ارائه مدل مفهومی بلوغ امنیت سایبری برای زیرساخت‌های حیاتی کشور

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/dfsr.2023.2000852.1698

چکیده

امنیت فضای سایبری یکی مؤلفه‌های قدرت و تأثیرگذار در امنیت ملی است که باید به‌طور جدی به آن توجه شده و به صورت پیوسته مورد پژوهش قرار گیرد. ارائه مدل مفهومی مناسب بلوغ امنیت سایبری باعث شناسایی گلوگاه‌های مهم در حوزه امنیت سایبری زیرساخت‌های حیاتی و به تبع آن با برنامه‌ریزی و ارائه راهبردهای لازم موجب ارتقاء امنیت زیرساخت‌های حیاتی کشور می‌گردد. از این‌رو هدف این پژوهش ارائه مدل مفهومی بلوغ امنیت سایبری برای زیرساخت‌های حیاتی کشور است؛ بر همین اساس با استناد به اسناد بالادستی در حوزه سایبری، مدل‌های بلوغ امنیت سایبری مرجع و با استفاده از روش‌های تحقیق آمیخته (کمی و کیفی) سعی در تفسیر یکپارچه یافته‌های به دست آمده از مطالعات کیفی با هدف دستیابی به سطح ادراکی و ارائه مدل مفهومی شده است. برای شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها، با استفاده از ادبیات نظری و مطالعه تحقیقات پیشین، ابتدا 144 پژوهش با استفاده از ابزار CASP ارزیابی و در نهایت 21 پژوهش منتخب شدند، پژوهش‌های منتخب با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA کدگذاری و در نهایت 56 شاخص احصاء گردید. این شاخص‌ها از طریق پرسشنامه با 16 نفر از خبرگان به اشتراک گذاشته شد و شاخص‌های نهایی برای طراحی مدل استخراج گردید. مدل به دست آمده شامل سه بعد، 13 مؤلفه و 56 شاخص می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A conceptual model of cyber security maturity for the country's critical infrastructure

نویسندگان [English]

  • Mohamad Akhtari
  • MohamadAli Keramati
  • Seyedabdollah Amin Mousavi
Department of Information Technology Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Cyber space security is one of the powerful and influential components in national security, which should be seriously considered and continuously researched. Providing a suitable conceptual model of cyber security maturity will identify important bottlenecks in the field of cyber security of critical infrastructures, and accordingly, by planning and presenting the necessary strategies, it will improve the security of the country's critical infrastructures. Therefore, the aim of this research is to provide a conceptual model of cyber security maturity for the country's critical infrastructure; Based on this, by referring to the upstream documents in the cyber field, reference cyber security maturity models and using mixed research methods (quantitative and qualitative) to try to interpret the findings obtained from qualitative studies in an integrated manner with the aim of achieving a perceptual level and presenting a conceptual model. has been To identify dimensions, components and indicators, using theoretical literature and studying previous researches, first 144 studies were evaluated using CASP tool and finally 21 studies were selected, the selected studies were coded using MAXQDA software and finally 56 statistics indicators became These indicators were shared with 16 experts through a questionnaire and the final indicators were extracted for model design. The obtained model includes three dimensions, 13 components and 56 indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber maturity
  • Conceptual model
  • Critical infrastructure