مدل‌سازی کمی شبکه فرآیند تولید، ذخیره‌سازی و بهینه توزیع مبتنی بر نظریه نمایندگی‌ها با بهره‌گیری از روش‌های آینده‌پژوهی در صنایع دفاعی

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 استاد، گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی ،علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 استادیار، گروه امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی تهران، ایران

10.22034/dfsr.2020.122891.1365

چکیده

صنایع دفاعی به دلیل محدودیت‌های به وجود آمده که مانع از اجرای ماموریت‌های ذاتی آنها می‌شود ضروری است به دنبال یک تغییر رویه برای حفظ سطح تولیدات در تأمین نیازمندی ‌مشتریان خود باشند. یکی از این راهکارها استفاده از راهبرد شبکه‌سازی است. این پژوهش با استفاده از یک مدل پایه‌ای و در نظر گرفتن مفاهیم زنجیره تأمین و نظریه نمایندگی‌ها، در نظر دارد با استفاده از ظرفیت‌های فراتر از مرز سازمانی و شبکه نمایندگان، محصول مدنظر مشتریان را تولید نماید. در این رویکرد، هدف کاهش هزینه‌ها نبوده و به دنبال افزایش مطلوبیت در رابطه میان نماینده، مالک و مشتری است. مدل ارائه شده از انواع مدل‌های تصمیم‌گیری چندهدفه است و هدف بیشینه‌سازی همزمان جواب بهینه پارتو(کارا)، مطلوبیت مالک و متوسط مطلوبیت نمایندگی‌ها است. مدل مذکور با استفاده از توابع هدف وزن‌دار حل و یک مجموعه جواب بهینه پارتو احصاء شد؛ سپس با استفاده از روش‌های آینده‌پژوهـی، متغیر اثرگذار بر سازمان و حالات عدم قعطیت هر متغیر شناسایی شده است. این متغیرها عبارتند از میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رونق و رکود اقتصادی، رواج برون­سپاری فعالیت‌ها، تورم و تحریم‌ اقتصادی، بر اساس نظرسنجی انجام شده بیشترین اهمیت در سیاست‌گذاری‌ آینده مربوط به دو متغیر رواج برون سپاری فعالیت‌ها و میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می­باشد. بر همین اساس از میان مجموعه جواب پارتو، جوابی به عنوان جواب نهایی انتخاب شد که بتواند با افزایش حجم برون­سپاری‌ها در آینده ساختار قدرتمندی برای مدیریت فعالیت‌های برون­سپاری شده و نظارت بر پیمانکاران را ایجاد و از طرف دیگر با توجه به افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایع دفاعی، نیاز سازمان به نظارت مناسب بر عملکرد این بخش را مرتفع نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative Modeling of Manufacturing Process, Storage and Optimal Distribution Agent Based Distribution Using Future Research Methods in the Defense Industry

نویسندگان [English]

  • Mahdi Moradi 1
  • Alireza Iradjpour 2
  • Morteza Musakhani 3
  • Mahmood Sheykhhassani 4
1 Ph.D,Student in Industrial Management, Department of Industrial Management Qazvin Branch Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Associate Prof, in Industrial Management, Department of Industrial Management Qazvin Branch Islamic Azad University, Qazvin, Iran
3 Professor , in Governmental Management, Department of Governmental Management Research Sconces Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Prof., National Security group of National Security Faculty National Defense Supreme Faculty of Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the constraints that impede their inherent missions, the defense industry needs to seek a change of procedure to maintain the level of their products to meet their customers' needs One of these is to use a networking strategy.This study uses a basic model to consider supply chain concepts and dealership theory It intends to produce the product that customers want by using capabilities beyond the organizational boundary and representative network In this approach, the goal is not to reduce costs, but to increase the utility of the agent-owner-customer relationship.The proposed model is one of a variety of multi-purpose decision making models and aims to achieve optimal response, owner desirability and average agency desirability.The model is solved using weighted objective functions and a Pareto solution set. Then, using future research techniques, the variables affecting the organization and states of uncertainty of each variable are identified These variables include the amount of private equity investment, boom and bust, the prevalence of outsourcing, inflation and economic sanctions.According to the survey, the most important in future policy making are two variables of outsourcing activities and amount of private sector investment from the Pareto Answer Set, the answer is chosen as the final answer, which, by increasing the volume of outsourcing in the future, will create a powerful structure for managing outsourced activities and oversight of contractors and on the other hand, given the increased private sector investment in industries. Defensively,organization eliminates the need for proper oversight of the performance of this departmen

کلیدواژه‌ها [English]

  • supply chain
  • defense industry
  • Agent Theory
  • Multi-objective Decision Making
  • Future research