مطالعه نقش لجستیک نظامی در مدیریت بحران‌های زیستی ویروسی آینده

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، مدیریت دولتی، مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران

2 استادیار مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه افسری امام علی (ع)

3 دانشجوی دکتری تخصصی، مدیریت دولتی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

4 دانشجوی دکتری تخصصی، مدیریت، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

کارشناسان پیش‌بینی نموده‌اند با روند فعلی، کووید-19 آخرین همه‌گیری یک بیماری واگیردار ویروسی نخواهد بود، بلکه زنگ خطری برای بحران‌های همه‌گیری خطرناک آینده است. از مهمترین امکانات هر کشور جهت مقابله با انواع بحران­‌ها ازجمله بحران‌های زیستی، نیروهای مسلح است. براین اساس، هدف تحقیق حاضر مطالعه نقش لجستیک نظامی در مدیریت بحران‌های زیستی ویروسی آینده و استخراج عوامل بهبود آن در یک رویکرد اکتشافی است. تحقیق به لحاظ روش، ترکیبی (فراترکیب-پیمایشی (از نوع دلفی فازی)) است. جامعه آماری در مرحله اول مقالات مرتبط با موضوع تحقیق بودند که با غربالگری 16 مقاله معتبر به‌عنوان نمونه انتخاب شد و در مرحله دوم نیز خبرگان در دسترس بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند 20 نفر انتخاب شدند. بر اساس نتایج مرحله فراترکیب، عوامل بهبود عملکرد لجستیک نظامی در مدیریت بحران همه‌گیری ویروسی، در چهار مؤلفه شامل توسعه تشکیلات لجستیکی، تقویت پتانسیل زنجیره تأمین، توسعه علمی تخصصی و تبیین جایگاه حاکمیتی دفاع غیرنظامی در مدیریت زنجیره تأمین، کاربردهای لجستیک نظامی در مدیریت بحران نیز در دو مؤلفه شامل حمایت از دولت در مدیریت بحران و کمک‌های اضطراری بشردوستانه و همچنین ضرورت به‌کارگیری لجستیک نظامی در مدیریت بحران در دو مؤلفه شامل چابکی عملیات امداد و نجات و پتانسیل لجستیکی استخراج گردید. در مرحله دلفی فازی نیز بر طبق نظرات خبرگان ضمن حذف پنج مفهوم و مولفه «تبیین جایگاه حاکمیتی دفاع غیرنظامی»، پنج مفهوم و یک مؤلفه جدید تحت عنوان «طرح عملیات دفاع زیستی منطقه‌ای» به «عوامل بهبود عملکرد لجستیک در مدیریت بحران‌های زیستی» اضافه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the role of Military Logistics in the Management of Future Viral Biological Crises

نویسندگان [English]

 • Hamid Arvand 1
 • Omid Veisy 2
 • Mohammad amin Aeiny 3
 • Ali Porali 4
1 Ph.D. in Public Management, Faculty Member of Imam Ali University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof. in Engineering and Technical Department, Imam Ali University
3 Ph.D. Student, in Public Management, Lorestan University, Khoramabad, Iran
4 Ph.D. Student, in Management, Uniuversity of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran
چکیده [English]

Experts predict that with the current trend, Covid-19 will not be the last epidemic of a viral infectious disease, but a warning sign for future dangerous epidemics. One of the most important facilities of any country to manage biological crisis, is the Armed Forces. Accordingly, the aim of the present study is to study the role of military logistics in the management of future viral biological crises and to extract its improvement factors in an exploratory approach. The research method is the mixed method (Meta-synthesis - Fuzzy Delphi). The statistical population in the first stage was articles related to the research topic and 16 articles were selected, and in the second stage, 20 experts that were available selected as a sample. Based on the results of the meta-synthesis stage, Factors improving military logistics performance in viral epidemic crisis management determined in four components including logistics organization development, strengthening supply chain potential, specialized scientific development in epidemiology and biological warfare and explaining civilian defense governance in chain management Supply, Also military logistics applications in crisis management were extracted in two components including government support in crisis management and humanitarian emergency aid and necessity of using military logistics in crisis management extracted  in two components including agility of rescue operations and logistics potential. In the fuzzy Delphi stage, according to experts, five indicators and a new component entitled "Regional Bio-defense Operation Plan" were added to "Logistics performance improvement factors". Also five indicators and the "Explaining the position of governance" component were removed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Covid-19
 • Biological crisis
 • Military logistics
 • Crisis management
 • Non-Military Defense
 • آذر، عادل. و خدیور، آمنه.‌ (1395). کاربرد تحلیل آماری چندمتغیره در مدیریت، تهران: انتشارات نگاه دانش.
 • بازرگان، عباس.‌(1397). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته، تهران: نشر دیدار.
 • توکلی، احمد. وحدت، کتایون. و کشاورز، محسن. ‌(1398). کرونا ویروس جدید 2019: بیماری عفونی نوظهور در قرن 21، دوماهنامه طب جنوب، 22(6): 432-450.
 • جزنی، نسرین. و همکاران. ‌(1398). طراحی مدل برندسازی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران به روش فراترکیب، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 11(‌41): 194-159.
 • سازمان جهانی بهداشت. (2020). پرسش و پاسخ‌ درباره ویروس جدید کرونا‌(کووید-19).
 • فراستخواه، مقصود.‌ (1395). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی، تهران: انتشارات آگاه.
 • کمالی، یحیی. ‌(1395). روش‌شناسی فراترکیب و کاربرد آندر سیاست‌گذاری عمومی، فصلنامه سیاست، 47(‌33): 736-721.
 • میرسپاسی، ناصر. طلوعی اشلقی، عباس. معمارزاده، غلامرضا. و پیدایی، میرمهرداد. ‌(1389). طراحی مدل تعالی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران با استفاده از تکنیک دلفی فازی، مجله پژوهش‌های مدیریت، 21(87): 23-1.
 • ویسی، امید. حیدری، جعفر. رزمی، جعفر. و شهسواری، مهرداد. ‌(1398). ارائه الگوی آماد و پشتیبانی متناسب با نوع و ماهیت تهدیدهای آینده، فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، 4 (12): 108-83.
 • همت، حمید.، فرهادی، علی. و خادم دقیق، امیرهوشنگ. (1398). نقش سامانه‌های تصمیم‌یار سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران‌های آینده، فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، 4 (12): 164-143.
 • Al‐Dabbagh, Z. S. (2020). Sustainable development and its role in containing crises: Corona virus pandemic crisis (COVID‐19) in China as a model. Journal of Public Affairs, 20(4), e2339.
 • De Maio, G. I. O. V. A. N. N. A. (2020). NATO’s Response to COVID-19: Lessons for Resilience and Readiness. Foreign Policy.
 • De Sousa Jabbour, Ana Beatriz Lopes. & Chiappetta Jabbour, Charbel Jose. (2020). Sustainability of supply chains in the wake of the coronavirus (COVID-19/SARS-CoV-2) pandemic: lessons and trends. Modern Supply Chain Research and Applications. DOI: 10.1108/MSCRA-05-2020-0011.
 • Graham, E. (2020). The armed forces and COVID-19. International Institute for Strategic Studies.
 • Gruenwald, H. (2020). Humanitarian Logistics during Corona Times. DOI: 10.13140/RG.2.2.32199.11686.
 • Guterres, A. (2020). Secretary-General Remarks on COVID-19: A Call for Solidarity.UNESCO. Retrieved online 2020 from http://www.unesco.org/.
 • Impakter, R. & Seifman, R. (2020). COVID and the Armed Forces: No Clear Cut Rules. https://impakter.com/
 • Kardaras, D. K., Karakostas, B., & Mamakou, X. J. (2013). Content presentation personalisation and media adaptation in tourism web sites using Fuzzy Delphi Method and Fuzzy Cognitive Maps. Expert Systems with Applications, 40(6), 2331-2342.
 • Kumar, A., Luthra, S., Mangla, S. K., & Kazançoğlu, Y. (2020). COVID-19 impact on sustainable production and operations management. Sustainable Operations and Computers1, 1-7.
 • Leiras, A., de Brito Jr, I., Peres, E. Q., Bertazzo, T. R. & Yoshizaki, H. T. (2014). Literature review of humanitarian logistics research: Trends and challenges. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 4(1): 95–130.
 • Lewis, D. (2020). China’s coronavirus vaccine shows military’s growing role in medical research. Nature, 585:494-495.
 • Lis, Andrzej. (2016). The role of the military logistic system in support of the civil crisis management operations to mitigate the effects of natural disasters and technical failures: The case study of polish military logistics. Journal of Positive Management, 7(3): 47–56.
 • Sauer, L. (2020). What is coronavirus? John Hopkins medicine: //http: www.hopkinsmedicine.org//.
 • Natarajarathinam, Malini. Capar, Ismail. & Narayanan, Arunachalam. (2009). Managing supply chains in times of crisis: a review of literature and insights. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 39(7): 535-573.
 • (2015). Allied joint doctrine for the military contribution to humanitarian assistance, NATO Standardization Office (NSO).
 • Neto, R. D. C. S., Maia, J. S., de Silva Neiva, S., Scalia, M. D., & de Andrade, J. B. S. O. (2020). The fourth industrial revolution and the coronavirus: a new era catalyzed by a virus. Research in Globalization, 2, 100024.
 • Pascal kalkman, J.(2020). Military crisis responses to COVID-19. Contingencies and Crisis Management, John Wiley & Sons Ltd, 1–5.
 • Pawlisiak, M. (2020). Logistic Security of Military Units and Institutions during the COVID-19 Pandemic. European Research Studies Journal, 3: 71-81.
 • Pilevar, N. & Amirhoseini, M. (2021). Analyzing and Ranking of Critical Success Factors of Humanitarian Supply Chain During covid-19. Journal of Industrial Strategic Management, 6(1): 1-13.
 • Reis, F. A. D. (2018). Military Logistics in Natural Disasters: The Use of the NATO Response Force in Assistance to the Pakistan Earthquake Relief Efforts. Contexto Internacional40, 73-96.
 • Shangguan, Z. Wang, M.Y. & Sun, W. (2020). What Caused the Outbreak of COVID-19 in China: From the Perspective of Crisis Management. Environmental Research and Public Health, 1-16.
 • The International Disaster Database. (2021). Data. Retrieved on 2021/1/1 from: https://public.emdat.be/data.
 • (2020). Reduce risk to avert ‘era of pandemics’, experts warn in new report. https://news.un.org/
 • Van Loenhout, Joris.Vanderplanken, Kirsten. Below, Régina. & Horions, Matthias. (2020). COVID-19 and other disasters. The CRED CRUNCH, EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database, 59.
 • Van Wassenhove, Luk. (2006). Humanitarian aid logistics: Supply chain management in high gear. Journal of the Operational Research Society, 57(5): 475-489
 • WHO. (2021). WHO Coronavirus Disease(COVID-19) Dashboard. Retrieved on 2021/1/14 from: https://covid19.who.int/

Who: Adhanom. (2020). COVID-19 Virtual Press conference, Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.