الگوی نمایانگر معیارهای اصلی انتخاب استراتژی تکنولوژی آینده‌‎نگر در صنایع پیشرفته هوافضا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت تکنولوژی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

صنایع پیشرفته، ضمن برخورداری از قابلیت بکارگیری تکنولوژی­­های جدید، آینده خود را در گرو مدیریت بر تغییرات سریع تکنولوژی می­بینند. این­ مهم در صنایع پیشرفته هوافضا به جهت اثرگذاری در ابعاد مختلف اقتصادی، تکنولوژیکی و امنیتی، از اهمیت مضاعف برخوردار است. هدف از انجام این تحقیق، ارایه الگو و معیارهای انتخاب استراتژی تکنولوژی آینده­نگر در صنایع پیشرفته هوافضا است، که به‌دلیل ماهیت پژوهش، با رویکرد استقرایی و از روش تحقیق کیفی "نظریه­سازی داده­بنیاد"، استفاده شده است. داده­ها از طریق مصاحبه­های نیمه­ساختار یافته،  هدفمند، و رودررو، با 18 نفر از متخصصین و خبرگان این صنعت، جمع­آوری و سپس با سه مرحله کدگذاری، تحلیل و جمع­بندی گردیده است.  یافته­ها نشان می­دهد که در نگاه کلی رویکرد کشش بازار به رویکرد فشار تکنولوژی غالب است. همچنین ملاحظه گردید، مطالبه­گری حاکمیتی، تحریم، قابلیت و توان فنی مشتریان، جایگاه سیستمی تکنولوژی، قابلیت و باور نفرات و متخصصین و ...، از معیار های مهم و اثرگذار در الگوی بدست آمده است، که انتخاب استراتژی تکنولوژی را در این صنعت از مدل­های موجود متمایز می­کند. در نتیجه­گیری تحقیق،ضرورت توجه به اسناد بالادستی، حضور و مطالبات مشتریان در فرایند توسعه تکنولوژی، مراقبت از نقش متخصصین و مدیران، فراتر از نظامات و رویه­های سازمانی، انتخاب هوشمندانه محصول الگو و بروزرسانی تکنولوژی، متناسب با تحولات و تهدیدات محیطی، توجه به لایه­های مختلف اثرگذاری تکنولوژی و...، جهت نیل به پیشرفت تکنولوژی هوافضایی، از جمله نتایج این تحقیق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emblematical pattern of main criteria to selection of foresight technology strategy in advanced aerospace industries

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hassan Ahmadabadi
 • Mohammad Ali Keramati
 • Tahmores Sohrabi
Technology Management Group, Islamic Azad University of Central Tehran Branch.
چکیده [English]

Advanced industries, while having the capability to use new technologies, see their future as dependent on managing rapid changes in technology. This doubly important in the advanced aerospace industry due to its impact on various economic, technological and security dimensions. Explaining and extracting the pattern used to select a forward-looking technology strategy in advanced aerospace industries is the objective of this research. which is the result of inductive and qualitative research "grounded theory". research data has been gathered from 18 people of experts and specialists in this industry through semi constructive, purposeful, and face-to-face interviews, then by three step coding, has been analysed and achieved. Consequence shows that in general, the market pulls dominate the technology push approach. It was also observed that governance and customer demand, sanctions, customer technical capability, system status of technology, level of trust and confidence in the localization of technology, management approaches and attitudes, the ability and belief of individuals and professionals, and ... are the most important and effective criteria in extracted pattern Which distinguishes the choice of technology strategy from existing models. As a result of research, the need to pay attention to upstream strategies, presence and demands  of costumers in the process of technology development, care for the role of experts and managers, beyond organizational systems and procedures, smart selection of product type and the update of appropriate technology in line with environmental changes and threats, paying attention to the different levels of technology impact, etc. to achieve the improvement of aerospace technology, are among the results of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technology
 • Technology Strategy
 • Advanced Aerospace Industries
 • Foresight
 • grounded theory
 • اثباتی، حسین.، کریمیان، امیرهوشنگ. و آقا پور، حمید. (1395). آشنایی با مبانی و الگوهای تدوین استراتژی تکنولوژی، چاپ دوم، تهران: انتشارات آینده پژوه.
 • اعرابی، سید محمد.، بامدادصوفی، جهان یار.، صالح­صدقیانی، جمشید. و بوشهری، علیرضا. (1391). تاثیر هماهنگی میان راهبرد فن‌آوری و راهبرد بنگاه بر عملکرد بنگاه، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری، 1 (2): 17-38.
 • آراستی، محمدرضا. و پاک نیت، محمد. (1389). طبقه بندی مدل‌های تدوین استراتژی تکنولوژی مبتنی بر رویکرد فرایندی، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فن آوری، 3 (1): 1-15.
 •  آراستی، محمدرضا.، فتوحی، محمود. و راست­گفتار، حنیف. (2007). مقایسه و ارزیابی استراتژیک جذابیت تکنولوژی­های ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮرﺑﻴﻦ و دﻳﺰﻟﻲ در اﻳﺮان بر اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﺪل تصمیم­ﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪ­ﻣﻌﻴﺎره، بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق، تهران.
 • آراستی، محمدرضا.، مختارزاده، نیما. و خانلری، نیما. (1392). ارائه‌ مدل ‌یکپارچه ‌تدوین ‌استراتژی‌ تکنولوژی ‌مبتنی ‌بر ‌رویکرد‌ موقعیت ‌یابی، مجله چشم انداز مدیریت صنعتی، 3 (9): 158-209.
 • آراستی، محمدرضا.، نوری، جواد. و ملکی فر، سیاوش. (1393). بررسی عوامل مؤثر در تنوع سبد کسب وکار مبتنی بر توانمندیهای تکنولوژیک موردکاوی شرکت تام ایران خودرو، فصلنامه مدیریت توسعه فن آوری، 1 (4): 9-47.
 • آل حسینی، الهام.، جعفری، سید مهدی.، طاهری، سیما. و کاظمی­صلاچی، مهدی. (1397). انواع تکنولوژی­های پیشرفته و طبقه­بندی آنها برمبنای استانداردهای جهان، اولین کنفرانس ملی توسعه صنایع  پیشرفته استان گلستان، گرگان، سازمان صمت استان گلستان.
 • پور عابدی، محمد رضا. (1395). طراحی مدل چیره دستی در سازمانهای فن آورانه بر مبنای نظریه سازی  داده بنیاد( مطالعه مورد: جهاد دانشگاهی)، مجله مدیریت دولتی، 8 (33): 33-54.
 • جاستون، رابرت­ای.، داگلاس­بیت، ج.  (2003). قدرت نوآوری استراتژی، چیتگرها، مسعود، چاپ اول، تهران، انتشارات یزدا.
 • جعفری، پریوش. و سمیعی نصر، محمود. (1388). اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ  اﻧﺘﻘﺎل اﺛﺮﺑﺨﺶ  ﻓﻨﺎوری درﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮدروﺳﺎزی اﻳﺮان، مجله پژوهش های مدیریت، 2 (81): 159-169.
 • حسینیان­پویا، هانیه.، قاضی­نوری، سیدسروش. و گودرزی، مهدی. (1394) .شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری با استفاده از روش فراترکیب، فصلنامه مدیریت توسعه فن آوری، 3 (2)  : 97-63.
 • خلیل، طارق. (2000). مدیریت تکنولوژی رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت، ترجمه دکتر سید محمد اعرابی، و داوود یزدی، چاپ دوم، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • خمسه، عباس. و بهروزی علیرضا. (1397). شناسایی و بررسی عوامل کلیدی موثر بر رصد تکنولوژی های پیشرفته آینده در مرز طراحی هوافضا، مجله علمی پژوهشی آینده پژوهی دفاعی، (7): 129-152
 • خمسه، عباس. و مفتح، محمد صادق. (1391). تدوین راهبرد فنآوری در صنابع فولاد ایران (مطالعه موردی شرکت ملی ذوب­آهن)، مجله علمی ترویجی توسعه تکنولوژی. 3 (20): 61-71.
 • خمسه، عباس.، شیعه، عماد. و ثاقبی، مجید. (1391). ارزیابی سطوح توانمندی تکنولوژی در صنایع دارویی، دومین کنفرانس بین­المللی مدیریت فن­آوری، تهران.
 • دانایی فرد، حسن. و امامی، سید مجتبی. (1386). استراتژی های پژوهش کیفی تاملی بر نظریه سازی داده بنیاد، مجله اندیشه مدیریت، 1 (2): 69-97.
 • دانایی فرد، حسن.، الوانی، سید مهدی. و آذر، عادل. (1394). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، چاپ سوم، تهران: انتشارات صفار.
 • رادفر، رضا. و خمسه، عباس. (1394). مدیریت تکنولوژی نگرشی جامع بر تکنولوژی نوآوری و تجاری سازی، چاپ اول، تهران، انتشارات علمی وفرهنگی.
 • ریوز، مارتین.، هانیس، نات. و سنها، جانمجایا. ( 2015). استراتژی رسیدن به استراتژی، ترجمه سید حسین جلالی، چاپ دوم، تهران، انتشارات آریانا قلم.
 • زندی، امید. (1393). ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻣﻮﻝ‌ﺑﻨﺪی ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، پنجمین کنفرانس بین­المللی مهندسی صنایع، تهران.
 • سمیعی­نصر، محمد. (1394). مدیریت تکنولوژی، استراتژی برای انتقال اثربخش تکنولوژی.
 • شیلینگ، ملیسا ا. ( 2008 ). مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک، ترجمه سید محمد اعرابی. و تقی  تقی­زاده­مطلق، چاپ پنجم، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 • صفدری رنجبر، مصطفی.، الیاسی، مهدی. و توکلی، غلامرضا. (1393). ارایه یک مدل ترکیبی برای تدوین استراتژی تکنولوژی (مطالعه و بررسی تجربه شرکت قشم ولتاژ)، چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فنآوری، انجمن مدیریت فن­آوری ایران.
 • طباطبائیان، سیدحبیب­الله. و فتح الهی، افسون. (1387). راهبرد فن آوری و مدلهای مبتنی بر رویکرد موقعیت یابی، فصلنامه تخصصی رشد فن آوری پارک‌ها و مراکز رشد، (15): 10-22.
 • عبدی، بهنام. و نادری، علیرضا. (1397). ملاحظات سیاستی استقرار فرهنگ دفاعی آینده نگر در راستای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت بر اساس تدابیر فرماندهی معظم کل­قوا، مجله علمی پژوهشی آینده پژوهی دفاعی، 2 (6): 31-48.
 • عصاری، محمد حسین.، خمسه، عباس.، رادفر، رضا. و شادنوش، نصرت الله. ( 1398). شناسایی و بررسی عوامل کلیدی موثر بر مدیریت پروژه های تحقیق توسعه اینده در صنایع با تکنولوژی پیشرفته هوافضا، مجله علمی پژوهشی آینده پژوهی دفاعی، 4 (12): 109- 141.
 • فتحی، الهام.، اسماعیلی، معصومه.، فرحبخش، کیومرث. و دانش­پور، منیژه. ( 1395). ارایه مدل ازدواج رضایتمند در فرهنگ ایرانی: مطالعه نظریه سازی داده بنیاد، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در سلامت روانشاختی، 10 (2): 10-26.
 •  فیاضی، عمار. و جوانمرد، حبیب الله. (1396). معیارهای ارزیابی و انتخاب سطح تکنولوژی در صنعت خودروسازی بر اساس رویکرد ترکیبی  panda، مجله علمی پژوهشی مدیریت فردا، 16 (3): 165-178.
 • کرم­پورکلو، احمد.، آراستی، محمدرضا.، اکبری­جوکار، محمدرضا. و شیخ­زاده، مهدی. (1394). طراحی مدلی برای تدوین راهبرد فن آوریهای محصول در سطح یک بنگاه مادر بر اساس توانمندی­های فنآورانه شبکه زنجیره تامین، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریتنوآوری، 4 (1): 53-85.
 • کریمی­کاشانی، امیرحسین. و سیداصفهانی، امیرمهدی. (1384).  ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺄکید بر توسعه صادرات، فصلنامه مدرس علوم انسانی، 9 (2): 29-58.
 •    گرشاسبی، محمد.، صلواتی، احمد.، طاهری، زهرا. و میرحسینی، طاهره­سادات. (1395). توسعه مدل کاربردی برای تدوین نقشه راه فناوری در سطح بنگاه مبتنی بر مدیریت تغییر، ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فنآوری، تهران، انجمن مدیریت فن­آوری ایران.
  • Arasti, M., & Vernet, M. .(1999) Linking Business Strategy to Technology Strategies: A Prerequisite to the R&D Priorities Determination. Iternational juornal of technology management.1-14: (3) 18.
  • Arasti, M., Khaleghi, M., & Noori, J. .(2012) The Linkage of Technology Strategy and Overall Strategy of Multi Business Diversified Groups: Literature Review and Theoritical Framework: 23-39.
  • Ates, A., & Bititci, U. .(2009) Strategy management in small to medium-sized enterprises: Evidence from UK manufacturing SMEs. ResearchGate: 1-10.
  • Bagheri Moghaddam, N., Nedaei, H., Hosseini, S., & Shafzadeh, M. .(2013) A modified strategy formulation model for management technologies in holding companies: A case study of an Iranian conglomerate. International Journal of Technology Intelligence and Planning.57-73 :(1) 9.
  • Barbosa de Moraes, M., Cristovão L. Melo , F., Querido Oliveira, E., & Souza Cabral , A. .(2010) Analysis of technological innovation strategy for small and medium companies of the aeronautical sector. J. Aerosp.Technol. Manag., São José dos Campos.225-235: (2) 2.
  • Basiouny , A., & Elshamly , M. .(2013) Developing a strategic framework in small and medium sized enterprises (SMEs). PHD thesis, school of business and management, the university of goucestershire UK.
  • Basl, J. .(2017) Pilot study of readiness of czech companies to implement the priinciples of industry. management and production engineering review .
  • BENGI, E. .(2010) THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN STRATEGY FORMULATION IN COMPANIES LISTED AT THE NAIROBI STOCK EXCHANGE. masters project of MBA from school of business, university of nairobi.
  • Comi, A., & J.Eppler, M. .(2009) Building and Managing Strategic Alliances in Technology-Driven Start-Ups: A Critical Review of Literature. IMCA Working Paper.1-34.
  • Development of innovation and technology in Germany. .(2015) Research Office Legislative Council Secretariat.
  • Durrant-Whyte, H. .(2017) Science and Technology Strategy. Ministry of defence.6-28.
  • Fai Pun, K. .(2004) A conceptual synergy model of strategy formulation for manufacturing. Emerald.904-928.
  • Flodström, R. .(2006) A Framework for the Strategic Management of Information Technology. PHD thesis of economic anf business adminitration, linkopings university, departman of computer anf information, sweden.
  • GERMANOS, G. .(2011) THE PROCESS OF STRATEGY FORMULATION IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN GREECE AND THE ROLE OF ACCOUNTING INFORMATION. PHD thesIs of philosophy, department of accuonting and finance, university of birmingham .
  • Ghazinoory, S., & Farazkish, M. .(2010) A model of technology strategy development for Iranian nano‐composite companie. Technological and Economic Development of Economy.25-42 :(1) 16.
  • Harris Vincent, L. .(2005) MARKETING STRATEGY FORMULATION IN THE COMMERCIALIZATION OF NEW TECHNOLOGIES. Georgia Institute of Technology .
  • hughes, t. e. .(2018) Emerging Technology Strategy: A strategy for guiding innovation to support the greater Portland region’s goals. Metro.1-36.
  • Izadi, H. .(2012) Strategy Formulation and Firms’ Performance: The Case of High-Tech SMEs in the UK. PHD thesis of business administration, bangor business school, bangor university.
  • Jafar Nezhad, A., Hosein Nikoukar , G., & Habibi, M. .(2013) A suitable Model for Formulating Technology Strategy (Case study: A Car Parts Manufacturer in Iran Khodro Company). international journal of learning and development.96-107 :(4) 3.
  • Jiang, Y. .(2016) The global marketing strategy for high-tech companies which founded in the developing countries for entering the global market: Case study of Huawei Technologies. University of Twente.1-11.
  • Katharina Oschlies, M. .(2013) Strategic Management in Emerging Industries: Evidence from the Renewable Energy Industry.
  • kaziboni, l. m. .(2019) the role of lead firms in the development of production ecosystems in process equipment and aerospace . ccred.1- 49.
  • Kharbanda, V. .(2001) Strategic technology management and international competition in developing countries__the need for a dynamic approach. journal of sceintefic and industerial research.291-297:60.
  • KIHARA, M. .(2016) INFLUENCE OF STRATEGY IMPLEMENTATION ON THE PERFORMANCE OF MANUFACTURING SMALL AND MEDIUM FIRMS IN KENYA. PHD thesis on business administration, jomo kenyatta university.
  • Kropsu-Vehkapera, H., Haapasalo , H., & Rusanen, J.-P. .(2009) Analysis of Technology Management Functions in Finnish High Tech Companies. The open management.1-10:2.
  • Lambaerts, P. .(2017) The strategy formulation practices of a newly appointed top management team. masters thesis of international business program,jump university of applied science .
  • Larsson, A. .(2005) Technology strategy formulation from a resource-based view. Master science program , lulea university of technology ,Department of Business Administration and Social Science Division of Industrial Organisation.
  • Livieratos, A. .(2012) Designing a Strategy Formulation Process for New, Technology-Based Firms: a Knowledge-based Approach. Electronic Journal of Knowledge Management.245-254 :(2) 7.
  • Luggen, M. .(2004) Technology and innovation management in new technologybased firms Introducing the PockeTM concept. ETH zurich.
  • Mazlomi, A., & Yusuff, R. .(2010) Development of a Model for Technology Strategy Elaboration. .1-11
  • Meade, Phillip T. .(2012, 07 03) High tech product strategy. بازیابی از www.xodusbts.com.
  • pinilla, l. s. .(2019) TRLs 5-7 advanced manufacturing centers parcial model to boost technology trasfer in manufacturing. sustainability.2-14.
  • puventiran, a. t. .(2017) innovation and R&D outsourcing. master thesis of uivercity college of southeast norway.
  • QIN xionghe, D. d. .(2017) doo external and internal spillovers have stronger influence on innovation effeciency in china? sustainability.1-17:9
  • Quintella, R., Carneiro Dias, C., & Vasconcelos, B. .(1997) Technology strategy formulation: Aids, methodolgy and framework of analysis. O & S, .117-132: (10) 4.
  • Ricard, L. .(2013) Roadmapping and Strategy in Science, Technology and Innovation: Why connectivity matters. DTU Library.
  • Rieck, R., & Dickson, K. .(1993) A model of technology strategy. Technology Analysis & Strategic Management.397-412 :(4) 5.
  • Saemundsson, R. .(2003) Entrepreneurship,Technology, and the Growth process: A study of young, medium-sized technology-based firms.
  • Sahlman, K. .(2010) ELEMENTS OF STRATEGIC TECHNOLOGY MANAGEMENT. masters project of economic and business administration , department of camputer and information science ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS.
  • Scott, G. .(2001) Strategic Planning for High-Tech Product Development. Technology Analysis & Strategic Management.343-364 :(3) 13.
  • seliger, f. .(2017) the relayionship between khnowledge absorbtion and innovation outcomes. PHA thesis, sceinces of eth zurich.
  • Shahin, B. .(2011) EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF STRATEGIC PLANNING WITHIN THE MIDDLE EASTERN PUBLIC SECTO. PHD thesis on business administration, Victoria Graduate School of Business Faculty of Business and Law Victoria University Melbourne.
  • strauss, a. c. (2008). basics of qualitative research. california: sage publictaions inc.
  • strauss, a. L. .(1990) basics of qulitative rresearch grounded theory procedure and technques. london: sage.
  • Viharos, Z., Soos, S., T.Vargedo, N., & R.Beregi. .(2017) Non-comparative industry readiness evalution for manufacturing enterprises. IMEKO TC10 workshop on technical diagnostics technical diagnostics in cyber-physical .
  • waxel, a. .(2009) to caputre an emerging industry:using industreil standard to identify the biutech industry. international juornal ofsocial resaerch metodology.441-456 :(5) 12.
  • zemlickiene, v. .(2011) analysis of high- technology product development models. entelectual economics.283-297 :(10) 2.