الگوی توسعه استعداد بهینه در ارتش جمهوری اسلامی ایران: روش ترکیبی تحلیل شبکه مضامین و نظریۀ مجموعه‌های فازی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت منابع انسانی، پژوهشکده سرمایه انسانی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 استادیار تحقیق در عملیات، پژوهشکده بازی جنگ، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

3 پژوهشگر، پژوهشکده سرمایه انسانی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

10.22034/dfsr.2024.2015491.1746

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش ارایه الگوی توسعه استعداد بهینه در ارتش جمهوری اسلامی ایران است.
روش: این پژوهش از نوع توسعه‌ای-کاربردی است که به روش اکتشافی مبتنی بر پژوهشی آمیخته انجام شده است. به این منظور، چهار گام اصلی طی شد که شامل، مرور نظام‌مند متون و تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی به کمک روش تحلیل شبکه مضامین، استفاده از روش دلفی فازی به‌منظور اعتبار سنجی شاخصه‌های احصاء شده و وزن‌دهی شاخص‌ها می‌شود. جامعه آماری شامل فرماندهان، مدیران و اساتید خبره حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت استعداد در ستاد ارتش و دانشگاه فرماندهی و ستاد با مدرک دکتری تخصصی، سنوات بالای 20 سال و سابقه فعالیت در حوزه مذکور است. نمونه‌گیری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 25 نفر از خبرگان انجام و پرسشنامه بین آنان توزیع شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که ابعاد توسعه استعداد بهینه در سه دسته، تعهد توأم با اشتیاق، شایستگی‌ها و قابلیت‌ها و هم‌سویی با اهداف و راهبردهای سازمان قابل دسته‌بندی‌اند که در ذیل آن، تعداد 12 مضمون سازمان دهنده و 44 مضمون پایه (شاخصه‌ها) قرار گرفتند. از سوی دیگر نتایج تحلیل دلفی فازی شاخص‌های یافت شده برای توسعه استعداد بهینه تایید کرد. درادامه نیز به روش بهترین و بدترین فازی، وزن و تاثیر هریک از شاخص‌ها بر بهینه‌سازی استعداد نیز مشخص شد.
نتایج: جمع‌بندی نشان می‌دهد برای داشتن مستعدان بهینه در آجا ضروری است به شکل تؤامان توسعه استعدادها در سه بُعد هم‌سویی با اهداف و راهبردهای سازمان، شایستگی‌ها و قابلیت‌ها و تعهد توام با اشتیاق مورد نظر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimized Talent Development Model in the Islamic Republic of Iran's Army: A Combination of Network Content Analysis and Fuzzy Sets Theory

نویسندگان [English]

  • Behnam Golshahi 1
  • Hamid Bigdeli 2
  • Alireza Mohebi 3
1 Assistant Prof. Research Center of HCM, AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof. Research Center of Wargaming, AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
3 Researcher, Research Center of HCM, AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Objective: Researchers aim to address in proposing a model for optimal talent development in the Army of the Islamic Republic of Iran.
Method: This research is of a developmental-applied nature and was conducted using an exploratory mixed-method approach. To achieve this, four main steps were taken, including a systematic review of the literature to discover indicators of optimal talent development and qualitative data analysis using the six-stage Clarke and Braun network content analysis method. Additionally, the fuzzy Delphi method was used to validate the identified indicators. The statistical population consisted of commanders, managers, and experienced experts in the field of human resource management and talent management in the General Staff of the Islamic Republic of Iran's Army and the University of Command and Staff with a specialized doctoral degree and over 20 years of experience in the relevant field. S
Results: The results of the network content analysis showed that the dimensions of optimal talent development can be categorized into three main categories: commitment combined with enthusiasm, competencies and capabilities, and alignment with the organization's goals and strategies. Below these dimensions, 12 organizing themes and 44 basic themes (indicators) were identified. Furthermore, using the best and worst fuzzy methods, the weight and impact of each indicator on talent optimization were determined.
Conclusion: The summary indicates that for the Army to have optimal talents, it is essential to develop talents in three dimensions simultaneously: alignment with the organization's goals and strategies, competencies and capabilities, and commitment combined with enthusiasm

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal talent
  • Talent development
  • Network content analysis
  • Fuzzy Delphi
  • Best and worst fuzzy method