دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، تابستان 1400، صفحه 7-161 
4. مطالعه نقش لجستیک نظامی در مدیریت بحران‌های زیستی ویروسی آینده

صفحه 83-114

10.22034/dfsr.2021.526181.1478

حمید آروند؛ امید ویسی؛ محمد امین آیینی؛ علی پورعلی


5. ارائه مدل راهبردی سرریز فناوری‌های دفاعی به کسب‌وکارهای تجاری

صفحه 115-136

10.22034/dfsr.2021.529131.1489

فروغ فراهانی فر؛ عباس خمسه؛ مهرداد حسینی شکیب؛ رضا حسنوی آتشگاه


6. تدوین راهبردهای دفاع فرهنگی آجا در مقابله با تهاجم فرهنگی

صفحه 137-161

10.22034/dfsr.2021.534192.1518

مهدی بصیری؛ مهرداد شهسواری؛ فرامرز نصری؛ محمد سید اسماعیلی