مدل ظرفیت جذب در سازمان‌های دانش بنیان دفاعی با رویکرد آینده‌پژوهی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص)

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل ظرفیت جذب در سازمان­های دانش­ بنیان دفاعی با رویکرد آینده‌پژوهی می­باشد. روش پژوهش، آمیختة اکتشافی بوده که در مرحلة نخست مطالعه­ای کیفی (آینده پژوهی- دلفی) و مدل پژوهش جهت بررسی کمّی در مرحلة بعد طراحی شده است. به منظور بررسی ابعاد و مولفه­ها پیشنهادی مدل اولیه از جامعه آماری شاملخبرگان دانشگاهی، مدیران و روسا استفاده گردید. همچنین به منظور بررسی مدل پیشنهادی از جامعه آماری شامل کارکنان سازمان­های دانش بنیان دفاعی واقع در استان‌های تهران و البرز (تعداد 300 نفر) به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی و ابزار گردآوری داده­ها پرسش­نامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار تحلیل آماری Excel 2013، SPSS 24،Smart-PLS استفاده گردید. بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهشی پرسش­نامه پژوهشگر ساخته با 9 بُعد، 38 مولفه تهیه گردید. برابر نتایج بدست آمده از مدل پژوهش می­توان بیان کرد که مدل پیشنهادی مورد تأیید بوده و همچنین بر اساس شدت تاثیر بین مولفه­های مدل در جدول 6، تشخیص بر عملکرد مطلوب، جذب بر عملکرد مطلوب به ترتیب کمترین ضریب تاثیر را دارند. در حالیکه محیط بیرونی بر عوامل سازمانی و محیط بیرونی بر یکپارچگی، تحول، پیکربندی بیشترین ضریب تاثیر را دارند. همچنین تاثیر بهره­برداری بر عملکرد مطلوب، تاثیر جذب بر عملکرد مطلوب، تاثیر تشخیص بر عملکرد مطلوب در سطح اطمینان 95 درصد (سطح معناداری 5 درصد) معنادار نمی باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Absorption Capacity Model in Knowledge Based Defense Organizations with Futuristic Approach

نویسنده [English]

 • Ahmad Askari
Faculty member in Deputy Chancellor for Research on the Air Defense of Khatam-al-Anbia (pbuh)
چکیده [English]

The main purpose of this study is to present a model of absorptive capacity in defense based knowledge organizations with a future research approach. The research method is an exploratory mixture designed in the first stage of qualitative study (Delphi futures) and the research model is designed for quantitative study in the next stage. Statistical population including academic experts, managers and heads were used to investigate the proposed dimensions and components of the initial model. The statistical population of the study consisted of the staff of defense based knowledge organizations located in Tehran and Alborz provinces (300 people) using simple random sampling method. The research method was descriptive-survey and data gathering tool was a questionnaire. Data analysis was done using Excel2013, SPSS24, Smart-PLS statistical software. Based on the theoretical and research background of the researcher-made questionnaire with 9 dimensions, 38 components were prepared. According to the results obtained from the research model, it can be stated that the proposed model is approved and also based on the intensity of impact among the model components in Table 6, detection on desirable performance, absorption on desirable performance have the lowest impact coefficient, respectively. While the external environment has the most influence on organizational factors and the external environment on integration, transformation, configuration. Also, the effect of operation on desirable performance, absorption on desirable performance, and the effect of diagnosis on desirable performance at 95% confidence level (5% significance level) were not significant.

Absorption Capacity, Knowledge Base of Defense Organization, Future Studies

کلیدواژه‌ها [English]

 • Absorption Capacity
 • Knowledge Base of Defense Organization
 • Future Studies
 • آذر، عادل. غلامزاده، رسول. و قنواتی، مهدی. (1391). مدلسازی مسیری- سـاختاری در مدیریت، تهران: انتشارات نگاه دانش.
 • انصاری، رضا. جعفری بنه عیسی، زهرا. و کرمپور، علی. (1395). الگوی ساختاری ظرفیت جذب دانش و نوآوری در شرکت‌های دانش بنیان دفاعی (مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در مراکز رشد دانشگاه‌های آزاد استان اصفهان)، فصلنامۀ نوآوری و ارزش آفرینی، 5 (9): 61-47.
 • پاینده، امیرتیمور. امیدی نج آبادی، مریم. و مسعودی فر، فهیمه. (1387). ضریب آلفای کرونباخ؛ مفاهیم، کارکرد و شیوههای نوین آن. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات.
 • خیاطیان، محمدصادق. طباطبائیان، سیدحبیب اله. امیری، مقصود. و الیاسی، مهدی. (1393). تحلیلی بر عوامل موثر بر رشد و پایداری شرکت‌های دانش بنیان دفاعی در ایران. فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی. 3 (6): 74-57.
 • داوری، علی . و رضازاده، آرش. (1392). مدلسازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار .PLS چاپ اول، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • سرلک، محمدعلی. (1384). طراحی وتببین الگوی ایجاد اعتماد در متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها جهت انتخاب دانشگاه‌های مجازی. پایان نامه دکتری،ِ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • عباس نیا، سیدمحمد. و عبدی، مرجان. (۱۳۹۱). آینده پژوهی مدیریت شرکت‌های دانش بنیان دفاعی در ایران 1404. اولین همایش ملی آینده پژوهی. تهران. شرکت یادگار درخشان آریا.
 • گودرزی، غلامرضا. و رودی، کمیل. (1390). تبیین مرجعیت علمی برای نهادهای علمی کشور با رویکرد تئوری مفهوم سازی بنیادی. فصلنامه سیاست علم و فناوری. 4 (2): 108-75.

 

 • Antony, J., Kumar, M., & Madu, C. N. (2005). Six sigma in small-and medium-sized UK manufacturing enterprises: Some empirical observations. International Journal of Quality & Reliability Management22(8), 860-874.‏
 • Argyris, C., & Schoen, D. A. (1978). Organizational learning: A theory of action research. Reading, MA: Addision-Wesley.‏
 • Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1994). Fortune favors the prepared firm. Management science40(2), 227-251.
 • Cohen, W.M. & Levinthal, D.A. (1990). Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation. Administrative science quarterly, 25: 128-152.
 • Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.‏
 • Dalkey, N., & Helmer, O. (1963). An experimental application of the Delphi method to the use of experts. Management science9(3), 458-467.‏
 • Eisenhardt, K. M., & Santos, F. M. (2002). Knowledge-based view: A new theory of strategy. Handbook of strategy and management1(1), 139-164.‏
 • Enzmann D.R., Beauchamp N.J. & Norbash A. (2011). Scenario Planning. Journal of the American College of Radiology. 1(0): 420-429.‏
 • Etzkowitz, H. (2006, May). The Entrepreneurial University and the Triple Helix as a Development Paradigm. In Conference on Launching a Program to Transform University-Industry-Government Relations in Ethiopia (pp. 29-31).‏
 • Fabrizio, K. R. (2009). Absorptive capacity and the search for innovation. Research policy38(2), 255-267.‏
 • Filgueiras Sainz de Rozas, M. L., Castro Fernández, M., & Rafull Suárez, I. (2013). Determinación de la capacidad de absorción: estudio de caso en la empresa GEYSEL. Ingeniería Energética34(3), 175-185.‏
 • Foss, N. J., Lyles, M. A., & Volberda, H. W. (2009). Absorbing the concept of absorptive capacity: how to realize its potential in the organization field.‏
 • García-Morales, V. J., Bolívar-Ramos, M. T., & Martín-Rojas, R. (2014). Technological variables and absorptive capacity's influence on performance through corporate entrepreneurship. Journal of Business Research67(7), 1468-1477.
 • González, I. (2013). Modelo teórico de capacidad de absorción, innovación organizacional y emprendimiento. Revista Informe de Investigaciones Educativas27(1).‏
 • Grant, R. M. (1996). Toward a knowledge‐based theory of the firm. Strategic management journal17(S2), 109-122.‏
 • Grocock, A. (2002). Universities in the Future. Journal of the Royal Society for Medicine, 95 (1): 48–49.
 • Helfat, C. E., Finkelstein, S., Mitchell, W., Peteraf, M., Singh, H., Teece, D., & Winter, S. G. (2009). Dynamic capabilities: Understanding strategic change in organizations. John Wiley & Sons.‏
 • Hua, P. (2007). How Does Education at all levels influence productivity growth? CERDI; Working paper, No.15.
 • Kameoka, A., Yokoo, Y., & Kuwahara, T. (2004). A challenge of integrating technology foresight and assessment in industrial strategy development and policymaking. Technological Forecasting and Social Change71(6), 579-598.‏
 • Kostopoulos, K., Papalexandris, A., Papachroni, M., & Ioannou, G. (2011). Absorptive capacity, innovation, and financial performance. Journal of Business Research64(12), 1335-1343.‏
 • Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement30(3), 607-610.‏
 • Levi-Jakšić, M., Radovanović, N., & Radojičić, Z. (2013). Absorptive capacity constituents in knowledge-intensive industries in Serbia. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu31(2), 253-278.‏
 • Levitt, B., & March, J. G. (1988). Organizational learning. Annual review of sociology14(1), 319-338.‏
 • Leydesdorff, L. (2012). The triple helix, quadruple helix,…, and an N-tuple of helices: explanatory models for analyzing the knowledge-based economy?. Journal of the Knowledge Economy3(1), 25-35.
 • López-Cruz, O. (2010). Transferencia de tecnología informática: entorno colombiano. Revista de Tecnología-Journal of Technology9(1), 19-23.‏
 • Lopez-Cruz, O., & Garnica, N. J. (2017, October). Engineering Organizational Absorptive Capacity for Effective Knowledge Transfer. In International Conference on Software Process Improvement (pp. 186-197). Springer, Cham.‏
 • López-Paniagua, I., Nieto-Carlier, R., Rodríguez-Martín, J., González-Fernández, C., & Jiménez-Álvaro, Á. (2011). Clases prácticas: Una herramienta esencial en la enseñanza de las ingenierías en el marco del Espacio Europea de Educación Superior. DYNA-Ingeniería e Industria86(5).
 • Marín, A., Laureiro, D., & Forero, C. (2007). Innovation patterns and intellectual property in SMEs of a developing country (No. 017). Universidad de Los Andes. Facultad de Administración. School of Management.‏
 • Martin Ahx, M. (2016). A Multi-Level Analysis and Conceptualizationof Absorptive Capacity. Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy, Ph.D.,in Business Administration
 • Morgan, D. L. (1998). Practical strategies for combining qualitative and quantitative methods: Applications to health research. Qualitative health research8(3), 362-376.‏
 • Nickerson, J. A., & Zenger, T. R. (2004). A knowledge-based theory of the firm—The problem-solving perspective. Organization science15(6), 617-632.‏
 • Nishiyama, T., Ikeda, K., & Niwa, T. (2000, June). Technology transfer macro-process: A practical guide for the effective introduction of technology. In Proceedings of the 22nd international conference on Software engineering (pp. 577-586). ACM.‏
 • Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1996). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Long range planning4(29), 592.‏
 • Nonaka, I., Toyama, R., & Nagata, A. (2000). A firm as a knowledge-creating entity: a new perspective on the theory of the firm. Industrial and corporate change9(1), 1-20.‏
 • Okoli, C., & Pawlowski, S. D. (2004). The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications. Information & management42(1), 15-29.‏
 • Pisano, G. P., & Teece, D. (1995). Dynamic capabilities of firms: an introduction.‏
 • Porter, M. E. (1998). The competitiveness of nations-with a new introduction.‏
 • Ronaldo, M. & Gordon, M.C. (2009). University Strategic Planning and the Foresight/Futures Approach An Irish Case Study. Search and read online at: www.scup.org/phe.htm.
 • Rowe, G., & Wright, G. (1999). The Delphi technique as a forecasting tool: issues and analysis. International journal of forecasting15(4), 353-375.
 • Short, J. C., Ketchen Jr, D. J., Shook, C. L., & Ireland, R. D. (2010). The concept of “opportunity” in entrepreneurship research: Past accomplishments and future challenges. Journal of management36(1), 40-65.
 • Slaughter, R. A. (2002). Futures studies as a civilizational catalyst. Futures34(3-4), 349-363.‏
 • Sun, P. C., Tsai, R. J., Finger, G., Chen, Y. Y., & Yeh, D. (2008). What drives a successful e-Learning? An empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction. Computers & education50(4), 1183-1202.‏
 • Teece, D. J. (1986). Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy. Research policy15(6), 285-305.‏
 • Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic management journal18(7), 509-533.
 • Todorova, G., & Durisin, B. (2007). Absorptive capacity: Valuing a reconceptualization. Academy of management review32(3), 774-786.‏
 • Vega, J., Gutiérrez, A. & Fernández de Lucio, I. (2007). An analytical model of absorptive capacity. in DRUID Summer Conference.
 • Yun, J., Fu, Q., & Chen, L. (2010, November). Management of Organizational Forgetting in Construction of Organizational Absorptive Capacity. In 2010 International Conference on E-Product E-Service and E-Entertainment (pp. 1-6). IEEE.‏
 • Zahra, S. A., & George, G. (2002). Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension. Academy of management review27(2), 185-203.‏