تحلیل نقش تعدیل‌گری قابلیت انعطاف‌پذیری شناختی در رابطه بین ویژگی‌های محیط‌های پویا و جنگ‌های آینده بر عملکرد فرماندهان (مطالعه موردی شبکه یکپارچه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی آجا)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی (رفتار سازمانی)، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، قزوین، ایران.

10.22034/dfsr.2023.1974026.1660

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه تحلیل نقش تعدیل‌گری قابلیت انعطاف‌پذیری شناختی در رابطه بین ویژگی‌های محیط‌های پویا و جنگ‌های آینده بر عملکرد فرماندهان عملیاتی در شبکه یکپارچه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی آجا می‌باشد. روش پژوهش، آمیخته (کمی و کیفی) اکتشافی بوده که در مرحله نخست مطالعه‌­ای کیفی (آینده پژوهی-دلفی) و مدل پژوهش جهت بررسی کمّی در مرحله بعد طراحی شده است. به منظور بررسی ابعاد و مؤلفه‌های پیشنهادی مدل اولیه از جامعه آماری شامل 12 نفر از خبرگان دانشگاهی، فرماندهان و مدیران و بررسی کمی مدل پیشنهادی از جامعه آماری شامل فرماندهان و مدیران فعال در نیروی پدافند هوایی و قرارگاه پدافند هوایی (تعداد 234 نفر) با استفاده از جدول کرجسی- مورگان نمونه‌گیری استفاده شد. ابزار گردآوری داده­‌ها پرسش­‌نامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده­‌ها از نرم افزار تحلیل آماری SPSS24،Amos26  استفاده گردید. بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهشی مدل با 4 بُعد، 30 مؤلفه تهیه گردید. نتایج حاصل آزمون‌های آماری حاکی از برازش خوب مدل بوده و یافته‌ها نشان داد که انعطاف‌پذیری شناختی رابطه بین ویژگی‌های محیط پویا و جنگ‌های آینده بر عملکرد فرماندهان را تعدیل مثبت می‌کند و میزان شدت تأثیر قابلیت انعطاف‌پذیری شناختی 0.79، ویژگی‌های جنگ‌های آینده  0.612 و پویایی‌های مأموریتی 0.587 بر عملکرد بوده و در مجموع 0.77 درصد از واریانس عملکرد فرماندهان در مدل تبیین گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the moderating role of cognitive flexibility in the relationship between the characteristics of dynamic environments and future wars on commanders' performance (A case study of Aja air defense integrated command and control network)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Askari 1
  • Habibolah Taherpor Kalantari 2
  • Javad KAmeli 2
1 PhD student in governmental management (organizational behavior), Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Department of governmental management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to analyze the moderating role of cognitive flexibility in the relationship between the characteristics of dynamic environments and future wars on the performance of operational commanders in the integrated command and control network of Aja air defense. The research method is a mixed (quantitative and qualitative) exploratory, which is a qualitative study in the first stage (future research-Delphi) and the research model is designed for quantitative investigation in the next stage. In order to examine the dimensions and components of the proposed initial model of the statistical population including 12 academic experts, commanders and managers and to quantitatively examine the proposed model of the statistical population including commanders and managers active in the Air Defense Force and Air Defense Base (234 people) using The Krejci-Morgan sampling table was used. The data collection tool was a questionnaire, and the statistical analysis software SPSS24, Amos26 was used to analyze the data. Based on theoretical foundations and research background, the model with 4 dimensions, 30 components was prepared. The results of the statistical tests indicated a good fit of the model and the findings showed that cognitive flexibility positively moderates the relationship between the characteristics of the dynamic environment and future wars on commanders' performance, and the severity of the effect of cognitive flexibility is 0.79, the characteristics of future wars is 0.612, and dynamic Missions were 0.587 on performance and a total of 0.77% of the variance of commanders' performance was explained in the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive flexibility
  • Future wars
  • Mission environment dynamics