راهبردهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات نظامی آمریکا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

2 دانشیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی این تحقیق بررسی تهدیدات نظامی آمریکا و ارائه راهبردهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در برابر آنها می‌­باشد.
روش: نوع تحقیق کاربردی بوده و اطلاعات لازم از مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه با صاحب­‌نظران و پرسش­نامه جمع‌­آوری و از روش توصیفی با رویکرد آمیخته استفاده شده است. جامعه آماری کلی تحقیق، 70 نفر و حجم نمونه بر جامعه آماری منطبق بوده و تمام شمار تعیین شده است. برای گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، ضمن فیش­ برداری از مطالعات کتابخانه‌ای و انجام مصاحبه‌های تخصصی با به‌کارگیری روش‌های تحلیل اسنادی و تحلیل نخبگی، از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی نیز استفاده شده است.
یافته‌ها: تعداد 7 راهبرد اصلی بر اساس 73 عامل منتخب تحقیق (19 عامل قوت، 9 عامل ضعف، 10 عامل فرصت و 35 عامل تهدید) با تکیه ‌بر راهبردهای بخشی ارائه ‌شده، احصاء گردید.
نتایج: نتیجه بردار بر روی محور مختصات دکارتی بیانگر آن است که رقابت ج.ا.ایران بیشتر معطوف به قوت‌ها است تا فرصت‌ها

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Military strategies of the Islamic Republic of Iran against American military threats

نویسندگان [English]

 • Adel Farzaneh 1
 • Khosrow Bolhosni 2
 • Ali Asghar Beik Bilandi 3
 • Gholamreza Nasirpour 3
 • Hossein Fayazi 1
 • Ali Haider Zarei 1
 • Mehdi Sabbaghi 1
1 PhD student of Strategic Defense Sciences Superme, National Defense University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Strategic Defense Sciences, Superme National Defense University, Tehran, Iran.
3 Faculty Memeber in AJA Command & Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this research is to examine the military threats of the United States and present the military strategies of the Islamic Republic of Iran against them.
Method: The type of research is applied, and the necessary information is obtained from the study of documents, interviews with experts and questionnaires, and a descriptive method with a mixed approach has been used. The overall statistical population of the research is 70 people and the sample size is consistent with the statistical population and all the numbers have been determined. In order to collect and analyze data, in addition to taking samples from library studies and conducting expert interviews, using document analysis and elite analysis methods, descriptive and inferential statistics methods have also been used.
Results: The number of 7 main strategies was calculated based on 73 selected research factors (19 strength factors, 9 weakness factors, 10 opportunity factors and 35 threat factors) relying on the provided partial strategies.
Conclusion: The result of the vector on the axis of Cartesian coordinates indicates that the competition of the Islamic Republic of Iran is more focused on strengths than opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • Military power
 • Military threats
 • Military strategy
 • طیب، علیرضا. (1388). نظریه و زَبَر نظریه در روابط بین‌الملل، چاپ اول، تهران: انتشارات نی.
 • صنیعی، محمدحسین. (1390). فرایند تهدید شناسی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشکده علوم و فنون فارابی.
 • سفلی شاهوردی، ایرج. امانت، حمیدرضا. طباطبایی، سیدمحمد. مینایی، حسین. و عباسی، محمد. (1398). تعیین سناریوهای تهدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی پژوهشی آینده‌پژوهی دفاعی. 4(14)، 133-115.
 • شورای راهبردی روابط خارجی. (1398). شاخص قدرت نظامی آمریکا از نگاه هریتیج.
 • حسن‌پور، حمید. و ترشیزی برگوئی، علی. (1397). بررسی تأثیر توسعه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فنون نظامی. 14(45). 91-75.
 • جعفری‌نیا، عباس. (1398). تبیین الگوی بومی قدرت نظامی در فضای جغرافیای سیاسی ایران، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • عزیزی بسطامی، مجتبی. (1398). توانمندی موشکی ج.ا.ایران و موازنه قدرت در غرب آسیا 2018-2001، رساله دکتری، دانشگاه امام صادق (ع).
 • مرادیان، محسن. آقامحمدی، داوود. بابایی، حامد. و مرادیان، بهزاد. (۱۳۹۷). سنجش تهدیدات نظامی ج. ا. ا. با استفاده از «مدل مرکز مطالعات راهبردی آجا برای ارزیابی تهدیدات و مقایسه آن با نتایج حاصله از روش ترکیبی آنتروپی شانون و مدل مجموع ساده وزنی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات دفاعی استراتژیک. 16(71). 120-95.
 • نصیرزاده، عزیز. حافظ‌نیا، محمدرضا. رومینا، ابراهیم. و ولی‌وند زمانی، حسین. (1401). بررسی و تحلیل قدرت هوایی آمریکا، چالش‌های پیش رو و تأثیر آن در قلمروهای نفوذی این کشور، فصلنامه علمی پژوهشی آینده‌پژوهی دفاعی. 7(26). 36-7.
 • Cordesman, D. M. (2017). The Age of Leverage. Governance Studies at Brookings.
 • Eisenstadt, Michael. (2020). The Strategic Culture of the Islamic Republic of Iran; Religion, xpediency, and Soft Power in an Era of Disruptive Change. Middle East Studies at theMarine Corps University, Expanded and Revised Second Edition.