چارچوب شناسایی فرصت‌های کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات با رویکرد آینده‌نگاری (مورد مطالعه: فناوری‌‌های سلامت دیجیتال در نیروهای نظامی)

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه کارآفرینی کسب وکار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

10.22034/dfsr.2020.123535.1374

چکیده

فرآیند کارآفرینی با شناسایی فرصت شروع می‌شود. شناخت مراحل شناسایی فرصت‌های آینده با کمک آینده‌نگاری برای کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات دارای اهمیت خاصی است. این پژوهش به روش آمیخته اکتشافی متوالی (کمی-کیفی) صورت گرفت. بخش اول پژوهش با مرور سیستماتیک مقالات مرتبط با شناسایی فرصت‌ها و مصاحبه با خبرگان کارآفرینی و آینده‌پژوهی انجام شد و مشخص گردید، گام‌های شناسایی فرصت‌ها شامل 17 روش در سه بعد ادراک، پیش‌بینی، بسط می‌باشد. سپس با استفاده از نرم‌افزار SPSS24 و تحلیل پرسشنامه‌های جمع‌آوری‌شده ابعاد چارچوب مورد تائید کمی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی مشخص کرد که مراحل آینده‌نگاری (ورودی-تحلیل- خروجی)، با مراحل شناسایی فرصت همتراز هستند. در بخش دوم تحقیق باهدف پیاده‌سازی مرحله اول چارچوب (تحلیل محیطی) ابتداً بامطالعه گزارش‌های درباره روندهای فناوری حوزه سلامت دیجیتال برای نیروهای نظامی شناسایی و اصلی‌ترین آن‌هابا به‌کارگیری آزمون فریدمن رتبه‌بندی شدند که مشخص شد، سه روند فناوری تله‌مدیسین، مراقبت‌های بیمار محور و فناوری‌های پوشیدنی مهم‌ترین روندها در طی 5 سال آینده خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Framework for Identifying Entrepreneurial Opportunities in the Field of Information Technology with a Foresight Approach (Case Study: Digital health technologies in the military forces)1

نویسندگان [English]

  • Ali Mobini Dehkordi 1
  • Jahangir Yadollahi 2
  • Abolghasem Arabiun 1
  • Mustafa Keshavarz Turk 3
1 Associate Prof. in Faculty of Entrepreneurship, university of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Prof. in Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 PhD. Student in Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran,
چکیده [English]

The entrepreneurship process begins with identifying opportunities. Understanding the process of identifying future opportunities with the help of foresight is especially important for IT businesses. The sequential exploratory mixed method research (quantitative-qualitative) took place. The first part of the research is a systematic review of articles related to identifying opportunities and interviewing entrepreneurship and futures studies experts. Opportunity identification steps use 17 methods in three dimensions: perception, prediction, and expansion. Then, by using the SPSS24 software and analyzing the collected questionnaires, the dimensions of the framework were confirmed. The results of factor analysis revealed that the steps of foresight (input-analysis-output) are equal to the steps of opportunity identification. Finally, using the first phase of the framework (environmental analysis), they were initially identified by rating the reports on digital health technology trends for the military and their main ones were ranked so the three trends in telemedicine, patient-centered care and wearable technologies will be the most important trends over the next five years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ٍEntrepreneurial Opportunity Identification
  • foresight
  • Digital Health
  • Information Technology
  • military forces