طراحی الگوی بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های الگوی بازی جنگ راهبردی و اعتبارسنجی آن در ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکردی آمیخته (کیفی- کمی) و با روش توصیفی از نوع اکتشافی- علّی صورت گرفته است. جامعه آماری برای فرآیند مصاحبه، شامل خبرگان حوزه بازی جنگ در سطح نیروهای مسلح بوده‌اند که به روش هدفمند قضاوتی و مبتنی بر معیارهایی به شناسایی آنان پرداخته شد و تعداد 12 نفر تا مرحله اشباع نظری داده‌ها در فرایند مصاحبه مشارکت نمودند. همچنین جامعه آماری برای توزیع پرسشنامه، شامل برخی از فرماندهان، معاونین و مسئولین نیروهای مسلح و دانشگاه‌های سازمانی بوده‌اند که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد، آشنا با حوزه بازی جنگ و جایگاه سازمانی 18 راهبردی می‌باشند. با توجه به تعداد محدود جامعه آماری (46 نفر)، از روش سرشماری برای توزیع پرسشنامه‌ها استفاده گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در مرحله اول شامل مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان برای ارائه الگو و در مرحله دوم پرسشنامه 87 سؤالی برای اعتبارسنجی آن می‌باشد که روایی آن به دو روش همگرایی و تشخیصی و پایایی پرسشنامه­­ به روش پایایی مرکب و آلفای کرونباخ تأیید گردیده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌­های کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا (تِماتیک) و داده‌­های کمی با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی در نرم‌افزار Smart-PLS 3 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران دارای سه بُعد، "طراحی بازی جنگ"، "اجرای بازی جنگ" و "ارزیابی بازی جنگ" راهبردی می‌باشد که از 18 مؤلفه و 87 شاخص تشکیل یافته است. همچنین نتایج بخش کمی گویای آن است که ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های احصاء شده بخوبی الگوی بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران را پشتیبانی نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A strategic wargaming model of the Army of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Mohsen Sadeghi Nasab 1
 • Behnam Golshahi 2
1 Assistant Prof. AJA Command & Staff University
2 Assistant Prof. in HRM, Command and Staff University
چکیده [English]

The present study was conducted to identify and validate the dimensions, components and indicators of the strategic wargaming model in the Army of Iran. For this purpose, a mixed research based on exploratory-causal approach was used. We provided the model by literature review and semi-structured interview as well as validated it by an 87-item questionnaire. 12 experts were selected in the field of wargaming at the Iranian Armed Forces with purposive sampling and the interview was continued until theoretical saturation. In addition, 46 commanders and deputies of the Armed Forces and military universities (having at least a master's degree, being familiar with the wargaming and having a strategic 18-position) were selected to complete the questionnaire. Validity of the questionnaire was confirmed by convergent and diagnostic method and its reliability was calculated by composite reliability and Cronbach's Alpha. Qualitative data were analyzed by thematic analysis and quantitative data were investigated by confirmatory factor analysis (CFA) in Smart-PLS 3 software. The results demonstrated that the strategic wargaming model was consisted of three dimensions "wargaming design", "wargaming implementation" and "wargaming evaluation", 18 components and 87 indicators. Furthermore, the findings of CFA showed that the dimensions, components and indicators supported the strategic wargaming model well.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic wargaming
 • Wargaming design
 • Wargaming implementation
 • Wargaming evaluation
 • احمدزاده فرد، محمدحسن. و عابدزاده، عابد. (1399). الگوهای تصمیم گیری و تکنیک‌های پرکاربرد در بازی جنگ، دو فصلنامه بازی جنگ، 3(6): 127-83.
 • اشراقی، مهرداد. و یاوری،علیرضا. (1398). الگوی مرحله محور بازی جنگ در فرماندهی و کنترل، فصلنامه علمی- پژوهشی فرماندهی و کنترل، 3(4): 18-1.
 • اف‍ش‍ردی، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن.، نوروزانی، شهرام. و شجاعی، شهرام. (1397). مبانی بازی جنگ راهبردی: (تاریخچه، اصول، مفاهیم و نمونه بازی جنگ بومی)، تهران: انتشارات ستاد فرماندهی کل قوا، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.
 • پژوهش‌جهرمی، امین. (1398). بازی جنگ (کاربرد دانش نظامی در مدیریت و کسب و کار)، تهران: انتشارات آتی‌نگر، وینا.
 • درویش‌زاده، مهدی‌رضا.، و رضایتی‌چران، آرمان. (1398). بازی جنگ راهبردی، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • شیخ، محمدرضا. و پرواس، سیدرضا. (1391). طرح‌ریزی تمرینات تاکتیکی، تهران: دافوس آجا.
 • علی پور، قاسم. (1393). راهنمای طراحان بازی جنگ، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • فرقانی، جمشید و همکاران. (1395). سناریوی مقابله با اقدامات داعش علیه ج.ا.ا. در منطقه غرب، تهران: مرکز مطالعات راهبردی آجا.
 • فرقانی، جمشید و همکاران. (1396). بازی جنگ راهبردی مقابله با داعش در شرق، تهران، مرکز مطالعات راهبردی آجا.
 • مرادیان، محسن. (1398). بازی جنگ در رده لشگر، تهران: انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
 • نصیر زاده و همکاران. (1396). سناریوی مقابله با اقدامات کشور نارنجی، تهران: مرکز مطالعات راهبردی آجا.
 • وزارت دفاع انگلیس. (2017). راهنمای بازی جنگ، ترجمه بیگدلی، حمید.، پرتوی، محمدتقی. و امیری، کامبیز، 1400،. تهران: انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
 • یاوری،علیرضا. و اشراقی، مهرداد. (1399). راهبرد شبیه‌سازی و بازی جنگ در تصمیم‌گیری، تهران: انتشارات مناره.

 

 • Anderson, G.K., Kooij, G.J., Briggman, K.T., Hilbert, J.E., Lay, C.T. & McNaughton, J.C. (2015). The Future of U.S.-Russian Relations: Alternatives and Implications for the U.S. Military, U.S. Army War College, Carlisle, Pennsylvania.
 • Benjamin Jensen, John T. Watts, Christian Trotti, Mark J. Massa. (2020). Competitive strategy insights from wargames, Atlantic Council
 • Goztepe, K. (2014). War Game; Strategic Decision Making for Battlefield. Journal of Management and Information Science, 2(3), 50-52.
 • James Markley. (2015). Strategic Wargaming Series, HANDBOOK of United States Army War College.
 • Perla, P. (1990). The Art of Wargaming: A Guide for Professionals and Hobbyists, US Naval Institute Press.
 • Rothweiler, Krisjand. (2017). Wargaming for Strategic Planning, https://thestrategybridge.org/the-bridge/2017/3/29/wargaming-for-strategic-planning.

United States Army War College. (2015). Strategic Wargaming Series Handbook, U.S. Army War College, Carlisle, Pennsylvania.