موضوعات = آینده‌پژوهی مباحث نظامی- دفاعی با استفاده از انواع مدل‌های پیش‌بینی
پیشران‌های اقتصاد سیاسی مؤثر بر قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 29، شهریور 1402، صفحه 161-203

10.22034/dfsr.2023.1998939.1689

مسعود مصدق؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ رسول افضلی؛ محسن مرادیان