نمایه‌سازی فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی در مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی در مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری نمایه گردید.