توسعه راهبردهای دفاع سرزمینی بر پایه تحلیل ژئومورفولوژیک در منطقه میناب و سیریک

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز

2 استاد ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز

3 استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه امام علی (ع)

4 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز

چکیده

سازمان‌های دفاعی و امنیتی در یک محیط بسیار پیچیده و ناپایدار عمل می‌کنند. برنامه‌ریزی بلندمدت دفاعی، تفکر در مورد شرایط احتمالی را تشویق می‌کند و به سازمان‌های دفاعی کمک می‌کند تا برای خطرات احتمالی آینده آماده شوند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی شاخص‌های ژئومورفولوژیکی منطقه میناب و سیریک در شرق تنگه هرمز و تأثیر آن‌ در توسعه راهبردهای دفاع سرزمینی است. نوع پژوهش کاربردی و ماهیت آن تحلیلی - توصیفی است. جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های به‌صورت کتابخانه‌ای- اسنادی و پیمایشی به‌صورت کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری شامل 24 نفر از نخبگان و کارشناسان خبره در موضوعات دفاعی و امنیتی می‌باشند. ضریب معیارها بر اساس طیف لیکرت تعیین شد. با استفاده از ماتریس SWOT تعداد 34 شاخص (نقاط قوت 8، ضعف 9، فرصت 8 و تهدید 9) ازنظر کارشناسان مربوطه مورد ارزیابی و وزن دهی قرار گرفت. در ادامه، برای انتخاب استراتژی بهینه از بین استراتژی‌های به‌دست‌آمده از تحلیل سوات، از ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (QSPM) استفاده شد. نتایج حاصل از ماتریس سوات، استراتژی بازنگری (WO) را به‌عنوان استراتژی بهینه در منطقه مطرح می‌کند. درعین‌حال در اولویت‌بندی این استراتژی، با مدل (QSPM) اولویت و برتری راهبرد به‌کارگیری و استقرار سامانه‌های پیشرفته پدافندی، راداری و شنود، موازی با خط ساحل و نقاطی که حداکثر برد فرکانسی را ایجاد می‌نمایند نسبت به سایر استراتژی‌های بازنگری از اولویت بالایی ازنظر کارشناسان قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of territorial defense strategies based on geomorphological analysis in Minab and Sirik regions

نویسندگان [English]

 • Seyed Assadollah Hejazi 1
 • Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam 2
 • Mohammad Hossein Fathi 3
 • Behruz Bahramabadi 4
1 Associate Prof. in University of Tabriz
2 Professor in Geomorphology, University of Tabriz
3 Assistant Prof. in Geomorphology, Imam Ali University
4 Ph.D. student in Geomorphology, University of Tabriz
چکیده [English]

Defense and security organizations operate in a very complex and unstable environment. Long-term defense planning encourages thinking about possible situations and helps defense organizations prepare for the future to improve their strategy by providing insights into possible future dangers. The main purpose of this study is to study the geomorphological features of Minab and Sirik areas in the east of the Strait of Hormuz and their impact on the development of territorial defense strategies. The type of applied research and its nature is analytical-descriptive. Data were collected in the form of libraries - documentary and survey and its data were qualitative and quantitative. The statistical population includes 24 elites and experts in defense and security issues. The coefficient of criteria was determined based on the Likert spectrum. Using SWOT analytical tool, 34 indicators (strengths 8, weaknesses 9, opportunities 8 and threats 9) were evaluated and evaluated by relevant experts. The Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) was used to select the optimal strategy from the strategies obtained from SWOT analysis. The results of the SWOT model suggest the (WO) strategy as the optimal strategy in the Minab and Sirik regions. At the same time, in prioritizing the review strategy using the model (QSPM), the priority and superiority of the strategy is to use and deploy advanced defense, radar and eavesdropping systems, parallel to the shoreline and the points that create maximum frequency range over other review strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Territorial Defense
 • Geomorphological Indices
 • Minab
 • Sirik
 • SWOT Analysis
 • پورزارع، مرتضی. (1397). ارزیابی شاخص‌های ژئومورفولوژیکی و اقلیمی مکانگزینی با رویکرد دفاع غیرعامل- مطالعه موردی سواحل شمالی دریای مکران(بندر جاسک تا خلیج گواتر)، پایان‌نامه دکتری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان.
 • جبلی عاملی، محمد سعید. شهانقی، کامران. حسنوی، رضا. نصیری، محمدرضا. (1388). ارائه مدل مکان‌یابی مراکز حساس، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، (4). 76-65.
 • رهنمایی، محمدتقی؛ پوراحمد، احمد؛ اشرفی، یوسف، ارزیابی قابلیت‌های توسعه شهری مراغه با استفاده از مدل ترکیبیSWOT-ANP، فصلنامه جغرافیا و توسعه، (2): 110-79.
 • سعیدی، علی. ترک لشکناری، ربیع. (1392). ملاحظات دفاعی- امنیتی در آمایش شرق استان هرمزگان در سواحل شمال شرق تنگه هرمز، فصلنامه پژوهش‌های حفاظتی ـ امنیتی دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، 2 (3):148 – 127.
 • علی احمدی، علیرضا. تاج‌الدین، ایرج. (1382). نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک، تهران: انتشارات تولید دانش.
 • فخری، سیروس. مقیمی، ابراهیم. یمانی، مجتبی. بیگلو، جعفر. مرادیان، محسن. (1391). تأثیر عوامل ژئومورفولوژیکی و اقلیمی (ژئومورفوکلیمایی) زاگرس جنوبی در منطقة شمال تنگه هرمز بر دفاع غیرعامل (با تأکید بر مکان‌یابی مراکز حساس و مهم)، فصلنامه پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، 2(2)، 98-81.
 • فردآر، دیوید. (1380). مدیریت استراتژیک، ترجمه: علی پارسائیان، سید محمد اعرابی، چاپ دوم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • گلکار، کورش. (1384). مناسب‌سازی تکنیک تحلیلی سوات (SWOT) برای کاربرد در طراحی شهری، مجله صفه، 15(41).
 • محمودی، شبنم (1397)، بررسی ارزیابی آسیب‌پذیری ژئومورفولوژیکی سواحل مکران از بندر جاسک تا رودخانه گز به‌منظور مدیریت بهینه سواحل، پایانامه دکتری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تبریز.
 • مختاری کشکی، داود. (1382). اهمیت مطالعات ژئومورفولوژیکی در طراحی نظامی، گزارش‌های و تحلیل‌های نظامی- راهبردی؛ 4(39).22-36.
 • موحد، علی. کهزادی، سالار. عابدین زاده، فریماه. (1392). راهبردهای توسعه اکوتوریسم استان کردستان با استفاده از مدل SWOT و QSPM، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی،14(32).
 • هریسون، جفری. سنت جان کارون. (1382). مدیریت استراتژیک، ترجمه: بهروز قاسمی، چاپ اول، تهران: انتشارات هیات.
 • یمانی، مجتبی. (1375). ژئومورفولوژی ساحلی تجزیه‌وتحلیل فرآیندهای هیدرومرفودینامیک خشکی و دریا در فرسایش پهنه و خط ساحلی شرق تنگه هرمز، پایان‌نامه دکتری،دانشکده جغرافیا،دانشگاه تهران.
 • یمانی، مجتبی. بهرام‌آبادی، بهروز. (1390). بررسی چالش‌های ژئومورفولوژیکی مناطق خشک و تأثیر آن بر مکان‌یابی منطقه دفاع عامل و غیرعامل یگان‌های نظامی، فصلنامه مدیریت نظامی، 11(44)، 67-47.
  • Army Australia, (2014), Land Warfare Doctrine 1(The Fundamentals of Land Power), intranet.defence.gov.au/army web/sites/Doctrine-Online.
  • Collins, J.M. (1982).U.S.defense planning: a critique. Boulder, CO:West view Press.
  • Dincer, O. (2004). Strategy Management and Organization Policy. Istanbul: Beta Publication.
  • Eastler, T, E. (2004). Military use of underground terrain A Brief Historical Perspective. University of Maine at Farming. D.R. Caldwell et al. (eds.), Studies in Military Geography and Geology, Publishers: Kluwer Academic,21–37.
  • Galgano, F. A. (2011) the Geography of Amphibious Warfare. Modern Military Geography. Edited By: Galgano, F. A. Palka, E, J. New York and London, publisher: Routledge, 184-201.
  • Gray. C. S. (2008). Coping with Uncertainty: Dilemmas of Defense Planning, Comparative Strategy.
  • Guth. P.L. (2011). Military Applied Geomorphological Mapping: Normandy Case Study. Developments in Earth Surface Processes, 15. 577-588.
  • Hill, T. Westbrook, R. (1997). SWOT analysis: It’s time for a product recall. Long Range Planning, 30, 46–52.
  • Hintze, O. (1975). Military organization and the organization of the state. In: F. Gilbert, ed. The historical essays of Otto Hintze. Oxford: Oxford University Press.
  • Houben, G. Lenie, K. Vanhoof, K. (1999). A knowledge-based SWOT analysis system as an instrument for strategic planning in small and medium sized enterprises. Decision Support Systems, 26, 125–135.
  • Ilyés, Zoltán. (2010), Military Activities: Warfare and Defence. Editors: Szabó, J·
  • Kajanus, M. Kangas, J. Kurttila, M. (2004). The use of value focused thinking and the A’WOT hybrid method in tourism management. Tourism Management, 25, 499–506.
  • Kangas, J. Kurtila, M. Kajanus, M. Kangas, A. (2003). Evaluating the management strategies of a forestland estate-the S-O-S approach. Journal of Environmental Management, 69, 349–358.
  • Kangas, J. Pesonen, M. Kurttila, M. Kajanus, M. (2001). A'SWOT: Integrating the AHP with SWOT analysis. 6th ISAHP 2001 Proceedings. Berne:Switzland,189-198.
  • Kiersch, G A. Underwood, J. R„ Jr. (1998), Geology and military operations, 1800-1960: An overview, in Underwood, J. R. Jr. and Guth, P. L. eds. Military Geology in War and Peace: Boulder, Colorado, Geological Society of America Reviews in Engineering Geology, v. XIII.
  • Knowles, Robert. B. Wedge, William. K. (1998), Military geology and the Gulf War, in Underwood, J. R. Jr. and Guth, P. L. eds. Military Geology in War and Peace: Boulder, Colorado, Geological Society of America Reviews in Engineering Geology, V. XIII.P 117- 124.
  • Kotler, P. (1988). Marketing Management: Analysis, planning, implementation and control. New Jersy: Prentice-Hall.
  • Kranz, W. (1913), Militar geologie: Berlin, Kreigstech Zeitschrift, Officiere aller Waffen, 16, 464-471.
  • Kurttila, M. Pesonen, M. Kangas, J. Kajanus, M. (2000). Utilizing the analytic hierarchy process (AHP) in SWOT analysis-a hybrid method and its application to a forest-certification case. Forest Policy and Economics, 1, 41–52.
  • Mazarr, M J. Ley Best, K. Laird, B. Larson, E, V. Meredith. E. David‚. R. David ‚Forest, R. David‚ F. (2009). The quantitative strategic planning matrix (QSPM) applied to a retall computer store, The Coastal Business Journal, 8, (1), 42 – 52.
  • Montgomery, E, B, )2009(, Defense Planning For The Long Haul: Scenarios, Operational Concepts, And The Future Security Environment Strategy For The Long Haul, Evan B Center For Strategic And Budgetary Assessments,Washington,Dc.
  • Norwegian Defence Research Establishment (FFI), (2011), Annual Report in Brief.
  • Quadrennial Defense Review Report (2006) Washington, DC: Department of Defense.
  • Rose, E.P.F. (2005), Impact of Military Activities on Local and Regional Geologic Conditions, In Ehlen, J. Haneberg, W.C. Larson, R.A. eds. Humans as Geologic Agents: Boulder, Colorado, Geological Society of America Reviews in Engineering Geology, v. XVI, 51-66.
  • Sevkli, M, Oztekin A. Uysal O. Torlak G. Turkyilmaz A. and Delen D. (2012). Development of a fuzzy ANP based SWOT analysis for the airline industry In Turkey. Expert System swith Applications, 39, 14–24.
  • Shakoor Shahabi, R. Basiri, M.H. Rashidi. K. Ahangar Zonouzi, S. (2014). An ANP–SWOT approach for interdependency analysis and prioritizing the Iran's steel scrap industry strategies. Resources Policy, 42,18–26.
  • Sirvastava, P. (2005). Singh, Stakhobler- Based SWOT a hahgsistor successful municipal solid waste management in lucknow. India Waste Management,25,34-38.
  • Stewart, R. Moamed, S. Daet, R. (2002). Strategic implementation of IT/IS projects in construction: A case study. Automation in Construction, 11, 681–694.
  • Tama, J. (2018). Tradeoffs in defense strategic planning: lessons from the U.S. quadrennial defense review. Defence studies, 18 (3), 279–301.
  • Valeri, R, (2009) Governance, Management,Command, Leadership:Setting the Context for Studies of Defence Management. Hari Bucur-Marcu, Philipp Fluri, Todor Tagarev, eds. Defence Management: An Introduction (Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces.
  • Wadman, H, M. McNinch, J, E. Foxgrover, A. (2014), Environmental metrics for assessing optimal littoral penetration points and beach staging locations: Amphibious training grounds, Onslow Beach, North Carolina, USA, in Harmon, R.S. Baker, S.E. McDonald, E.V. Military Geosciences in the Twenty-First Century: Geological Society of America Reviews in Engineering Geology, v. XXII, 187-203.

Willard, Bradford. (1963) Geology and wars, a neglected factor in wars within the continental limits of the United States of America: Pennsylvania History, v. 30. 4, 393-419.