شناسایی سناریوهای آینده تأمین امنیت رویدادهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی و مدیریت ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 استادیار گروه تخصصی تربیت بدنی، دانشکده ادبیات علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

4 دانش آموخته دکتری و پسادکتری، گروه آینده‌پژوهی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

رویدادهای ورزشی یکی از مورد توجه‌ترین پدیده‌ها در جهان هستند که باحیثیت بین‌المللی کشورها ارتباط داشته و نشان‌دهنده سطح توسعه‌یافتگی کشورها و نشان‌دهنده وضعیت بسیاری از شاخص‌ها در کشورها هستند. ازاین‌رو‌ تأمین امنیت این رویدادها دغدغه بسیار مهمی است که با تغییر علایق و سلایق مخاطبین و توسعه فناوری‌ها، آینده امنیت رویدادهای ورزشی با عدم قطعیت‌های بسیار زیادی روبرو شده است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی سناریوهای آینده تأمین امنیت رویدادهای ورزشی در جمهوری اسلامی ایران است. از رویکرد منطق شهودی (روش 8 مرحله‌ای پیترشوارتز) برای سناریونویسی استفاده‌ شده است. ابزارهای گردآوری داده شامل مرور نظام‌مند منابع، مصاحبه با خبره‌ها، برگزاری پنل خبرگی و دلفی آنلاین بوده است و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار میک مک و سناریو ویزارد و همچنین تحلیل خبرگی استفاده ‌شده است. در گام نخست 7 پیشران شامل: مدیریت انتظامی- امنیتی رویدادهای ورزشی، مدیریت عوامل انسانی و آمادگی عوامل اجرایی رویدادها، زیرساخت‌ها و استانداردهای امنیتی، فناوری‌های نوین امنیتی، نظارت و تدوین مقررات رویدادهای ورزشی، هماهنگی و ارتباطات سازمان‌های مسئول، تشکیل مرکز فرماندهی و کنترل عملیات و تعیین افسران امنیتی باشگاه‌ها، شناسایی شد. با استفاده از نرم‌افزار میک مک، تحلیل ساختاری انجام و به کمک فرایند دلفی پس از تعیین عدم قطعیت‌ها، سناریوها به شرح زیر شناسایی و استخراج شدند: الف) سناریوی امنیت خودجوش. ب) سناریوی امنیت تفنگی. پ) سناریوی امنیت گورستانی. این سناریوها نشان می‌دهند که پلیس به‌عنوان بخش مهم نیروهای مسلح که وظیفه نظم و امنیت جامعه را بر عهده دارد، درصورتی‌که نتواند از طریق آموزش نیروهای خود و آموزش در سطوح مختلف اجتماعی و تجهیز شدن به فناوری‌ها، سطح امنیت در رویدادهای ورزشی را افزایش دهد در آینده مجبور خواهد شد با زور اسلحه چنین نظمی را ایجاد کند که به‌شدت هزینه زا و پُر ریسک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Propulsion of uncertainty and future scenarios in the security of sports in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Morteza Shoaei 1
 • Golamreza Moradiaeasar 2
 • Sheva Azadfada 3
 • Ahad Rezayan 4
1 Ph.D. Student, in Sport's Strategic Management of Islamic Azad University, Tehran North Branch
2 Assistant Prof. in Sport Management Group, Police University
3 Assistant Prof. in Sport Management of Islamic Azad University, Tehran North Branch
4 Ph.D. in Future Study of Tehran University
چکیده [English]

Sporting events are one of the most notable phenomena in the world that are related to the international status of countries and show the level of development of countries and indicate the status of many indicators in countries, so ensuring the security of these events is a very important concern. With the change of interests and tastes of the audience and the development of technologies, the future of the security of sporting events are faced with many uncertainties. The intuitive logic approach (Peter Schwartz's eight-step method) has been used for screenwriting. Data collection tools included a systematic review of resources, interviews with experts, holding an expert panel and Delphi Online, and MigMac software and script wizard, as well as expert analysis, were used to analyze the data. In the first step, seven Propulsion include: disciplinary-security management of sporting events, human resource management, and preparedness of executive agents of events, infrastructure and security standards, new security technologies, monitoring and regulation of sporting events, coordination, and communication of responsible organizations, the establishment of command and control center operations and the appointment of club security officers were identified. Using Mick Mac software, structural analysis was performed and with the help of the Delphi process, after determining the uncertainties, the scenarios were identified and extracted as follows: a) Spontaneous security scenario b) Rifle security scenario C) Cemetery security scenario. These scenarios show that the police, as an important part of the armed forces, are responsible for the order and security of society.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sports events
 • Security
 • sports management
 • futures research
 • بیات، بهرام و شرافتی پور، جعفر. (1387). پیشگیری از جرم با تکیه‌بر رویکرد اجتماع‌محور، فصلنامه معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا، 11: 167-149.
 • جلالی، امید. (1392). بررسی خشونت در تماشاچیان فوتبال شهر تهران و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، (61)21: 144-127.
 • خادمی، علیرضا. (1387). بررسی جامعه‌شناسانه خشونت و پرخاشگری تماشاگران در ورزشگاه‌ها، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، 5 (10): 98-79.
 • رجبی‌پور، محمود. (1382). راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم، فصلنامه دانش انتظامی، 18: 32-7.
 • ·      رضایانقیهباشی، احد. و مرزبان، احسان. (1398). شناسایی پیشران‌ها، عدم قطعیت‌ها و سناریوهای آینده محیط‌زیست ایران، فصلنامه‌یعلمیپژوهشی انجمنعلمیبهداشتمحیطایران، 38 (10): 153-129.
 • رمضانی نژاد، رحیم؛ رحمتی، محمدمهدی؛ همتی‌نژاد، مهر علی. و آزادان، مالک. (1391). تحلیل عاملی متغیرهای بروز پرخاشگری در تماشاگران از دیدگاه داوران فوتبال ایران، مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی)، 24 (2): 134-119.
 • ‌شادرام، وحید. ‌بیگدلی، حمید.‌ و ‌همت، حمید. (1398). مدلسازی و حل مسأله تعارض دولت تروریست با استفاده از بازی دیفرانسیلی، فصلنامه آینده‌پژوهی‌دفاعی،‌ 13 (4): 88-69.
 • صفابخش، محسن. (1385). بررسی رفتارهای جمعی هواداران دو باشگاه پرطرفدار شهر تهران در مسابقات لیگ حرفه‌ای فوتبال، طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.
 • عباسی، خیام. و ایمانی، محمدتقی. (1386). تبیین جامعه‌شناختی گرایش نوجوانان به فرهنگ غربی، فصلنامه جوانان و مطالبات نسلی، 3 (11): 82-51.
 • عبداللهی، محمد. (1383). طرح مسائل اجتماعی در ایران: اهداف و ضرورت‌ها، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • عنبری، موسی. (1381). بررسی علل و عوامل مؤثر بر خشونت‌گرایی فوتبال، جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به سفارش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
 • عنبری، موسی. (1386). بررسی عوامل گروهی و خرده‌فرهنگی مؤثر بر خشونت‌گرایی تماشاگران فوتبال، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 11 (1): 177-156.
 • فلاحی، احمد؛ اسدی، حسن. و خبیری، محمد. (1388). مقایسه عوامل مؤثر بر حضور تماشاچیان گاه‌گاهی، منظم و متعصب در مسابقات لیگ برتر فوتبال، نشریه مدیریت ورزشی، 2: 247-270.
 • کارگر، غلامعلی؛ غفوری، فرزاد؛ محمدی مقدم، یوسف. و مرادی سیاسر، غلام‌رضا. (1395). ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر امنیت رویدادهای ورزشی ایران. فصلنامه انتظام اجتماعی ، 4: 157-170.
 • همتی‌نژاد، مهرعلی؛ قلی‌زاده، محمد؛ تریسی، تیلور. و فرجی، رسول. (1394). نقش مدیریت و برنامه‌ریزی مسابقات فوتبال در امنیت ورزشگاه‌ها. دو فصلنامه مدیریت و توسعه، 7(1): 15-1.
 • وقوفی، امید؛ حاجیانی، ابراهیم. و قاسمی، علی اصغر. (1396). تبیین عوامل و پیشران‌های کلیدی آینده یمن تا سال1406، آینده‌پژوهی‌دفاعی، 2 (4): 87-104.

 

 • Ammon, R., Southall, R. & Nagel, M. (2010). Sport facility management: Organizing events and mitigating risks. Morgantown, Fitness Information Technology, 49(5), 183-200
 • Boyle, P. (2012). Securing the Olympic Games: Exemplifications of developments in urban security governance. Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences. Retrieved from.37(4), 573-586
 • Carlock, D. & Anderson J. (2007). Teaching and assessing the database searching skills of student nurses. Nurs Educ; 32(6): 251-5.
 • Collins, J. (2001). Good to Great. New York: Harper Business, 159(1), 132-154.
 • Ebrahim, K., Khoury, J., Kalkwarf, H. & Lanphear, B. (2017). Trends and patterns of playground injuries in United States children an adolescents. Ambulatory Pediatrics, 58(1), 3-24.
 • Hall, Cooper, W., Marciani, L. & McGee, J. (2008). Security management for sports and special events: An interagency approach to creating safe facilities. Human Kinetics,7(2), 153-169.
 • Hall, S. (2010). An Examination of British Sport Security Strategies, Legislation, and Risk Management Practices: Lessons Learned from the English Football League. The Sport Journal, 13(2), 1-7.
 • Kennedy, D. B. (2006). A précis of suicide terrorism. Journal of Homeland Security and Emergency Management,87(4), 829-844.
 • Lipton, E. (2005). US report lists possibilities for terrorist attacks and likely toll. New York Times, 46(2), 145-165.
 • Lucenko, L. (1997). Spectator safety management in baseball/softball. Paper presented at the International Symposium on Safety in Baseball/Softball, 49(2), 259-277.
 • Miller, J. Veltri, F. & Gillentine, A. (2008). Spectator perception of security at the Super Bowl after 9/11: Implications for sport facility managers. Smart Journal, 4(2), 16-25.

Rich, D. (2000). How to become a sport safe club: Guidelines for developing and implementing a sport safety plan. Journal of Science and Medicine in Sport, 3(2), 58-63.