شناسایی و اولویت‌بندی عوامل حیاتی موفقیت بلوغ تحول دیجیتال صنایع دفاعی در افق 1420 شمسی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش کسب و کار هوشمند، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران

چکیده

با توجه به توسعه سریع حوزه فناوری اطلاعات و روند مداوم دیجیتالی‌سازی، عصر کنونی با  تغییر مستمر و همه‌جانبه زندگی، صنعت و نحوه انجام کار مواجه است. در این امتداد، صنایع مختلف نیازمند آینده‌نگاری فناوری و تدوین نقشه راه تحول دیجیتال برای انطباق سریع و مؤثر با تحول دیجیتال پیش‌رو در دو دهه آینده هستند. این مهم در صنایع بخش دفاع کشور، که پس از پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی فرصت‌ حضور در بازار جهانی را یافته، به طور ویژه قابل توجه است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل حیاتی موفقیت بلوغ تحول دیجیتال در یک صنعت دفاعی در سه مرحله انجام شد. در مرحله نخست با بررسی نظام‌مند ادبیات این حوزه و بهره‌گیری از روش تحلیل تم، عوامل حیاتی موفقیت مؤثر بر بلوغ تحول دیجیتال شناسایی شد. در مرحله دوم در یک مطالعه دلفی فازی، به بسط و پالایش عوامل اکتشاف شده با نگاهی آینده‌پژوهانه پرداخته شده و در گام نهایی، مؤلفه‌های تایید شده از دیدگاه خبرگان با کمک روش بهترین و بدترین فازی اولویت‌بندی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند زیرساخت‌های مدیریتی با 30.8 درصد و زیرساخت‌های فرهنگی با 27.3 درصد بیشترین نقش را در بلوغ تحول دیجیتال صنعت مورد مطالعه بر عهده دارند. همچنین مولفه‌های فرآیندها و راهبرد دیجیتال در زیر ساخت مدیریتی، مؤلفه‌های فرهنگ دیجیتال و تعاون در زیر ساخت فرهنگی، مؤلفه‌های فناوری و اکوسیستم دیجیتال در زیر ساخت فناوری و مؤلفه‌های مهارت دیجیتال و بینش مشتری در زیر ساخت انسانی حائز بیشترین اهمیت می‌باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize the critical factors for the success of the maturity of the digital transformation of the defense industry on the 1420 horizon

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Salarnezhad 1
  • Behnam Abdi 2
1 Department of Management, Imam Ali University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof, Department of Management, Faculty of Management and Military Sciences, Imam Ali University
چکیده [English]

Rapid development of information technology and the continuous process of digitalization, the current era is facing a continuous and comprehensive change in life, industry and the way it works. Different industries need technology foresight and digital transformation roadmaps to adapt effectively to the leading digital transformation of the next two decades. This is especially significant in the defense industry, which has had the opportunity to enter the global market after the arms embargo. this study aims to identify and prioritize the critical factors for the success of digital transformation maturity in a defense industry in three stages. In the first step, by systematic literature review, 41 completely related articles from scientific databases have been obtained. Using content analysis method, it has identified the critical success factors that affecting the maturity of digital transformation. In the second stage, using the opinions of experts in a fuzzy Delphi study, the explored factors are refined with a future-research perspective. In final step, it has prioritized the approved components from the experts' point of view with the help of the fuzzy best worst method. The results show that managerial infrastructure with 30.8% and cultural infrastructure with 27.3% play the most important role in the maturity of digital transformation of the studied industry. Also, components of processes and digital strategy in the management infrastructure, digital culture and cooperation in the cultural infrastructure, technology and digital ecosystem in the technology infrastructure, and digital skills and customer insight in the human infrastructure are the most important

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Foresight
  • critical success factors
  • digital transformation maturity
  • Cultural Infrastructure
  • Industry 4.0