توسعه روش‌شناسی برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو در فرآیند مدیریت نوآوری (مورد مطالعه: شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری آینده‌پژوهی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

فرآیند مدیریت نوآوری هنوز از کمبود مبانی روش شناسی جهت مواجهه با شرایط پرتلاطم و پیچیده آینده در حوزه‌های مختلف برخوردار است. یکی از روش‌های نوین و توانمند برای شرکت‌ها در این شرایط، برنامه‌ریزی بر مبنای سناریو است، بکارگیری سناریوپردازی در شرکت‌ها در فرایند مدیریت نوآوری، جهت مواجهه با شرایط پیچیده کسب‌وکارها در آینده و به‌منظور پیش‌نگری روندهای بازار و فناوری اطلاعات، شناسایی و تفسیر آینده‌های بدیل، شناسایی سیگنال‌های ضعیف و ورود به بازارهای جدید مفید و ضروری است. از‌این‌رو پژوهش حاضر برآن است تا ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های سناریوپردازی را در راستای ارتقا و بهبود مدیریت نوآوری به‌کار برد. در این میان رویکرد کیفی و منطق شهودی سناریوپردازی برای مدیریت نوآوری بسیار مؤثر و کارا است. روش انجام این پژوهش موردی- زمینه‌ای بوده و از لحاظ راهبردی دارای رویکردی کیفی و با توجه به هدف، پژوهشی بنیادی است. برای گردآوری داده‌ها از ترکیبی از روش‌های اسنادی (مطالعات کتابخانه‌ای) و مصاحبه با خبرگان بهره گرفته شده است. جامعه مورد مطالعه شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات است و از روش نمونه‌گیری هدفمند بهره‌گرفته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش «نظریه‌ی داده‌ بنیاد» با رویکرد «طرح کلاسیک» گلیسر استفاده شده است. ماحصل تحلیل داده‌ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، منتج به شناسایی مؤلفه­ها در قالب روش توسعه‌یافته سناریوپردازی برای مدیریت نوآوری شد که برای تصمیم‌گیران و مدیران بصیرت و دانش ارزشمندی را به ‌همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of scenario-based planning methodology in the innovation management process (Case study: Information Technology companies)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Keshavarz Turk 1
  • Einollah Keshavarz Turk 2
1 Ph.D. in Futures Studies, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Prof. Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The innovation management process still lacks the methodological foundations to deal with the turbulent and complex conditions of the future in various fields. One of the new and powerful methods for companies in this situation is scenario-based planning, using scenario planning in companies in the process of innovation management, to face the complex situation of businesses in the future and to predict market trends and information technology, identify and interpret alternative futures, Identifying weak signals and entering new markets is useful and necessary. Therefore, the present study intends to use the capacities and potentials of scenario planning in order to promote and improve innovation management. In the meantime, the qualitative approach and intuitive logic of scenario planning is very effective and efficient for managing innovation. The method of this research is case-contextual and strategically has a qualitative approach and according to the purpose, it is a fundamental research. A combination of documentary methods (library studies) and interviews with experts have been used to collect data. The study population is information technology companies and purposive sampling method has been used. In order to analyze the data, the method of "Grounded Theory" with Glaser "classical design" approach has been used. The product of data analysis in three stages of open, pivotal and selective coding, resulted in the identification of components in the form of an advanced scenario planning method for innovation management that provides valuable insights and knowledge for decision makers and managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scenario Based Planning
  • innovation management
  • grounded theory
  • Information Technology