تحلیل منازعه ایران و رژیم صهیونیستی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران با استفاده از نظریه‌بازی‌ها

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

2 استادیار روابط بین الملل و عضو هئیت علمی واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل وضعیت فعلی منازعه ایران و رژیم صهیونیستی در زمینه برنامه‌ هسته‌ای ایران صورت پذیرفته است. در این راستا از ابزار نظریه بازی‌ها استفاده شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ ماهیت تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. فرضیه پژوهش عبارتست از اینکه در آینده نزدیک ایران استراتژی‌های مبتنی بر توسعه برنامه هسته‌ای و خروج از برجام و رژیم صهیونیستی استراتژی‌های مبتنی بر جلوگیری از توسعه و توقف کلیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران را در پیش خواهند گرفت. از یافته‌های پژوهش می‌توان دریافت که تمامی حالات مربوط به خروج از برجام و توسعه، نسبت به حفظ وضعیت موجود و حفظ وضعیت موجود نسبت به پایبندی به برجام و عدم توسعه و همچنین پایبندی به برجام و عدم توسعه نسبت به برخورد نظامی ترجیح دارد. از سوی دیگر، راهبرد کلی رژیم صهیونیستی جلوگیری از توسعه و توقف کلیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران، حتی به قیمت جنگ (محدود یا سراسری) می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran-Israel Dispute Resolution on Iran's Nuclear Program Using Theory Game

نویسندگان [English]

  • Mehdi Khatami 1
  • Ebrahim Anoosheh 2
1 Ph.D. student of international relations, Rafsanjan unit, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran
2 Assistant Prof. in Rafsanjan branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

This study aims to examine and analyze the current state of Iran-Israel conflict over Iran's nuclear program. In this regard, the game theory tool has been used. The present research is descriptive-analytical in terms of its purpose and in terms of the nature of the research.
According to the statements of the leader of the revolution that it is impossible to retreat from the nuclear positions and to continue the path that has been made in Iran's nuclear program, one can conclude that all the states of exit and development, rather than maintaining the status quo and maintaining the status quo Preferring to adherence to non-development, as well as adherence to development and non-development, is preferable to military confrontation. On the other hand, Israel's overall strategy is to prevent the development and shutdown of all Iranian nuclear activities, even at the expense of war (limited or global). Also, the results of this study showed that the game at the point is temporarily stopped and, as a result of the theory of games, the state is the point of equilibrium of the game, this includes Iran's withdrawal from the nuclear program and the development without limitation of the nuclear program, and support the increase of all-round pressures And unilateral and multilateral economic sanctions combined with a limited military strike on Israeli nuclear and military installations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Iran's nuclear program"
  • "Fulfillment"
  • "Game Theory". "Conflict"