تدوین راهبردهای دفاع فرهنگی آجا در مقابله با تهاجم فرهنگی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی سایبری، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه امام خمینی(ره) نداجا، نوشهر، ایران

4 دکتری مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

در مسیر مواجه شدن با تهاجم فرهنگی، عدم شناخت کافی از ماهیت و ابعاد تهاجم فرهنگی در بخش‌های مختلف به ویژه نیروی­‌های نظامی از چالش‌­های اساسی بوده و عدم برخورداری از بصیرت و شناخت عمیق از این مقوله در چنین سازمان­‌های حساس و مهمی، موجب می­‌گردد تا سازمان در اتخاذ راه‌کارهای مقابله و نیز تدوین برنامه‌­های مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن از رویکرد مناسبی برخوردار نباشد. هدف مطالعه پیش­رو تدوین راهبردهای دفاع فرهنگی آجا در مقابله با تهاجم فرهنگی می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی است و رویکرد آن به جهت اینکه علاوه بر تحلیل کیفی مبانی نظری، از پرسشنامه محقق‌ساخته نیز استفاده شده است به‌­صورت آمیخته (کمی-کیفی) می­‌باشد. روش اجرای تحقیق زمینه‌ای- موردی می‌باشد. جهت تدوین راهبردها، از روش تدوین راهبرد مقصد-هدف-راهبرد (GOS) استفاده شده است. مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی تحقیق شامل تعداد 18 نفر خبرگان حوزه فرهنگی آجا و جامعه آماری در بخش کمی شامل فعالان حوزه فرهنگ در سطح آجا می‌باشد که با استفاده از فرمول نمونه کوکران تعداد 135 نفر می‌­باشند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و میدانی شامل مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته و پرسشنامه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش دلفی فازی با استفاده از نرم‌افزار متلب بهره‌برداری به عمل آمده است. در نهایت تعداد 16 راهبرد دفاع فرهنگی به همراه الزامات پیاده‌سازی هر یک از راهبردها احصاء گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing AJA cultural defense strategies against cultural aggression

نویسندگان [English]

  • Mahdi Basiri 1
  • Mehrdad Shahsavari 2
  • Faramarz Nasri 3
  • Mohammad Seed Esmaeeli 4
1 PhD in Information Technology Management, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 PhD Student in Cyber Strategic Management, Higher National Defense University, Tehran, Iran
3 Assistant Prof. of Management Group,, Imam Khomeini University, Nedaja, Nowshahr, Iran
4 PhD in Strategic Management, Higher National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the face of cultural invasion, lack of sufficient knowledge of the nature and dimensions of cultural invasion It has been a major challenge in various sectors, especially the military And lack of insight and deep knowledge of this issue in such sensitive and important organizations, causes To the organization in adopting countermeasures as well as formulating programs to counter the cultural invasion of the enemy Do not have a proper approach. The purpose of this study is to develop AJA cultural defense strategies against cultural aggression.The type of research is applied and its approach is mixed (quantitative-qualitative) because in addition to qualitative analysis of theoretical foundations, a researcher-made questionnaire has also been used. The method of conducting research is contextual-case. In order to formulate strategies, the destination-goal-strategy (GOS) method has been used. Participants in the qualitative part of the research included 18 experts in the field of AJA culture and the statistical community. In a small part, it includes cultural activists at the AJA level Using Cochran's sample formula, there are 135 people. In order to collect information, library and field methods including semi-structured interviews and questionnaires were used. To analyze data from fuzzy Delphi method. The fuzzy Delphi method has been exploited using MATLAB software. Finally, 16 cultural defense strategies were counted along with the implementation requirements of each strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Cultural Defense
  • cultural invasion
  • Aja