طراحی الگوی بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های الگوی بازی جنگ راهبردی و اعتبارسنجی آن در ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکردی آمیخته (کیفی- کمی) و با روش توصیفی از نوع اکتشافی- علّی صورت گرفته است. جامعه آماری برای فرآیند مصاحبه، شامل خبرگان حوزه بازی جنگ در سطح نیروهای مسلح بوده‌اند که به روش هدفمند قضاوتی و مبتنی بر معیارهایی به شناسایی آنان پرداخته شد و تعداد 12 نفر تا مرحله اشباع نظری داده‌ها در فرایند مصاحبه مشارکت نمودند. همچنین جامعه آماری برای توزیع پرسشنامه، شامل برخی از فرماندهان، معاونین و مسئولین نیروهای مسلح و دانشگاه‌های سازمانی بوده‌اند که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد، آشنا با حوزه بازی جنگ و جایگاه سازمانی 18 راهبردی می‌باشند. با توجه به تعداد محدود جامعه آماری (46 نفر)، از روش سرشماری برای توزیع پرسشنامه‌ها استفاده گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در مرحله اول شامل مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان برای ارائه الگو و در مرحله دوم پرسشنامه 87 سؤالی برای اعتبارسنجی آن می‌باشد که روایی آن به دو روش همگرایی و تشخیصی و پایایی پرسشنامه­­ به روش پایایی مرکب و آلفای کرونباخ تأیید گردیده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌­های کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا (تِماتیک) و داده‌­های کمی با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی در نرم‌افزار Smart-PLS 3 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران دارای سه بُعد، "طراحی بازی جنگ"، "اجرای بازی جنگ" و "ارزیابی بازی جنگ" راهبردی می‌باشد که از 18 مؤلفه و 87 شاخص تشکیل یافته است. همچنین نتایج بخش کمی گویای آن است که ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های احصاء شده بخوبی الگوی بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران را پشتیبانی نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A strategic wargaming model of the Army of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Sadeghi Nasab 1
  • Behnam Golshahi 2
1 Assistant Prof. AJA Command & Staff University
2 Assistant Prof. in HRM, Command and Staff University
چکیده [English]

The present study was conducted to identify and validate the dimensions, components and indicators of the strategic wargaming model in the Army of Iran. For this purpose, a mixed research based on exploratory-causal approach was used. We provided the model by literature review and semi-structured interview as well as validated it by an 87-item questionnaire. 12 experts were selected in the field of wargaming at the Iranian Armed Forces with purposive sampling and the interview was continued until theoretical saturation. In addition, 46 commanders and deputies of the Armed Forces and military universities (having at least a master's degree, being familiar with the wargaming and having a strategic 18-position) were selected to complete the questionnaire. Validity of the questionnaire was confirmed by convergent and diagnostic method and its reliability was calculated by composite reliability and Cronbach's Alpha. Qualitative data were analyzed by thematic analysis and quantitative data were investigated by confirmatory factor analysis (CFA) in Smart-PLS 3 software. The results demonstrated that the strategic wargaming model was consisted of three dimensions "wargaming design", "wargaming implementation" and "wargaming evaluation", 18 components and 87 indicators. Furthermore, the findings of CFA showed that the dimensions, components and indicators supported the strategic wargaming model well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic wargaming
  • Wargaming design
  • Wargaming implementation
  • Wargaming evaluation