راهبردهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات نظامی آمریکا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

2 دانشیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

10.22034/dfsr.2023.562184.1647

چکیده

اسـتـقـلال جمهوری اسلامی ایـران از نـظـام سـلطـه جـهـانـى بـه رهـبـرى آمـریـکا، سیاست­‌های چپاول‌گرانه آمریکا و راهبرد نظام سلطه براى فروپاشى جمهورى اسلامى، آمریکا را وا‌داشت تا ایران را یک قدرت منطقه‌ای تهدید کننده در غرب آسیا تلقی و اقدامات وسیعی را در قالب راهبرد فشار منطقه‌ای و جهانی، در دستور کار خود قرار دهد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تهدیدات نظامی آمریکا و ارائه راهبردهای نظامی در برابر آن‌ها می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی بوده و اطلاعات لازم از مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه با صاحب­‌نظران و پرسش­نامه جمع‌آوری و از روش توصیفی با رویکرد آمیخته استفاده شده است. جامعه آماری کلی تحقیق، 70 نفر به‌صورت چک‌لیستی در نظر گرفته شده و حجم نمونه بر جامعه آماری منطبق بوده و تمام شمار تعیین شده است. برای گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، ضمن فیش‌­برداری از مطالعات کتابخانه­‌ای و انجام مصاحبه‌­های تخصصی با به‌کارگیری روش‌های تحلیل اسنادی و تحلیل نخبگی، از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی ناپارامتریک آماری نیز استفاده شده است. درنهایت تعداد 7 راهبرد اصلی بر اساس 73 عامل منتخب تحقیق (19 عامل قوت، 9 عامل ضعف، 10 عامل فرصت و 35 عامل تهدید) با تکیه ‌بر راهبردهای بخشی ارائه ‌شده، احصاء و راهبرد ایجاد بازدارندگی یکپارچه به‌عنوان مهم‌­ترین راهبرد معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Military strategies of the Islamic Republic of Iran against American military threats

نویسندگان [English]

 • Adel Farzaneh 1
 • Khosrow Bolhosni 2
 • Ali Asghar Beik Bilandi 3
 • Gholamreza Nasirpour 3
 • Hossein Fayazi 1
 • Ali Haider Zarei 1
 • Mehdi Sabbaghi 1
1 PhD student of Strategic Defense Sciences Superme, National Defense University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Strategic Defense Sciences, Superme National Defense University, Tehran, Iran.
3 Faculty Memeber in AJA Command & Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The independence of the Islamic Republic of Iran from the world power system led by the United States, the predatory policies of the United States and the strategy of the domination system for the collapse of the Islamic Republic, made the United States consider Iran a threatening regional power in West Asia and take extensive measures in the form of a regional pressure strategy. and put the world on his agenda. The main purpose of this research is to examine the military threats of the United States and provide military strategies against them. The type of research is applied and the necessary information is obtained from the study of documents and interviews with experts and a questionnaire, and a descriptive method with a mixed approach has been used. The overall statistical population of the research is 70 people in the form of a checklist, and the sample size is consistent with the statistical population and the total number has been determined. In order to collect and analyze data, in addition to taking samples from library studies and conducting expert interviews, using the methods of document analysis and elite analysis, non-parametric descriptive and inferential statistics methods have also been used. Finally, the number of 7 main strategies based on 73 selected research factors (19 strength factors, 9 weakness factors, 10 opportunity factors and 35 threat factors) relying on the provided partial strategies, statistics and the strategy of creating integrated deterrence have been introduced as the most important strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • Military power
 • Military threats
 • Military strategy