الگوی نمایانگر معیارهای اصلی انتخاب استراتژی تکنولوژی آینده‌‎نگر در صنایع پیشرفته هوافضا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت تکنولوژی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/dfsr.2021.130445.1407

چکیده

صنایع پیشرفته، ضمن برخورداری از قابلیت بکارگیری تکنولوژی­­های جدید، آینده خود را در گرو مدیریت بر تغییرات سریع تکنولوژی می­بینند. این­ مهم در صنایع پیشرفته هوافضا به جهت اثرگذاری در ابعاد مختلف اقتصادی، تکنولوژیکی و امنیتی، از اهمیت مضاعف برخوردار است. هدف از انجام این تحقیق، ارایه الگو و معیارهای انتخاب استراتژی تکنولوژی آینده­نگر در صنایع پیشرفته هوافضا است، که به‌دلیل ماهیت پژوهش، با رویکرد استقرایی و از روش تحقیق کیفی "نظریه­سازی داده­بنیاد"، استفاده شده است. داده­ها از طریق مصاحبه­های نیمه­ساختار یافته،  هدفمند، و رودررو، با 18 نفر از متخصصین و خبرگان این صنعت، جمع­آوری و سپس با سه مرحله کدگذاری، تحلیل و جمع­بندی گردیده است.  یافته­ها نشان می­دهد که در نگاه کلی رویکرد کشش بازار به رویکرد فشار تکنولوژی غالب است. همچنین ملاحظه گردید، مطالبه­گری حاکمیتی، تحریم، قابلیت و توان فنی مشتریان، جایگاه سیستمی تکنولوژی، قابلیت و باور نفرات و متخصصین و ...، از معیار های مهم و اثرگذار در الگوی بدست آمده است، که انتخاب استراتژی تکنولوژی را در این صنعت از مدل­های موجود متمایز می­کند. در نتیجه­گیری تحقیق،ضرورت توجه به اسناد بالادستی، حضور و مطالبات مشتریان در فرایند توسعه تکنولوژی، مراقبت از نقش متخصصین و مدیران، فراتر از نظامات و رویه­های سازمانی، انتخاب هوشمندانه محصول الگو و بروزرسانی تکنولوژی، متناسب با تحولات و تهدیدات محیطی، توجه به لایه­های مختلف اثرگذاری تکنولوژی و...، جهت نیل به پیشرفت تکنولوژی هوافضایی، از جمله نتایج این تحقیق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emblematical pattern of main criteria to selection of foresight technology strategy in advanced aerospace industries

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Ahmadabadi
  • Mohammad Ali Keramati
  • Tahmores Sohrabi
Technology Management Group, Islamic Azad University of Central Tehran Branch.
چکیده [English]

Advanced industries, while having the capability to use new technologies, see their future as dependent on managing rapid changes in technology. This doubly important in the advanced aerospace industry due to its impact on various economic, technological and security dimensions. Explaining and extracting the pattern used to select a forward-looking technology strategy in advanced aerospace industries is the objective of this research. which is the result of inductive and qualitative research "grounded theory". research data has been gathered from 18 people of experts and specialists in this industry through semi constructive, purposeful, and face-to-face interviews, then by three step coding, has been analysed and achieved. Consequence shows that in general, the market pulls dominate the technology push approach. It was also observed that governance and customer demand, sanctions, customer technical capability, system status of technology, level of trust and confidence in the localization of technology, management approaches and attitudes, the ability and belief of individuals and professionals, and ... are the most important and effective criteria in extracted pattern Which distinguishes the choice of technology strategy from existing models. As a result of research, the need to pay attention to upstream strategies, presence and demands  of costumers in the process of technology development, care for the role of experts and managers, beyond organizational systems and procedures, smart selection of product type and the update of appropriate technology in line with environmental changes and threats, paying attention to the different levels of technology impact, etc. to achieve the improvement of aerospace technology, are among the results of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • Technology strategy
  • Advanced Aerospace Industries
  • foresight
  • grounded theory