ارزیابی احتمالات وقوع و میزان تأثیرگذاری عناصر اقلیمی در برنامه‌ریزی عملیات‌های نظامی آینده در منطقه خوزستان

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار اقلیم‌شناسی گروه جغرافیا دانشگاه افسری امام علی (ع)

چکیده

آب‌وهوا از عواملی است که طرح‌های نظامی، تاکتیک‌ها و دکترین‌ها، فرماندهی، انتخاب نیروهای نظامی، تجهیزات نظامی، البسه، آماد، تعمیر و نگهداری، ساخت و پشتیبانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از دغدغه‌های فرماندهان صحنه عملیات‌های رزمی برای برنامه‌ریزی درازمدت در آینده، آگاهی از احتمالات وقوع و میزان تأثیرگذاری عناصر اقلیمی در عملیات نظامی می‌باشد. برای ارزیابی احتمالات وقوع و میزان تأثیرگذاری عناصر اقلیمی در برنامه‌ریزی عملیات‌های نظامی آینده در منطقه خوزستان، هشت ایستگاه سینوپتیک موجود در منطقه که دارای طول دوره آماری بالای 30 سال بودند، انتخاب گردیده و داده‌های اقلیمی مربوط به پارامترهای دما، رطوبت نسبی، سرعت و جهت باد، ابرناکی، میدان دید، بارش باران و برف در دوره روزانه و ماهانه از سازمان هواشناسی دریافت گردید. سپس آستانه‌های عناصر اقلیمی تأثیرگذار در عملیات نظامی تعیین و احتمالات وقوع پارامترهای تأثیرگذار بر عملیات نظامی محاسبه گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بیشترین میزان مطلوبیت اقلیم نظامی در خوزستان مربوط به فصل‌های زمستان و پاییز است. در فصل زمستان شاخص اقلیم نظامی در منطقه خوزستان بین 5/13 تا 26 درصد متغیر است و بیشترین مقدار آن با بیش از 20 درصد در ایستگاه‌های امیدیه، آبادان و دزفول و کمترین آن با مقادیر کمتر از 15 درصد مربوط به ایستگاه رامهرمز است. کمترین میزان مطلوبیت اقلیم نظامی در خوزستان مربوط به فصل‌های تابستان و بهار است. در فصل تابستان شاخص اقلیم نظامی در منطقه خوزستان بین 5/35 تا 47 درصد متغیر است که در  ایستگاه‌های آبادان، اهواز، بستان، بندر ماهشهر و امیدیه شاخص بیشتر از 41 درصد بوده و شرایط نامطلوبی برای فعالیت‌های نظامی وجود دارد. در نهایت با توجه به تغییرات اقلیمی محتمل آینده در الگوهای دما، بارش، رطوبت نسبی و ... در منطقه خوزستان ، پیش‌بینی می‌گردد که احتمال وقوع و میزان تأثیرگذاری مخاطرات آب‌وهوایی مانند موج‌های گرمایی، بارش‌های سیل‌آسا، خطر درگیری یا تنش نظامی با عراق بر سر ریزگردها، فعال شدن شکاف‌های قومی و مذهبی به خاطر از بین رفتن امنیت غذایی ، تشدید مهاجرت و خالی شدن مرزهای کشور و هزینه‌بر بودن تأمین امنیت برای نیروهای نظامی کشور و ... افزایش‌یافته و عملیات‌های نظامی آینده را بیش از گذشته متأثر سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the probabilities of occurrence and the impact of climatic elements in planning future military operations in Khuzestan

نویسنده [English]

  • Ali Hanafi
Assistant Prof. of Climatology, Department of Geography, Imam Ali University
چکیده [English]

Climate is one of the factors that affect military plans, tactics and doctrines, command, troop selection, military equipment, clothing, readiness, maintenance, construction, and support. One of the concerns of battlefield commanders for long-term planning in the future is awareness of the likelihood of occurrence and the impact of climate elements on military operations. To assess the probability of occurrence and the impact of climatic elements in the planning of future military operations in the Khuzestan region, eight synoptic stations in the region were selected that had a statistical period of more than 30 years. Climatic data related to temperature, relative humidity, wind speed and direction, cloudiness, field of view, rain and snow were received from the Meteorological Organization. Then the thresholds of climatic elements affecting military operations were determined and the probabilities of occurrence of parameters affecting military operations were calculated. The results showed that most desirable military climate in Khuzestan is related to winter and autumn seasons. In winter, the military climate index in Khuzestan region varies between 13.5 to 26 percent and the highest value with more than 20 percent in Omidieh, Abadan and Dezful stations and the lowest with less than 15 percent is related to Ramhormoz station. The lowest level of desirability of the military climate in Khuzestan is related to summer and spring seasons. In summer, the military climate index in Khuzestan region varies between 35.5 to 47%, which in Abadan, Ahvaz, Bostan, Bandar Mahshahr and Omidieh stations, the index is more than 41% and there are unfavorable conditions for military activities. Finally, considering the possible future climate change in the patterns of temperature, precipitation, relative humidity, etc. in the Khuzestan region, it is predicted that the probability of occurrence and the impact of weather hazards such as heat waves, torrential rains, military tensions with Iraq over Dust, the activation of ethnic and religious divisions due to the loss of food security, migration and emptying of the country's borders, and the cost of providing security for the country's military forces, etc., will increase and affect future military operations more than before.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occurrence probabilities
  • climatic elements
  • Future military operations
  • Khuzestan region