راهبردهای اجرای عملیات مشترک در ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

استادیار علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

چکیده

اجرای عملیات مشترک، اﺣﺘﻤﺎل ﭘﯿﺮوزی را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎﻋﺪی افزایش داده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺑﺮدی­ﺗﺮین و مؤﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اقدام در جنگ‌های آینده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار میﮔﯿﺮد. طرح‌ریزی و اجرای عملیات مشترک حاصل تجمیع توان رزم نیروهای چهارگانه آجا است که به لحاظ فرهنگ سازمانی، مدیریتی، فضای عملیاتی و محیط تخصصی کاملاً متفاوتند و هماهنگی بین آنها در اجرای عملیات مختلف لازم و ضروری است. هدف اصلی تحقیق ارائه راهبردهای اجرای عملیات مشترک در آجا می‌­باشد. این تحقیق از نوع کاربردی توسعه‌­ای و روش آن موردی- زمینه‌­ای می‌باشد. حجم نمونه آماری تحقیق 74 نفر می­‌باشد. روش گردآوری اطلاعات میدانی و کتابخانه‌­ای بوده که با تحلیل عمیق مبانی نظری، عوامل مؤثر بر اجرای عملیات مشترک را احصاء نموده و سپس در قالب پرسشنامه با استفاده از تحلیل­‌های کمی و کیفی به­‌صورت آمیخته نسبت به استانداردسازی و بومی‌سازی این عوامل در محیط عملیات مشترک ارتش اقدام شده است. بر اساس نتایج تحقیق و با استفاده از ابزار IFE و EFE تعداد 103 عامل (33 قوت و 20 ضعف و 29 فرصت و 21 تهدید) جهت اجرای عملیات مشترک در 6 مولفه شناسایی و سنجش شده و نهایتاً به روش SWOT راهبردها تدوین شده و نسبت به تعیین اولویت اجرایی آنها با استفاده از روش QSPM اقدام شده است. وضعیت فعلی آجا جهت اجرای عملیات مشترک، در ربع محافظه­‌کارانه خفیف قرار دارد. بنابراین تعداد 13 راهبرد در راستای حرکت از موقعیت تهاجمی معطوف به قوت به موقعیت تهاجمی مطلوب یا شدید تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for conducting joint operations in AJA

نویسندگان [English]

 • Fathollah Kalantari
 • Abdollali Porshasb
Assistant Prof. in Supreme National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The implementation of joint operations will increase the overall demand and provide the necessary measures and action in the future. The planning and implementation of joint operations is the result of the integration of the combat capabilities of the four AJA forces, which are completely different in terms of organizational culture, management, operational space and specialized environment, and coordination between them is necessary in carrying out different operations. This research is of applied development type and its method is case-context. The statistical sample size of the research is 74 people. The method of collecting field and library information is that by in-depth analysis of theoretical foundations, the factors affecting the implementation of joint operations are counted and then in the form of a questionnaire using quantitative and qualitative analysis mixed to standardize and localize these factors in the operation environment. Joint Army action has been taken. Based on the research results and using IFE and EFE tools, 103 factors (33 strengths, 20 weaknesses, 29 opportunities and 21 threats) to carry out joint operations in 6 components have been identified and measured, and finally strategies have been developed by SWOT method. Their executive priority has been determined using the QSPM method. The current situation in AJA for joint operations is in the mildly conservative quarter. Therefore, 13 strategies have been developed in order to move from an offensive position to a strong or desirable offensive position.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • Joint Operations
 • Army of the Islamic Republic of Iran
 • باقری، محمدحسن. (1394). تدوین دکترین صحنه جنگ، تهران: انتشارات دافوس آجا.
 • تهامی، مجتبی، (1390). امنیت ملی، تهران، نشر أجا.
 • دانش آشتیانی، محمدباقر. (1390). الگوی مدیریت استراتژیک و فرآیند تدوین استراتژی، تهران: انتشارت دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • زهدی، یعقوب. و کلانتری، فتح­ا... (1397). رویکردهای جنگ آینده، تهران: انتشارات داعا.
 • گروه مؤلفین. (1390). عملیات مشترک و مرکب، تهران، انتشارات دافوس آجا.
 • گروه مؤلفین فرهنگستان زبان و ادب فارسی.(1392). فرهنگ هزار واژه نظامی، تهران، انتشارات ستاد کل نیروهای مسلح.
 • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب. (1358). اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی سال 1368 مبحث دوم: ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اصل 143.
 • گروه مشترک معاونت اطلاعات نهسا. (1396). ترجمه نشریه مشترک 0-3 نیروهای مسلح ایالات متحده به نام عملیات مشترک، مؤسسه مطالعات دفاعی.
 • گزارش سفید. (2015). دیدگاه مشترک در حال تکامل: جنگ مشترک آمریکا و حل بحران در قرن 21، واشنگتن دی.سی، ستاد مشترک.
 • مرادپیری، هادی. (1398). عملیات مرکب و مشترک، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).
 • گروه مطالعاتی دوره پنجم فرماندهی عملیات مشترک و مرکب. (1394). راهبردهای هم افزایی نیروهای آجا برای عملیات مشترک، دانشکده جنگ، دافوس آجا.
 • گروه مطالعاتی دوره دوم فرماندهی عملیات مشترک و مرکب. (1394). الگوی تدوین عملیات مشترک، دانشکده جنگ، دافوس آجا.
 • معمارزاده، غلامرضا. و پورشاسپ، عبدالعلی. (1386). الگوی مفهومی رهنامه نظامی، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، 3(198).
 • منزوی، مسعود. و فولادی، قاسم. (1387). مفاهیم عملیات مشترک، تهران: انتشارات مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی ودجا.
 • نطاق، مهدی. (1398). فرماندهی مشترک، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).
 • PAUL E. B. )2017 .( Brigadier General, U.S. Air Force، CROSS-DOMAIN SYNERGY IN JOINT OPERATIONS

Weiguan, Wang. (2012). Joint Operations, National Defense University, world military review.