چارچوب شناسایی فرصت‌های کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات با رویکرد آینده‌نگاری (مورد مطالعه: فناوری‌‌های سلامت دیجیتال در نیروهای نظامی)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه کارآفرینی کسب وکار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

فرآیند کارآفرینی با شناسایی فرصت شروع می‌شود. شناخت مراحل شناسایی فرصت‌های آینده با کمک آینده‌نگاری برای کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات دارای اهمیت خاصی است. این پژوهش به روش آمیخته اکتشافی متوالی (کمی-کیفی) صورت گرفت. بخش اول پژوهش با مرور سیستماتیک مقالات مرتبط با شناسایی فرصت‌ها و مصاحبه با خبرگان کارآفرینی و آینده‌پژوهی انجام شد و مشخص گردید، گام‌های شناسایی فرصت‌ها شامل 17 روش در سه بعد ادراک، پیش‌بینی، بسط می‌باشد. سپس با استفاده از نرم‌افزار SPSS24 و تحلیل پرسشنامه‌های جمع‌آوری‌شده ابعاد چارچوب مورد تائید کمی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی مشخص کرد که مراحل آینده‌نگاری (ورودی-تحلیل- خروجی)، با مراحل شناسایی فرصت همتراز هستند. در بخش دوم تحقیق باهدف پیاده‌سازی مرحله اول چارچوب (تحلیل محیطی) ابتداً بامطالعه گزارش‌های درباره روندهای فناوری حوزه سلامت دیجیتال برای نیروهای نظامی شناسایی و اصلی‌ترین آن‌هابا به‌کارگیری آزمون فریدمن رتبه‌بندی شدند که مشخص شد، سه روند فناوری تله‌مدیسین، مراقبت‌های بیمار محور و فناوری‌های پوشیدنی مهم‌ترین روندها در طی 5 سال آینده خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Framework for Identifying Entrepreneurial Opportunities in the Field of Information Technology with a Foresight Approach (Case Study: Digital health technologies in the military forces)1

نویسندگان [English]

 • Ali Mobini Dehkordi 1
 • Jahangir Yadollahi 2
 • Abolghasem Arabiun 1
 • Mustafa Keshavarz Turk 3
1 Associate Prof. in Faculty of Entrepreneurship, university of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Prof. in Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 PhD. Student in Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran,
چکیده [English]

The entrepreneurship process begins with identifying opportunities. Understanding the process of identifying future opportunities with the help of foresight is especially important for IT businesses. The sequential exploratory mixed method research (quantitative-qualitative) took place. The first part of the research is a systematic review of articles related to identifying opportunities and interviewing entrepreneurship and futures studies experts. Opportunity identification steps use 17 methods in three dimensions: perception, prediction, and expansion. Then, by using the SPSS24 software and analyzing the collected questionnaires, the dimensions of the framework were confirmed. The results of factor analysis revealed that the steps of foresight (input-analysis-output) are equal to the steps of opportunity identification. Finally, using the first phase of the framework (environmental analysis), they were initially identified by rating the reports on digital health technology trends for the military and their main ones were ranked so the three trends in telemedicine, patient-centered care and wearable technologies will be the most important trends over the next five years.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ٍEntrepreneurial Opportunity Identification
 • foresight
 • Digital Health
 • Information Technology
 • Military forces
 • امینی، حامد. و جبل عاملی، محمد سعید. (1398). توسعه مدل آینده‌نگاری مبتنی بر رویکرد فراتلفیق، فصلنامه آینده‌پژوهیدفاعی، 4 (15): 7-34.
 • سرمد، زهره، بازرگان، عباس. و حجازی، الهه. (1391). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: نشر آگه.
 • کشاورزترک، محسن.، مقیمی، سید محمد.، ابویی اردکانی، محمد. و عیوضی، محمدرحیم. (1397). ارائه چارچوب آینده‌نگاری شرکتی مبتنی بر سناریوپردازی در راستای ارتقای مدیریت نوآوری)مورد مطالعه: صنایع هوا و فضا(. فصلنامه آینده‌پژوهیدفاعی، 2(5): 57- 82.
 • میرشاه ولایتی، فرزانه. و نظری زاده، فرهاد. (1398). الگوی دیدبانی فناوری: فرایند و ساختاری برای رصد تحول‌های فناورانه، فصلنامه آینده‌پژوهیدفاعی، 4 (13): 41- 68.
  • Afuah, A. (2014). Business model innovation: concepts, analysis, and cases. Routledge.
  • Agarwal R, Audretsch D, Sarkar MB. 2007. The process of creative construction: knowledge spillovers, entrepreneurship, and economic growth. Strategic Entrepreneurship Journal 1(3–4): 263–286.
  • Alvarez, S. A., & Busenitz, L. W. (2001). The entrepreneurship of resource-based theory. Journal of management, 27(6), 755-775.
  • Amsteus, M. (2011). Managerial foresight: measurement scale and estimation. Foresight.
  • Andreassen, T. W., Lervik-Olsen, L., & Calabretta, G. (2015). Trend spotting and service innovation. Journal of Service Theory and Practice.
  • Andriopoulos, C., & Gotsi, M. (2006). Probing the future: Mobilising foresight in multiple-product innovation firms. Futures38(1), 50-66.
  • Ansoff, H. I. 1975. Managing Strategic Surprise by Response to Weak Signals. California Management Review, 18: 21–33.
  • Ansoff, Strategic Issue Management, Strategic Management Journal, 1 (1980) 131- 148.
  • Anthony, S. D., Johnson, M. W., Sinfield, J. V., & Altman, E. J. (2008). The innovator's guide to growth: Putting disruptive innovation to work. Harvard Business Press.
  • Apreda, R., Bonaccorsi, A., dell’Orletta, F., & Fantoni, G. (2016). Functional technology foresight. A novel methodology to identify emerging technologies. European Journal of Futures Research4(1), 13.
  • Ardichvile, A., Cardozo, R., & Sourav, R. (2003). A theory of entrepreneurial opportunity identification & development, Journal of Business Venturing, 18, 105-123.
  • Baron, R. A. (2004, August). OPPORTUNITY RECOGNITION: A COGNITIVE PERSPECTIVE. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2004, No. 1, pp. A1-A6). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
  • Baron, R. A., & Markman, G. D. (2000). Beyond social capital: How social skills can enhance entrepreneurs' success. Academy of Management Perspectives, 14(1), 106-116.
  • Barringer, B. B., & Gresock, A. R. (2008). Formalizing the front-end of the entrepreneurial process using the stage-gate model as a guide: An opportunity to improve entrepreneurship education and practice. Journal of Small Business and Enterprise Development, 15(2), 289-303.
  • Battistella, C. (2014). The organization of Corporate Foresight: A multiple case study in the telecommunication industry. Technological Forecasting & Social Change, 87, 60-79
  • Baumol, W. J., 1993. Formal entrepreneurship theory in economics: existence and bounds. Journal of Business Venturing, 8 (3), 197-210.
  • Becker, P. (2003). Corporate Foresight in Europe: A First Overview. European Commission. Community Research working paper. Luxembourg.
  • Bhave, MP (1994). A process model of entrepreneurial creation. Journal of Business Venturing, 9, 223–242.
  • Birkinshaw, J., & Gibson, C. B. (2004). Building an ambidextrous organisation. Advanced Institute of Management Research Paper, (003).
  • Brown, N., Rappert, B., Webster, A., Cabello, C., Sanz-Menéndez, L., Merkx, F., & Van de Meulen, B. (2001). Foresight as a Tool for the Management of Knowledge Flows and Innovation (FORMAKIN). Final report under the TSER Programme Stage II.
  • Callaham. J. (2016). Israeli army taps Microsoft HoloLens for augmented battlefield training, Windows Central, August 15, 2016.
  • Camillus, J. C., & Datta, D. K. (1991). Managing strategic issues in a turbulent environment. Long range planning, 24(2), 67-74.
  • Chell, E. (2000). Towards researching the''opportunistic entrepreneur'': A social constructionist approach and research agenda. European Journal of Work and Organizational Psychology9(1), 63-80.
  • Cho S., Lee K. & Song Y., (2014), Conceptual Design of the Technical System using Complementry Use of TRIZ Function Analysis and Patent Information. In Benmoussa, R., De Guio, R., Dubois, S., & Koziołek, S. (Eds.). (2019). New Opportunities for Innovation Breakthroughs for Developing Countries and Emerging Economies: 19th International TRIZ Future Conference, TFC 2019, Marrakesh, Morocco, October 9–11, 2019, Proceedings (Vol. 572). Springer Nature.
  • Chou D. & Wellman B. (2017). Reinventing physician credentialing with blockchain, Health Standards.
  • Christensen, C.M. (1997). The innovator’s dilemma: when new technologies cause great firms to fail. Cambridge, MA: Harvard Business School Press.
  • Courtney, J. F. (2001). Decision making and knowledge management in inquiring organizations: toward a new decision-making paradigm for DSS. Decision support systems, 31(1), 17-38.
  • Cuhls, K. (2003). From forecasting to foresight processes—new participative foresight activities in Germany. Journal of forecasting22(2‐3), 93-111.
  • Daheim, C., & Uerz, G. (2008). Corporate foresight in Europe: from trend based logics to open foresight. Technology Analysis & Strategic Management20(3), 321-336.
  • Davidsson, P. (2012). Entrepreneurial opportunity and the entrepreneurship nexus: A reconceptualization. Paper presented at the Annual Meeting of the Academy of Management.
  • Davidsson, P., Gregoire, D. A., & lex, M. (2018). Developing, validating and testing a new measure of opportunity confidence. Frontiers of Entrepreneurship Research.
  • Dew, N. (2009). Serendipity in entrepreneurship. Organization Studies, 30, 735–753.
  • Dutton, J. E., & Ottensmeyer, E. (1987). Strategic issue management systems: Forms, functions, and contexts. Academy of Management Review12(2), 355-365.
  • Fedscoop (2017), “Immersive technologies: Given Military new tools for training”.
  • Fink, A., Marr, B., Siebe, A., & Kuhle, J. P. (2005). The future scorecard: combining external and internal scenarios to create strategic foresight. Management Decision.
  • Fusfeld, A. (1978). Technology Review. Strategic Management of Technology and Innovation.
  • Gaglio, C. M., & Katz, J. A. (2001). The psychological basis of opportunity identification: Entrepreneurial alertness. Small business economics, 16(2), 95-111.
  • García-Cabrera, A. M., & García-Soto, M. G. (2009). A dynamic model of technology-based opportunity recognition. The Journal of entrepreneurship, 18(2), 167-190.
  • Gatewood, E., Carter, N. M., Brush, C. G., Greene, P. G., & Hart, M. M. (2003). Women Entrepreneurs, Their Ventures, and the Venture Capital Industry: An Annotated Bibliography.
  • Govindarajan, V., & Trimble, C. (2012). Reverse innovation: a global growth strategy that could pre‐empt disruption at home. Strategy & Leadership.
  • Hitt, M.A., Ireland, R.D., Camp, S.M. & Sexton, D.L. (2001). Strategic entrepreneurship: Entrepreneurial strategies for wealth creation. Strategic Management Journal, 22(Special Issue): 479–491.
  • Horton, A. (1999). A simple guide to sucessful foresight. Foresight-The journal of future studies, strategic thinking and policy1(1), 5-9.
  • Kameoka, A., Yokoo, Y., & Kuwahara, T. (2004). A challenge of integrating technology foresight and assessment in industrial strategy development and policymaking. Technological Forecasting and Social Change71(6), 579-598.
  • Kirzner, I. (1997). Entrepreneurial discovery and the competitive market process: An Austrian approach. Journal of Economic Literature. 53, 60-85.
  • Kleinman J. (2018). What is Blockchain, Lifehacker.
  • Kundt, J. (2014). Strategische Frühaufklärung und der Einfluss auf die Innovationsfähigkeit: Eine Fallstudienanalyse (Vol. 19). University of Bamberg Press.
  • Kunnas, J. (2009). Structuring an Energy Technology Revolution. Electronic Green Journal, (29), 1.
  • Kuosa, T. (2016). The evolution of strategic foresight: navigating public policy making. Routledge.
  • Kuratko, D. F., Hornsby, J. S., & McMullen, J. S. (2011, January). Corporate entrepreneurship with a purpose: Exploring the antecedents to social business. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2011, No. 1, pp. 1-6). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
  • Leonard, D., & Rayport, J. F. (1997). Spark innovation through empathic design. Harvard business review75, 102-115.
  • Liebl, F. (1996) Strategische Frühaufklärung: Trends – issues - stakeholders. München; Wien: Oldenbourg.
  • Loasby, B. J. (2007). A cognitive perspective on entrepreneurship and the firm. Journal of Management Studies44(7), 1078-1106.
  • Long, W., and McMullan, W.E. (1984). Mapping the new venture oportunity identification process. In Frontiers of Entrepreneurship Research. Babson College, Babson Park, MA.
  • Lucas M, et al (2017). Reporting Mental Health Symptoms: Breaking down barriers to care with virtual human interviewers, Frontiers.
  • Lumpkin, G.T., Hills, G.E. and Shrader, R.C. (2003). Opportunity recognition, in Welsch, H.P. (Ed.): Entrepreneurship: The Way Ahead, Routledge, New York.
  • Lyles, M. A. (1987). Defining strategic problems: Subjective criteria of executives. Organization Studies, 8(3), 263-279.
  • Lynch, P. C., Bober, C., & Wilck, J. (2015). An integrated approach to developing business expertise in industrial engineering students. In 2015 122nd ASEE Annual Conference and Exposition. American Society for Engineering Education.
  • Maertins, A. (2016). From the perspective of capability: Identifying six roles for a successful strategic foresight process. Strategic Change25(3), 223-237.
  • Marsh. L (2018). The Cricial role of next generation hearables in defence, Defence Contracts Online, Ministry of Defence (the UK).
  • McGrath, R. G., & MacMillan, I. C. (2009). Discovery-driven growth: A breakthrough process to reduce risk and seize opportunity. Harvard business press.
  • McMullen, J. & Shepherd, A. (2006). Entrepreneurial action and the role of uncertainty in the theory of the entrepreneur. Academy of Management Review, 31, 132–152.
  • Mekid, S., Schlegel, T., Aspragathos, N., & Teti, R. (2007). Foresight formulation in innovative production, automation and control systems. Foresight.
  • Melkas, H., & Uotila, T. (2007, November). Quality of Data, Information and Knowledge In Technology Foresight Processes. In ICIQ (pp. 131-145).
  • Military Health System (2018). Health care of the future: Virtual doctor-patient visits a reality at NCR.
  • Milshina, Y., & Vishnevskiy, K. (2018). Potentials of collaborative foresight for SMEs. Technology Analysis & Strategic Management30(6), 701-717.
  • Mortara, L., Kerr, C. I., Phaal, R., & Probert, D. (2009). A toolbox of elements to build technology intelligence systems. International Journal of Technology Management47, 322-345.
  • Murphy, P. (2011). A 2x2 conceptual foundation for entrepreneurial discovery theory. Entrepreneurship Theory and Practice, 35, 359–374.
  • Nick, A. (2008). Wirksamkeit strategischer Frühaufklärung - Eine empirische Untersuchung Fakultät für Technologie und Management. Berlin: Berlin, University of Technology 232.
  • Nieto, M., & Quevedo, P. (2005). Absorptive capacity, technological opportunity, knowledge spillovers, and innovative effort. Technovation25(10), 1141-1157.
  • Ofek, E., & Wathieu, L. (2010). Are you ignoring trends that could shake up your business?.
  • Office of the under Secretary of Defence (2017). Report in response to section 718 of National Defense Authorizaton Act for fscal year 2017 (pblic law 114-328).
  • Pablo Garcia et al. (2018). Trauma pod: A semi-automated telerobotic surgical system, International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery, 5(2), 136-46.
  • Park, I., & Yoon, B. (2018). Technological opportunity discovery for technological convergence based on the prediction of technology knowledge flow in a citation network. Journal of Informetrics12(4), 1199-1222.
  • Parmar, R., Mackenzie, I., Cohn, D., & Gann, D. (2014). The new patterns of innovation. Harvard Business Review92(1), 2.
  • Pherson, R. H. (2018). Leveraging the Future with Foresight Analysis. The International Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs20(2), 102-131.
  • Portaleoni, C. G., Marinova, S., & Marinov, M. (2013). Discussion, Contributions and Directions for Future Research. In Corporate Foresight and Strategic Decisions (pp. 247-275). Palgrave Macmillan, London.
  • Psychological Health Center of Excellence (2018). Mental Health disorder prevalence among active duty service members.
  • Ray, S., & Cardozo, R. (1996). Sensitivity and creativity in entrepreneurial opportunity recognition: a framework for empirical investigation. The Sixth Global Entrepreneurship Research Conference. Imperial College, London.
  • Rohrbeck, R., & Schwarz, J. O. (2013). The value contribution of strategic foresight: Insights from an empirical study of large European companies. Technological Forecasting and Social Change80(8), 1593-1606.
  • Rohrbeck, R., Battistella, C., & Huizingh, E. (2015). Corporate foresight: An emerging field with a rich tradition. Technological Forecasting and Social Change101, 1-9.
  • Romero, G., & Güemes-Castorena, D. (2012, July). Technological foresight model for the identification of business opportunities (TEFMIBO). In 2012 Proceedings of PICMET'12: Technology Management for Emerging Technologies (pp. 1299-1313). IEEE.
  • Ruff, F. (2006). Corporate foresight: integrating the future business environment into innovation and strategy. International Journal of Technology Management34(3-4), 278-295.
  • Sarasvathy, S. D. (2004). The questions we ask and the questions we care about: reformulating some problems in entrepreneurship research. Journal of Business Venturing19(5), 707-717.
  • Saritas, O. (2013). Systemic foresight methodology. In Science, technology and innovation policy for the future (pp. 83-117). Springer, Berlin, Heidelberg.
  • Sarpong, D., & Meissner, D. (2018). Special issue on ‘corporate foresight and innovation management’.
  • Sarpong, D., Maclean, M., & Alexander, E. (2013). Organizing strategic foresight: A contextual practice of ‘way finding’. Futures53, 33-41.
  • Schoemaker, P. J., Day, G. S., & Snyder, S. A. (2013). Integrating organizational networks, weak signals, strategic radars and scenario planning. Technological Forecasting and Social Change80(4), 815-824.
  • Shane, S. 2003. A general theory o f entrepreneurship — the individual-opportunity nexus. UK: Edward Elgar.
  • Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise o f entrepreneurship as a field of research. Academ y o f M anagem ENT Review, 25(1): 217-226.
  • Smith, K. G., & DiGregorio, D. (2001). The role of entrepreneurial action in the market process. Unpublished manuscript, University of Maryland.
  • Tang, J. (2010). How entrepreneurs discover opportunities in China: An institutional view. Asia Pacific Journal of Management, 27(3), 461-479.
  • Thomas J.Cowper and Michael E.Buerger (2013). Improving ur view of the world: Police and augmented reality technology, Federal Beureau of Investigation.
  • Timmons, J., & Spinelli, S. (1999). The Entrepreneurial Process. New venture creation: Entrepreneurship for the 21st Century5.
  • Tsoukas, H., & Shepherd, J. (2004). Organisations and the future: from forecasting to foresight. Management Today20(7), 18-23.
  • Turvey. C, et al (2014), “Blue Button use by patients to access and share health record information using the Department of Veterans Affairs online patient portal, Journal of the American Medical Informatics Association, pp: 657-663
  • UCLA Health. (2018). What is robotic surgery?, accessed September 20, 2018.
  • United States Government Accountability Office. (2011).DOD Health Care: Action needed to help ensure full compliance and complete documentation for physician credentialing and privileging.
  • Uotila, T., & Melkas, H. (2007). Quality of data, information and knowledge in regional foresight processes. Futures, 39(9), 1117-1130.
  • US Department of Defense. (2009). The challenges facing the department of Defense: Hearing before the Committee on Armed Services, United States Senate.
  • US Department of Defense. (2017). 3-D printing technology helps wounded warriors, November 7.
  • Vagnoni, E., & Khoddami, S. (2016). Designing competitivity activity model through the strategic agility approach in a turbulent environment. Foresight, 8I(6), 625-648.
  • Van Wyk, R. J. (2010). Technology assessment for portfolio managers. Technovation30(4), 223-228.
  • Verganti, R. (2009). Design driven innovation: changing the rules of competition by radically innovating what things mean. Harvard Business Press.
  • Viguerie, P., Smit, S., & Baghai, M.  (2008). The granularity of growth: How to identify the sources of growth and drive enduring company performance. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
  • Vogel, P. (2017). From venture idea to venture opportunity. Entrepreneurship Theory and Practice41(6), 943-971.
  • Voros, J. (2003). A generic foresight process framework. Foresight.
  • Whitehead, A.N. (1967). Adventures of Ideas. Free Press: New York.

Yang, C., Huang, C., & Su, J. (2018). An improved SAO network-based method for technology trend analysis: A case study of graphene. Journal of Informetrics12(1), 271-286.