مؤلفه‌های راهبردی توسعه پایدار با رویکرد قدرت ملی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران.

2 دانشیار مدیریت شهری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استاد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22034/dfsr.2023.2005554.1711

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، استخراج مؤلفه‌های راهبردی توسعه پایدار با رویکرد قدرت ملی است.
 روش پژوهش: استراتژی پژوهش، آمیخته اکتشافی است. در قسمت کیفی، مؤلفه های راهبردی توسعه پایدار، با مطالعه سیزده سند بالا دستی نظام با روش تحلیل تم، تعیین شدند. در قسمت کمی با روش مدلسازی ساختاری – تفسیری و نمونه‌گیری هدفمند از خبرگان، طبقه‌بندی و شناسایی روابط بین مؤلفه‌های راهبردی توسعه پایدار انجام شد.
یافته ها: شناسایی مؤلفه‌ها به این صورت بود که در سطح یک، مؤلفه های دیپلماسی، دفاع دانش محور، توسعه اقتصادی و منابع طبیعی و محیط زیست قرار گرفتند. در سطح دو، مؤلفه توسعه دانش بنیان قرار گرفت و در سطح سه، دو مؤلفه حکمرانی اداری و فرهنگ ملی توسعه تعیین شدند.
نتیجه: مؤلفه‌های قدرت نرم شامل فرهنگ توسعه ملی، حکمرانی اداری و توسعه دانش بنیان، اساس بالفعل کردن و بهره‌برداری از مؤلفه‌های قدرت سخت توسعه اقتصادی، دفاع دانش محور و منابع و محیط زیست هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic components of sustainable development with the approach of national power in Iran

نویسندگان [English]

  • Malek Zare ganjarodi 1
  • Gholamreza Kazemian 2
  • Vajhollah Ghorbanizadeh 3
  • Hadi Khanmohammadi 4
1 Ph.D. Candidate in public administration, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran ,
2 Associate Professor of Urban Management at Allameh Tabatabaee University, Tehran, Iran.
3 Professor of Public Administration, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor of Public Administration, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this research is to extract the strategic components of sustainable development with the approach of national power.
Methodology: The research strategy is mixed exploratory. In the qualitative part, the strategic components of sustainable development were determined by studying thirteen high-level documents of the system with the theme analysis method. In the quantitative part, with structural-interpretive modeling and targeted sampling of experts, classification and identification of relationships between strategic components of sustainable development was done.
Findings: The components were identified in such a way that the components of diplomacy, knowledge-based defense, economic development and natural resources and environment were placed at level one. In the second level, the component of knowledge-based development was placed, and in the third level, the two components of administrative governance and national culture of development were determined.
Originality: Soft power components include the culture of national development, administrative governance and knowledge-based development, the basis for actualizing and exploiting the hard power components of economic development, knowledge-based defense, and resources and environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • National power
  • Hard power
  • Soft power