اخذ اعتبار علمی - پژوهشی

نشریه آینده‌پژوهی دفاعی طی نامه شماره 3/18/1291/ مورخه 1396/01/14 و شماره پیگیری 7181987 موفق به اخذ اعتبار علمی- پژوهشی از دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و  فناوری گردید.