بررسی ارتباط قابلیت‌های فرماندهی آینده با فرآیندهای منابع انسانی به روش تحلیل همبستگی کانونی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه سمنان

2 دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اداری دانشگاه سمنان

3 استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اداری دانشگاه سمنان

چکیده

مدیریت سرمایه­ های انسانی سازمان‌های آینده‌نگر، نیازمند بکارگیری مجموعه­ای از کارکردهای مدیریت منابع انسانی متناسب با اهداف ویژه سازمان است. هدف این پژوهش، بررسی نحوه ارتباط و میزان اثرپذیری اساسی‌ترین قابلیت‌های سیستم فرماندهی آینده سازمان‌های دفاعی، از فرآیندهای منابع انسانی می‌باشد. در این راستا، پس از شناسایی مهم‌ترین قابلیت‌های فرماندهی آینده و تعیین موثرترین فرآیندهای منابع انسانی بر رشد و توسعه این قابلیت‌ها به روش دلفی، چگونگی و میزان اثرگذاری فرآیندهای مؤثر منابع انسانی شامل فرآیندهای توسعه مستمر، یادگیری سازمانی، توسعه هدفمند منابع انسانی، مدیریت عملکرد پیش‌نگر و مدیریت دانش بر رشد و ارتقای قابلیت‌های محوری فرماندهی آینده شامل توانایی شبکه‌سازی، توانایی ایجاد اطلاعات با کیفیت، چابکی و انعطاف‌پذیری و یکپارچگی فرآیندها، از طریق بکارگیری روش تحلیل همبستگی کانونی (CCA) بررسی و تبیین گردید. نتایج حاصل از پژوهش، ضمن تایید وجود رابطه معنادار و وابستگی رشد و ارتقای قابلیت‌های فرماندهی آینده به برنامه‌ریزی فرآیندهای منابع انسانی، میزان وابستگی قابلیت‌های فرماندهی آینده به هر یک از فرآیندهای منابع انسانی را مشخص نمود که از این طریق مبنایی جهت بکارگیری فرآیندهای منابع انسانی در جهت رشد و ارتقای قابلیت‌های فرماندهی آینده ایجاد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Future Command capabilities and the Processes of Human Recourses by Canonical Correlation Analysis

نویسندگان [English]

 • Hassan Amiri 1
 • Hossein Damghanian 2
 • Abbas Ebrahimi 3
1 Ph.D. student, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University
2 Associate Professor, Faculty member of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University
3 Assistant Professor, Faculty member of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University
چکیده [English]

Human resource management in future organizations requires the use of a set of human resources management functions appropriate to the organization's specific goals. In this regard, after identifying the most important future command capabilities and identifying the most effective human recourses processes on the development of these capabilities through the Delphi method, the impact of effective human resource processes, including continuous development processes, organizational learning, targeted human resource development, predictive performance management and knowledge management on the growth and enhancement of future command capabilities, including the ability to network, the ability to create high-quality information, agility,flexibility, and the integration of processes, was investigated through the use of CCA (Canonical Correlation Analysis).The results of the research, confirming the existence of a significant relationship and growth dependence and enhancing future command capabilities to human resource planning, determined the degree of dependence of future command capabilities to each human resource process; thus, a basis for using human resources processes to grow and enhance future command capabilities was created.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Future Command
 • Driven Capable
 • Human Resource Processes
 • Canonical Correlation analysis
 • · اسلاتر، ریچارد. (1386). نواندیشی برای هزاره نوین (ترجمه مرکز مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک)، تهران: انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع.
 • آذر، عادل. (1393). کاربرد تحلیل آماری چند متغیره در مدیریت، تهران: انتشارات نگاه دانش.
 • آذر، عادل. الوانی، مهدی. و دانایی فرد، حسن. (1387). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت، تهران: انتشارات صفار.
 • · آرمسترانگ، مایکل. (1393). مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنمای عمل (ترجمه سید محمد اعرابی و امید مهدیه)، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • باقری، کامران. (1380). ضرورت پیش‌بینی تکنولوژی در تقویت امنیت ملی، همایش ایران درقرن 21، دانشگاه تهران.
 • بهرامی، محسن. (1375). سیاست‌گذاری برای توسعة فناوری و اولویت‌بندی تحقیقات، فصلنامة رهیافت، شماره 12.
 • پوراسدی، محمد. (1394). تدوین راهبردهای نگهداری منابع انسانی در فرماندهی مرزبانی، فصلنامه مطالعات مرزی، شماره 3.
 • حاجیانی، ابراهیم. (1386). مطالعات آینده و نقش آن در بررسی­های استراتژیک، فصلنامه راهبرد، شماره 45.
 • دیوانسالار، عبدالرسول. (1385). راهبردها و معماری کلان فرماندهی و کنترل، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
 • · رجبی، مصطفی. نیک‌فر، نکیسا. و میرمحمد صادقی، جواد. (1391). تحلیل اثر بلند مدت سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی ایران: 1386 – 1347، دو فصلنامه علمی، تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه­ریزی، شماره 2.
 • سلامی، حسین. و توچپی، حسین. (1387). فناوری­های نوین در جنگ­های آینده، نشریه نگرش راهبردی، شماره90.
 • شمس، فریدون. (1389). آشنایی با چارچوب‌های معماری سازمان، مجله تکفا، شماره 3.
 • صفوی، یحیی. (1387). الزامات و شرایط برتری در جنگ­های ناهمتراز، نشریه نگرش راهبردی، شماره 89.
 • · عابدی جعفری، حسن. سلمانی، داود. و رادمند، محبوبه. (1389). بررسی نیازهای منابع انسانی برنامه پنجم توسعه: با رویکرد آیند­ه­پژوهی، فصلنامه راهبرد، شماره 56.
 • · مرکز آینده‌پژوهی و فناوری دفاعی. (1386). روندهای راهبردی جهانی موثر بر دفاع و صنایع هوایی، تهران: انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع.
 • ملکی‌فر، عقیل. (1385). الفبای آینده‌پژوهی (علم و هنر کشف آینده و شکل بخشیدن به دنیای مطلوب فردا)، تهران: انتشارات کرانه‌ی علم.
 • ولیلیام. اس. لینو. (1384). مفهوم جنگ نسل چهارم (ترجمه محمد شاه‌مرادی)، ماهنامه دانشگاه عالی دفاع ملی، شماره 71.
  • Armstrong, M. (2000). The name has changed but has the game remained the same, Employee Relations, 22: 89-576.
  • Assan, S.S. & Umut, A. (2007). Technological Forecasting and Social Change, 74: 627-644.
  • Barney, J. (2003). Looking inside for competitive advantage, Academy of Management Executive, 9: 49-61.
  • Bontis, N. (2005). The knowledge toolbox, European Management Journal, 17: 391-402.
  • Curts, R. J. & Campbell, D.E. (2005). Builingan Ontology for Command & Control, Intelligent Defense Support Systems, 2: 112-143.
  • Everitt, B. & hothorn, V. (2011). An introduction to applied multivariate analysis, Springer, New York City
  • Graton, L. (2004). The Democratic Enterprise, FT Prentice Hall, Harlow.
  • Jimenez-Jimenez, D. & Sanz-Valle, R. (2005). Innovation and human resource management fit: an empirical study, international journal of Manpower, 26 (4): 364-381.
  • Laursen, K. & Foss, N. (2016). Human Resource Management Practices and Innovation: Prepared for the Handbook of Innovation Management, Oxford University Press, pp. 215-261.
  • Lepak, D. & Snell, S. (2015). The human resource architecture and development, Academy of Management Review, 2 (1): 31-48.
  • Martin, B.R. Nightingale, P. & Yegros, A. Y.  (2012). Science and technology studies: Exploring the knowledge base, Research Policy, 41: 212-253.
  • Milian, S. & Mark, W. (2016). The concept of capability development command and control of air force, Scientific research and education in the air force, 9 (7):171-205.
  • Munfel, C. & Francis, M. (2010). Human and organization factors in planning and command, Production planning and control, 21 (4): 23-45.
  • Nieves, J. & Quintana, A. (2016). Human resource practices and innovation in the hotel industry: The mediating role of human capital, Tourism and Hospitality Research, pp. 212-293.
  • Purcell, J. (2003). The meaning of strategy in human resource management, Thomson Learning, London.
  • Rencher, C. (2012). Method of multivariate analysis, Wiley, pp.562-612.
  • Reynolds, J. (2004). Helping people Learn, Chartered Institute of Personnel and Development, London.
  • Richardson, W. (2008). Human factors in command and control, Transaction on vehicular technology, 18 (1): 38-49.    
  • Schade, U. (2005). Towards a higher level of interoperability, Ontology components for command and control systems, 12 (11): 216-274.
  • Sloman, M. (2003). Training in the age of the learner, Chartered Institute of Personnel and Development, London.
  • Stephan, J. & Androil, A. (2015). Prospects for a behavioral theory of command and control, Defense & security analysis, 4 (3): 253-265.
  • Tolk, A. & Smith, B. (2011). Command and Control Ontology, Intelligent Defense Support Systems, 7: 91-126.
  • Walter, R. & Harper, J. (2013). Human factors in command and control for air defense department, Applied ergonomics, 5 (4): 26-35.