دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، پاییز 1400، صفحه 7-172 

مقاله علمی- پژوهشی

1. ژرف‌اندیشی در آینده‌نگاری باز: رویکردی جدید برای ساختن آینده

صفحه 7-33

10.22034/dfsr.2021.536071.1526

رسول رضائی؛ حسام زندحسامی؛ علی محتشمی