راهبردهای قدرت‌آفرین جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 دانشیار علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

چکیده

هدف: جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد امنیت بومی و خوداتکا در منطقه خلیج فارس و همچنین جهت مقابله با تهدیدات منطقه‌ای و فرامنطقه­‌ای در این منطقه، نیاز به کسب اقتدار دارد. بنابراین مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل محیطی (قوت، ضعف، فرصت، تهدید) و تدوین راهبردهای قدرت‌آفرین ایران انجام شده است.
روش شناسی: تحقیق کاربردی بوده و به روش موردی- زمینه‌ای که از طریق سوآت بهبود یافته جهت تدوین راهبردها و تکنیک تاپسیس جهت اولویت‌بندی راهبردها استفاده شده است.
یافته‌ها: از تجزیه و تحلیل داده‌ها تعداد 13 راهبرد بخشی (3 راهبرد تهاجمی، 5 راهبرد رقابتی، 3 راهبرد محافظه­ کارانه و 2 راهبرد تدافعی) به ­دست آمده است. طبق نتایج سوآت بهبود یافته تعداد 7 راهبرد اصلی قدرت آفرین در منطقه خلیج‌فارس تدوین شد.
نتیجه‌گیری: موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای نیل به اقتدار در وضعیت محافظه‌کارانه خفیف و معطوف به قوت قرار دارد که به سمت تهاجمی خفیف و معطوف به قوت در حال حرکت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The power-creating strategies of the Islamic Republic of Iran in the Persian Gulf

نویسندگان [English]

 • Nader Javani 1
 • Fatolah Kalantari 2
 • Ebrahim Ejabi 3
 • Ali Imani 3
1 PhD student, AJA Command & Staff University, Tehran. Iran.
2 Associate Professor of Strategic Defense Sciences, University and Higher Research Institute of National Defense and Strategic Research, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof. AJA Command & Staff University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The Islamic Republic of Iran needs authority to create indigenous and self -regional security in the Persian Gulf, as well as to counter regional and trans -regional threats in the area. Therefore, this article is aimed at identifying environmental factors (strength, weakness, opportunity, threat) and formulating Iranian powerful strategies.
Methodology: It is applied research and is used by the case-context-based method to formulate strategies and tapis techniques to prioritize strategies.
Results: Data analysis has found 13 part strategies (3 aggressive strategies, 5 competitive strategies, 3 conservative strategies and 2 defensive strategies). According to the improving the improving the number of 7 main power strategies in the Persian Gulf.
Conclusion: The strategic position of the Islamic Republic of Iran for attaining authority is in a strong conservative and strong situation that is moving towards a mild and focused offensive.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • External Factors
 • Persian Gulf
 • Power-creating
 • Islamic Republic of Iran
 • اسدی، علی­اکبر. (1399). سیاست خارجی کشورهای شورای همکاری خلیج­فارس، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، ص 190.
 • ابراهیمی‌فر، طاهره. (1397). بررسی علل واگرایی در خلیج فارس، مجله سیاست خارجی. تهران، ص 394.
 • احمدیان، علی اکبر. (1394). تهدیدشناسی از منظر رهبر انقلاب اسلامی ایران. مجله سیاست دفاعی، 23(3)، 39-9.
 • الهی، حامدیات. (1398). خلیج فارس و مسایل آن. تهران، انتشارات نشرقومس.
 • بوالحسنی، خسرو. ادهمی، عبدالرضا. اصغرزاده، اصغر. پژوهان فر، مرتضی. و اصغرزاده بناب، اکبر. (1400). امنیت ج.ا.ایران با تغییر قدرت‌های بزرگ تا سال 2040 میلادی. امنیت ملی، 11(41)، 79-102.
 • تقوی‌نیا، علیرضا. (1397). استراتژی دریایی آمریکا در خلیج‌فارس و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران، انتشارات دانشگاه یاسوج.
 • دولتی، حسن، خانزادی، حسین، مطلبی، ابوطالب. (1398). ارائه الگوی تحول قدرت ‌دریایی مبتنی بر آینده‌پژوهی با تأکید بر اندیشه دفاعی- دریایی فرماندهی معظم کل قوا. آینده‌پژوهی دفاعی، 4(15)، 129-153.
 • رستمی، ابراهیم. (1392). تحلیل ژئوپلیتیکی حوزه خلیج فارس و تاثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران. پایان نام کارشناسی ارشد، دانشگاه فارابی، ص 53-47.
 • روحی، دهبنه. (1396). دلایل واگرایی شورای همکاری خلیج فارس، فصلنامه روابط خارجی. 1(13)، 79-111.
 • رودباری، لوء فیلی. (1395). کویت کتاب سبز، تهران. انتشارات امور خارجه.
 • زارعی، بهادر. (1400). خلیج­فارس از دیروز تا امروز. انتشارات دانشگاه تهران.
 • حافظ‌نیا، محمدرضا. (1398). اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، چاپ ششم. انتشارات پاپلی.
 • حافظ‌نیا، محمد­رضا و رومینا، ابراهیم. (1396). توسعه روابط ایران و عربستان سعودی و تأثیر آن بر ژئوپلیتیک خلیج فارس، مجله تحقیقات جغرافیایی، 20 (2)، 66-82.
 • حافظ نیا، محمدرضا. (1396). قدرت و منافع ملی. تهران، انتشارات انتخاب.
 • حسن­بیگی، ابراهیم. (1396). مدیریت راهبردی. تهران، انتشارات سمت.
 • شریعتی، مجتبی. (1398). بررسی و تحلیل دیپلماسی زیست‌محیطی ایران در خلیج‌فارس، دانشگاه یاسوج.
 • کلانتری، فتح اله. (1398). عوامل ژئوپلیتیکی بر راهبرد دفاعی ایران در تقابل با آمریکا از مبدأ سرزمینی عراق. تهران، انتشارات داعا.
 • کریم‌پور، یدا.... (1398). آشنایی با همسایگان ایران. تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
 • گاموا، یوسف ابراهیم. (2017). ایران و امنیت انرژی در منطقه خلیج‌فارس، مجله تحقیقات علوم اجتماعی (دانشگاه ایالتی نیجریه)، انتشارات پژوهشی علمی، جلد3.
 • عالم، عبدالرحمان. (1397). بنیادهای علم سیاست. انتشارات نی، چاپ ششم، ص 91.
 • عبدالغفار، محمد. (2014). استراتژی منطقه‌ای و بین‌المللی برای امنیت خلیج‌فارس. مرکز استراتژیک دراسات بحرین، مطالعات بین‌المللی و انرژی.
 • نورمحمدی، مرتضی. (1396). راهبرد نظامی آمریکا در خلیج‌فارس و امنیت ملی ج.ا.ایران، دانشگاه علامه طباطبائی.
 • مقصودلو، حسن. براتیان، محمود. و طحانی، غلامرضا. (1402). تبیین نقش مؤلفه‌های نظامی در ارتقاء قدرت دریایی. علوم و فنون نظامی، 19(63)، 249-272.
 • Ndrew. D. Murray. (2017). The Regulation of Cyberspace: Control in the Online Environment. Rout Ledge-Cavendish Publication.
 • Alden. C. (2018). Foreign policy analysis. The University of London International Programmes. londoninternational.ac.uk.
 • Organization of Islamic Cooperation (OIC) (2016a). The Extraordinary Meeting of The Council of Foreign Ministers of The Organization of Islamic Cooperation.
 • Nye, Joseph. (2013). Hard, Soft, and Smart Power, in Andrew F. Cooper, Jorge Heine, and Ramesh Thakur, The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, Oxford, Oxford University Press.