نویسنده = حسن امیری
تبیین الزامات بودجه‌ریزی سازمان‌های دفاعی آینده با استفاده از روش دلفی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 89-107

مصطفی لطفی جلال‌آبادی؛ محمود غلامی کرین؛ حسن امیری؛ سیدعلی موسوی