ارائه الگوی فرهنگ تحول‌گرا در نیروهای مسلح ج.ا.ا بر مبنای بیانات فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 دانشیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

تهدیدات نوپدید در محیط بین‌الملل، ایجاد تحول در نیروهای مسلح را ضروری ساخته است و فرهنگ‌سازمانی همگرا زیربنایی‌ترین پیش‌نیاز تحول سازمانی به شمار می‌رود. بر این اساس، پژوهش حاضر بر آن است تا بر مبنای بیانات فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی) الگویی ماهیت شناختی از فرهنگ تحول در نیروهای مسلح ج.ا.ا ارائه کند. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از نوع تحقیق آمیخته متوالی (کیفی-کمی) است. ساخت الگو به روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام‌شده است. آزمون الگو نیز به روش کمی و با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار پی‌ال‌اس انجام‌شده است. یافته​های پژوهش نشان می​دهد فرهنگ تحول از شش مقولۀ اصلی تشکیل‌شده است: فرصت­گرایی (فرصت‌یابی و بهره‌گیری از فرصت‌ها)، تحول‌گرایی (انعطاف­گرایی و پویایی‌مداری)، انسان‌گرایی (اهمیت سرمایه‌های انسانی و توسعه سرمایه‌های انسانی)، معنویت‌گرایی (ارزش‌های انقلابی و ارزش‌های دینی)، شایسته‌گرایی (شایستگی‌های شناختی و رفتاری) و وحدت‌گرایی (وحدت درون‌سازمانی و میان‌سازمانی). توسعه این ابعاد فرهنگی می‌تواند به ارتقای اثربخشی و موفقیت طرح‌های تحول سازمانی در راستای راهبردهای آینده سازمان‌های دفاعی یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing a Model of Development-Oriented Culture Of I.R.I Armed Forces Based on Statements of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

 • Naser Asgari 1
 • mehdi kheirandish 2
 • samad barani 1
 • Mostafa Lotfi 1
1 Assistant Professor of Faculty of Management, Shahid Sattari Air University
2 Associate Professor of Faculty of Management, Shahid Sattari Air University
چکیده [English]

New emerging threats in the international environment have made essential future-oriented developments in the armed forces. The organizational culture convergent with this strategy is the most basic prerequisite for its advancement. Accordingly, the present study seeks to provide a model of  the culture of future-oriented development in the armed forces of the Islamic Republic of Iran based on the statements of the Supreme Leader. This research is a practical and is done through mixed method (qualitative-quantitative). The construction of the model was carried out qualitatively by using the qualitative content analysis. The model testing has been done quantitatively using structural equation modeling (confirmatory factor analysis) by PLS software. The findings of the research show that the culture of future-oriented development consists of six main dimensions: opportunism (opportunism and opportunity utilization), new-borning (flexibility and dynamism), humanism (the importance of human capital and the development of human capital), spirituality (revolutionary values and religious values), Meritocracy (cognitive and behavioral competencies), and unity (intra-organizational and inter-organizational unity). Developing these cultural dimensions can facilitates effectiveness and successfulness of organizational development plans in compliance with future strategies of defensive organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Culture
 • Organizational Development
 • Development-oriented Culture
 • Armed Forces
 • Supreme Leader
 • آقامحمدی، داود. و دهقان، نبی­اله. (1391). مدیریت راهبردی دانش در سازمان­های نظامی. تهران: انتشارات دافوس آجا.
 • امیری، علی‌نقی. و عابدی جعفری، حسن. (1394). مدیریت اسلامی: رویکردها. تهران: انتشارات سمت.
 • بارانی، صمد. (1395). مطالعه فرهنگ نظامی در سازمان‌های نظامی بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 10 (36): 139-123.
 • بازرگان، عباس. (1397). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته. تهران: انتشارات آگاه.
 • بیانات مقام معظم رهبری از سایت رسمی ایشان، انتخاب و نقل ‌شده‌اند.
 • رابینز، استیفا. پی. (1394). مبانی رفتار سازمانی، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران: انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی.
 • سراقی، حجت‌ا... و خورشیدوند، یاسر. (1393). فرهنگ‌سازمانی نیروهای مسلح بر اساس دیدگاه میشل فوکو، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 10 (27): 129- 105.
 • صالح اصفهانی، اصغر. (1389). نقش رهبری در سازمان­های یادگیرنده در تطبیق با نظریه‌پردازی ولایی. فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی، 10 (39).
 • عسگری، ناصر.، خیراندیش، مهدی.، دشمن‌زیاری، اسفندیار. و نامدار، حسین. (1397). ارائه الگوی توسعه فرهنگ ریسک‌پذیری در سازمان‌های دفاعی بر اساس بیانات فرماندهی معظم کل قوا، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، 2 (8).
 • فرنچ، وندال. و بل، سسیل، اچ. (1389). مدیریت تحول در سازمان. ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهران: انتشارات صفار.
 • قران کریم، ﺳﻮره الرعد، آﯾه 11.
 • قلی‌پور، آرین. و ابراهیمی، الهام. (1396). مدیریت ریسک منابع انسانی. تهران: انتشارات کتاب مهربان.
 • محمدی ری­شهری، محمد. (1385). منتخب میزان الحکمه. تهران: نشر دارالحدیث.
 • مقیمی، سید محمد. (1395). اصول و مبانی مدیریت اسلامی، تهران: انتشارات راه‌دان.
 • منوریان، عباس. و عسگری، ناصر. (1395). سازمان‌ در عصر صنعت، اطلاعات و دانایی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • نیکوکار، غلامحسین.، سلطانی، محمدرضا. و نیاوند، عباس. (1392). طراحی الگوی بومی شناخت و سنجش فرهنگ‌سازمانی سازمان‎های نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مدیریت دولتی، 5 (3): 163-143.
 • هیسلوپ، دونالد. (1391). مدیریت دانش در سازمان، ترجمه عباس منوریان و ناصر عسگری، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
  • Beckhard, R. F. & Harris, R. T. (1987). Organizational Transitions: Managing complex change, Addison-Wesley, Reading, MA.
  • Bradford, D., Burke, W., Seashore, E., Worley, C., & Tannenbaum, B. (2001). Statement of the board. In L. Ackerman Anderson & D. Anderson, The change leader’s roadmap. San Francisco: Pfeiffer.
  • Brown, R. D. (2011). An Experiential Approch to Organizational Development, 8th edition. New Jersey: Prentice Hall.
  • Burke, W.W., Eland, E.F., ve Ensher, E.A., (2004). 'Organization Development and Change Interventions: A Seven-Nation Comparison'. The Journal Of Applied Behavioral Science: 432-464.
  • Cameron, K. S. & Quinn, R. E. (2006). Diagnosing and changing organizational culture: based on thecompeting values framework. MA: Addison-Wesley, Reading.
  • Chennemaneni, A. (2007). Determinants of knowledge sharing behavior: developing and testing a theoretical model. The University of Texas.
  • Cummings, T.G. & Worley, C.G., (2008). Organization Development & Change. Cengage Learning, Ohio-USA.
  • Davenport, T. H. & Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage what they know. Boston: Harvard Business School Press.
  • Dinçer, Ömer. (2008). Örgüt Geliştirme Teori, Uygulama Ve Teknikleri. Istanbul, Alfa Yayinlari.
  • Flynn, J., Slovic, P .l. & Kunreuther, H. (2001) Risk, Media and Stigma, Earthscan Publications, London, UK
  • Frank, E.P. Dievernich, K.O. & Tokarski, J.G. (2015). Change Management and the Human Factor, Switzerland: springer.
  • Hanif, M., Shafique Khan, Y. & Zaheer, A. (2014). Impact of Organizational Resistance to Change on BPR Implementation: A Case of State Bank of Pakistan, European Journal of Business and Management, 6 (4): 186-196.
  • Hansson, S. (2010). Risk: objective or subjective, facts or values, Journal of Risk Research, 13 (2): 231- 238.
  • Hornstein, H.A. (2015). The integration of project management and organizational change management is now a necessity, International journal of Project Management, pp: 291-298.
  • IRM. (2012). Risk Culture: Resources for Practitioners, Institute of Risk Management, London, UK.
  • Maes, G. & Hootegam, G. V. (2011). Toward a dynamic description of attributes of organizational change. Research in Organizational Change and Development, Volume 19.
  • Marshak, R. J. (2002). Changing the language of change: How new contexts and concepts are challenging the ways we think and talk about organizational change. Strategic Change, 11(5): 279–286.
  • Mason, D. & Pauleen, D.J. (2003). Perceptions of knowledge management: A qualitative analysis. Journal of Knowledge Management, 7 (4): 38-48.
  • Parsch, H.J. & Baughman, S.M. (2010). Towards Healthy Organizations: The Use of Organization Development in Academic Libraries. The Journal of Academic Librarianship. 36 (1): 3–19.
  • Rothwell, W., Sullivan, R. & McLean, G. (2005). Practicing Organization Development A Guide for Consultants second edition. San Francisco, Pfeiffer.
  • Schein, E. H. (2004). Organizational culture and leadership. CA: Jossey-Bass, San Francisco.
  • Shatrevich, V. (2014). Industrial structures as competitive factor in organization development. Social and behavioral science, 110: 871-878.
  • Suppiah, V. & Singh S.M. (2010). Organizational culture’s influence on tacit knowledge-sharing behavior. Journal of Knowledge Management, 15 (3): 462-477
  • Suppiah, V. & Singh Sandhu, M. (2011). Organizational culture's influence on tacit knowledge sharing behavior. Journal of Knowledge Management, 15 (3): 462-477.
  • Tsoukas, H. & Chia, R.C. (2011). Philosophy and organization theory. Emerald Group Publishing.