توسعه راهبردهای دفاع سرزمینی بر پایه تحلیل ژئومورفولوژیک در منطقه میناب و سیریک

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز

2 استاد ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز

3 استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه امام علی (ع)

4 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز

10.22034/dfsr.2021.520923.1450

چکیده

سازمان‌های دفاعی و امنیتی در یک محیط بسیار پیچیده و ناپایدار عمل می‌کنند. برنامه‌ریزی بلندمدت دفاعی، تفکر در مورد شرایط احتمالی را تشویق می‌کند و به سازمان‌های دفاعی کمک می‌کند تا برای خطرات احتمالی آینده آماده شوند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی شاخص‌های ژئومورفولوژیکی منطقه میناب و سیریک در شرق تنگه هرمز و تأثیر آن‌ در توسعه راهبردهای دفاع سرزمینی است. نوع پژوهش کاربردی و ماهیت آن تحلیلی - توصیفی است. جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های به‌صورت کتابخانه‌ای- اسنادی و پیمایشی به‌صورت کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری شامل 24 نفر از نخبگان و کارشناسان خبره در موضوعات دفاعی و امنیتی می‌باشند. ضریب معیارها بر اساس طیف لیکرت تعیین شد. با استفاده از ماتریس SWOT تعداد 34 شاخص (نقاط قوت 8، ضعف 9، فرصت 8 و تهدید 9) ازنظر کارشناسان مربوطه مورد ارزیابی و وزن دهی قرار گرفت. در ادامه، برای انتخاب استراتژی بهینه از بین استراتژی‌های به‌دست‌آمده از تحلیل سوات، از ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (QSPM) استفاده شد. نتایج حاصل از ماتریس سوات، استراتژی بازنگری (WO) را به‌عنوان استراتژی بهینه در منطقه مطرح می‌کند. درعین‌حال در اولویت‌بندی این استراتژی، با مدل (QSPM) اولویت و برتری راهبرد به‌کارگیری و استقرار سامانه‌های پیشرفته پدافندی، راداری و شنود، موازی با خط ساحل و نقاطی که حداکثر برد فرکانسی را ایجاد می‌نمایند نسبت به سایر استراتژی‌های بازنگری از اولویت بالایی ازنظر کارشناسان قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of territorial defense strategies based on geomorphological analysis in Minab and Sirik regions

نویسندگان [English]

  • Seyed Assadollah Hejazi 1
  • Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam 2
  • Mohammad Hossein Fathi 3
  • Behruz Bahramabadi 4
1 Associate Prof. in University of Tabriz
2 Professor in Geomorphology, University of Tabriz
3 Assistant Prof. in Geomorphology, Imam Ali University
4 Ph.D. student in Geomorphology, University of Tabriz
چکیده [English]

Defense and security organizations operate in a very complex and unstable environment. Long-term defense planning encourages thinking about possible situations and helps defense organizations prepare for the future to improve their strategy by providing insights into possible future dangers. The main purpose of this study is to study the geomorphological features of Minab and Sirik areas in the east of the Strait of Hormuz and their impact on the development of territorial defense strategies. The type of applied research and its nature is analytical-descriptive. Data were collected in the form of libraries - documentary and survey and its data were qualitative and quantitative. The statistical population includes 24 elites and experts in defense and security issues. The coefficient of criteria was determined based on the Likert spectrum. Using SWOT analytical tool, 34 indicators (strengths 8, weaknesses 9, opportunities 8 and threats 9) were evaluated and evaluated by relevant experts. The Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) was used to select the optimal strategy from the strategies obtained from SWOT analysis. The results of the SWOT model suggest the (WO) strategy as the optimal strategy in the Minab and Sirik regions. At the same time, in prioritizing the review strategy using the model (QSPM), the priority and superiority of the strategy is to use and deploy advanced defense, radar and eavesdropping systems, parallel to the shoreline and the points that create maximum frequency range over other review strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Territorial defense
  • Geomorphological Indices
  • Minab
  • Sirik
  • SWOT Analysis