامه علمی آینده‌پژوهی دفاعی. 4(3): 168-143.
 • جعفر، محمودی. و عبدالمهدی، صالحی‌زاده. (1398). آینده­نگاری نتایج مدیریت سبد پروژه­های تحقیقاتی در سازمان پروژه محور دفاعی با رویکرد پویایی­شناسی سیستم. فصلنامه علمی آینده‌پژوهی دفاعی، 4(2): 59-35.
  • Amiri, M.K., Feizi, A.M. Fakoor S, & Olfat, L. (2014). A model of Supply chain resilience for competitiveness in Iranian automotive companies, Journal of Production and Operation management, 5(1):143-164.
  • Basu, P., Liu, Q. & Stallaert, J. (2019). Supply chain management using put optioncontracts with information asymmetry. International Journal of Production Research, 57(6):1772-1796.
  • Christopher, M. (2014). Logestics & Supply Chain Management, Pearson Education Limited, 7(16):14-33.
  • Ciliberti, F., De Haan, J., De Groot, G.& Pontrandolfo, P. (2011) .CSR codes and the principal-agent problem in supply chains: four case studies. Journal of Cleaner Production, 19(8): 885-894.
  • Dator, J. (2019). What futures studiesis, and is not. In Jim Dator, A Noticer in Time, 11(8):3-5.
  • Delbufalo, E. (2018). Agency Theory and Supply Chain Management,A Literature Review. In Agency Theory and Sustainability in the Global Supply Chain, 57(16):12-30.
  • Delbufalo, E. (2018). Agency Theory and Supply Chain Management: A Literature Review. In Agency Theory and Sustainability in the Global Supply Chain .12(5):1-15.
  • Godet, M., Durance, P. & Coates, J. (2008). Strategic foresight. France, Lipsor Working Paper Publ, 115(8):52-114.
  • Junior, F. R. L. & Carpinetti, L. R. L. (2014). A comparison between Fuzzy AHP and Fuzzy Topsis methods to supplier, Applied Soft Computing, 27(114):194-209.
  • Kar, A, k. (2015). A hybrid group decision support system for supplier selection using analytic hierarchy process. Fuzzy set theory and neural network, Journal of Computational Scince, 12(25):23-33.
  • Liang, X., Shen, G. Q. & Guo, L. (2019). Optimizing Incentive Policy of Energy-Efficiency Retrofit in Public Buildings: A Principal-Agent Model.Sustainability, 11(12):34-42.
  • Moghadam, K. S. (2015). Fuzzy multi-objective model for supplier selection and order allocation in reverse logistics systems under supply and demand uncertainty, Exoert System with Applications,15 (112):6237-6254.
  • Pettit, Timothy J., Keely L. Croxton, & Joseph, F. (2019). The Evolution of Resilience in SupplyChain Management, a Retrospective on Ensuring Supply Chain Resilience. Journal of Business Logistics, 40(1):56-65.
  • Rajeev, A., Pati, R. K., Padhi, S. S. & Govindan, K. (2017). Evolution of sustainability in supply chain management, a literature review. Journal of Cleaner Production, 27(5):299-314.
  • Rasouli, M. R., Kusters, R. J., Trienekens, J. J. & Grefen, P. W.(2019). Service orientation in business networking: a demand-supply chain perspective. Production Planning & Control, 30(1):2-19.
  • Rebs, T., Brandenburg, M. & Seuring, S. (2019). System dynamics modeling for sustainable supply chain management: A literature review and systems thinking approach. Journal of cleaner production, 7(208):1265-1280.
  • Safriliana, R., Subroto, B., Subekti, I. & Rahman, A. F. (2019).Overviews of contracting theory & agency theory: determinants public accounting firms switching on voluntary. International Journal of Organizational Innovation, 1(3):87-102.
  • Sun, D. Q., Ma, X. Y., Wang, D. J. & Li, J. J. (2019). Principal–agent problem for returns handling in a reverse supply chain with one manufacturer and two competing dealers. Applied Mathematical Modeling, 4(66):118-140.
  • Takemura, K. (2019). Nonlinear Utility Theory and Prospect Theory Eliminating the Paradoxes of Linear Expected Utility Theory. In Foundations of Economic Psychology, 4 (15):83-119.

Yawar, S. A. & Seuring, S. (2017). Management of social issues in supply chains: a literature review exploring social issues, actions and performance outcomes. Journal of Business Ethics, 141(3):621-643.