شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های تاثیرگذار بر شبکه تحقیقات دفاعی به منظور برون‌سپاری پروژه‌های تحقیق و توسعه آینده

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد، مدیر گروه مدیریت گردشگری و هتلداری/ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد.

چکیده

در بسیاری از سازمان‌های پروژه محور، طرح های برون‌سپاری و واگذاری فعالیت‌ها با اهداف تمرکز بر قابلیت‌های مرکزی، کوچک‌سازی، دستیابی به بهترین عملکرد و کنترل و  شفاف‌سازی هزینه‌ها دنبال می‌شود. تحقیق و توسعه را می‌توان به عنوان یکی از افزایش دهنده‌های تولید کل و بازدهی در صنایع دفاعی، به ویژه کشورهای حوزه خاورمیانه تلقی کرد. انتخاب همکاران تحقیق نوعی مسئله موجود در انواع موقعیت‌های عملی مانند برنامه‌ریزی تحقیق و توسعه برای آینده است. هدف این پژوهش شناسایی شاخص‌های تأثیرگذار بر شبکه تحقیقات دفاعی است. ابتدا با مرور ادبیات این حوزه معیارهای اصلی و زیرمعیارهای هر یک در انتخاب شبکه همکاران تحقیقاتی شناسایی گردید. در این پژوهش33 شاخص در قالب 9 عامل مورد شناسایی و روایی محتوایی آنها توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. سپس با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS مورد برازش قرار گرفت که در نهایت کلیه 33 شاخص تأیید و پذیرفته شد. پس از تجزیه و تحلیل پاسخ‌ها مشخص گردید که معیارهای کیفیت، مالی، تعهد، اطمینان و منابع سازمان پیمانکار به ترتیب بیشترین اهمیت را در ارزیابی‌ها به خود اختصاص می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification Effective Indexes on Defense Research Network for Outsourcing R&D in the Future

نویسنده [English]

  • Farzaneh Haji hassani
Faculty member of Islamic Azad University, Science and Research Branch, Department of Economy, Faculty of Management and Economy.
چکیده [English]

In many Project driven corporations there are many outsourcing plans. The growth in outsourcing, in particular human resource (HR) outsourcing, has been triggered by the enduring efforts of organizations to reduce costs, to focus on strategic issues, and to improve services to the employees.The existing literature only suggests that among the areas neglected in HR are the partnership quality and the impact of service quality on the success of HR outsourcing.These plans have some aims like miniaturization, achieving to best effectiveness, control and transparency. Research and Development is one of the effective factors on increasing total products and efficiency in defense industry, especially for Middle East countries. Selecting research cooperators is a problem in actual situations such as planning for future R&D. In this article we identify and analyze effective factors on selecting cooperators in research network. We use 33 indexes in 9 dimensions. Our method is factor analysis and we used of Smart PLS software.With using infrastructures equations Our findings accepted all of 33 factors. Moreover these factors had the most effect respectively: quality, finance, obligation,confidence and contractor organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outsourcing
  • research network cooperators
  • defense industry
  • Structural Equations