تدوین استراتژی‌های فرا روی ایران در منطقه قفقاز جنوبی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.22034/dfsr.2024.2009208.1725

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت منطقه قفقاز جنوبی برای ایران، شناخت دقیق عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر تدوین استراتژی ایران در این منطقه امری بسیار حیاتی است. هدف این پژوهش تدوین استراتژی‌های فرا روی ایران در منطقه قفقاز جنوبی است.
روش: این پژوهش بر اساس مدل ترکیبی تحلیل استراتژیک SWOT و مدل برنامه‌ریزی استراتژیک QSPM است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت کاربردی و از نظر روش مطالعه، توصیفی- تحلیلی محسوب می‌شود. روش جمع آوری داده‌ها به دو روش مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) بوده است.
یافته‌ها: تحلیل‌های حاصل از مدل SWOT نشان می‌دهد که اگرچه ایران دارای ظرفیت‌هایی است که می‌تواند آن را به یک بازیگر مهم در منطقه قفقاز تبدیل کند، اما تحریم‌های بین‌المللی، حضور و نفوذ قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در نزدیکی ایران، تنش‌های مرزی و منازعات مسلحانه، فشار اقلیت‌ها بر استقلال و خودمختاری، و نیز نقص زیرساخت‌ها، به عنوان موانع اساسی در راه رسیدن به این هدف برای ایران وجود دارد.
نتیجه‌گیری: در عین حال جدول اولویت‌بندی استراتژی‌های انتخاب شده QSPM بیانگر آن است که از میان شش استراتژی برگزیده، استراتژی تقویت روابط تجاری بین ایران و کشورهای قفقاز در زمینه نفت خام و گاز، محصولات پتروشیمی، فولاد و غیره با نمره جذابیت 93. 4 نسبت به دیگر استراتژی‌ها از اولویت بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compilation of strategies to confront Iran in the South Caucasus region

نویسندگان [English]

  • Afshin Mottaghi 1
  • Hosein Rabiei 1
  • Hamidreza Golsoomiyan 2
1 Department of Political Geography, Faculty of Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Political Geography, Faculty of Geography, Khwarazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Considering the importance of the South Caucasus region for Iran, it is very important to know the geopolitical factors affecting the development of Iran's strategy in this region. The purpose of this research is to develop strategies for Iran in the South Caucasus region.
Methodology: This research is based on the combined model of SWOT strategic analysis and QSPM strategic planning model. The current research is considered to be descriptive-analytical in terms of applied nature and in terms of study method. The method of data collection was library and field studies (questionnaire and interview).
Findings: The analysis from the SWOT model shows that although Iran has the capacities that can make it an important player in the Caucasus region, international sanctions, the presence and influence of regional and extra-regional powers near Iran, border tensions and armed conflicts, pressure from minorities Independence and autonomy, as well as the lack of infrastructure, are the main obstacles on the way to achieving this goal for Iran.
Originality: At the same time, the priority table of the selected QSPM strategies shows that among the six selected strategies, the strategy of strengthening trade relations between Iran and the Caucasus countries in the field of crude oil and gas, petrochemical products, steel, etc., has an attractiveness score of 93.4 compared to others. Strategies are of high priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Caucasus
  • strategy
  • SWOT-QSPM
  • geopolitics