کلیدواژه‌ها = مدیریت بحران
مطالعه نقش لجستیک نظامی در مدیریت بحران‌های زیستی ویروسی آینده

دوره 6، شماره 21، شهریور 1400، صفحه 85-119

10.22034/dfsr.2021.526181.1478

حمید آروند؛ امید ویسی؛ محمد امین آیینی؛ علی پورعلی


تصویر پردازی سناریو مبنا با هدف بهبود عملکرد نظام مدیریت بحران در شهر تهران در افق 1410

دوره 3، شماره 8، خرداد 1397، صفحه 73-105

آرمین فیروزپور؛ علی اصغر پور عزت؛ غزاله طاهری عطار؛ غلامرضا کاظمیان