کاربرد مسئله بازی ممانعت شبکه دونفره در شناسایی دشمن

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده عالی جنگ، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 پژوهشگر پژوهشکده عالی جنگ دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

3 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی کامپیوتر و صنایع، دانشگاه صنعتی بیرجند

چکیده

هدف این مقاله، مدل‌سازی ریاضی مسئله شناسایی مسیر حرکت دشمن در پدافند زمینی می‌باشد. با حل مدل پیشنهاد شده بهترین راهبرد برای کمک به فرماندهان یگان زمینی جهت جلوگیری از انتقال نیرو و تجهیزات دشمن ارائه می‌شود. این مسئله را می‌توان به‌عنوان یک مسئله از بازی جنگ در نظر گرفت که شامل دو بازیکن است. بازیکن اول سعی در جا‌به‌جایی قوای خود به سمت یک هدف مشخص را دارد و بازیکن دوم سعی در شناسایی مناطق مختلف توسط هواپیما، پهباد، قوای زمینی و ... را دارد تا بتواند دشمن را شناسایی کند. برای این مسئله که یک بازی بیزین ایستا می‌باشد یک مدل ریاضی براساس فرضیات دنیای واقعی ارائه می‌شود. به دلیل پیچیده بودن مدل یک روش تولید ستون برای حل مدل ارایه می­شود. در نهایت کارایی مدل و روش حل  با استفاده از شبیه‌سازی جنگ بین عراق و کویت بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد استفاده از این رویکرد ریاضی تاثیر خوبی در استفاده بهینه از تجهیزات جهت شناسایی دشمن دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Two-Person Network-Interdiction Game in Detect Of Enemy

نویسندگان [English]

  • Hamid Bigdeli 1
  • Mehdi Kabiri 2
  • Javad Tayyebi 3
1 Assistant Prof, Institute for the Study of War, AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
2 Researcher, Institute for the study of war, AJA Command and Staff University
3 Assistant Prof. in Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial and Computer Engineering, Birjand University of Technology, Birjand, Iran.
چکیده [English]

The aim of this paper is to mathematically model the problem of identifying the enemy traversal path in ground defense. By solving the proposed model, the best solution is given to help the commanders of the ground unit to prevent the transfer of enemy forces and equipment. This can be considered as a subject of a war game involving two players. The first player tries to move his forces towards a specific target, and the second player tries to inspect different areas by aircraft, drones, ground forces, etc. in order to identify the enemy. For this problem which is static bayesian game, a mathematical model based on real-world hypotheses is presented. Due to the complexity of the model, a column generation method is presented to solve the model. Finally, the efficiency of the proposed model and the solution method is evaluated using the simulation of the war between Iraq and Kuwait. The results show that the use of this mathematical approach has a good effect on the optimal use of equipment to identify the enemy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wargaming
  • GROUND DEFENSE
  • INTERDICTION PROBLEM
  • TWO-PERSON GAME