ملاحظات سیاستی استقرار فرهنگ دفاعی آینده‌نگر در راستای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت بر اساس تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا (مد ظله العالی)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه افسری امام علی (ع)

2 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

برابر تدابیر ابلاغی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله­العالی) در رابطه با الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت و پس از ابلاغ سیاست­های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی در اواخر سال 1391، شناخت روند توسعه علم و فناوری و استقرار فرهنگ دفاعی آینده­نگر بدیهی به نظر می­رسد. بر این اساس، این مقاله به ارایه ملاحظات سیاستی استقرار فرهنگ دفاعی آینده‌نگر در راستای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت می­پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، اکتشافی است و با بررسی و تحلیل محتوای بیانات معظم­له به شناسایی و تبیین این مهم پرداخته است. رویکرد پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، کیفی است و با توجه به ماهیت پژوهش، از راهبرد تئوری داده­بنیاد استفاده شده است. یافته­ها نشان می­دهند که توجه به مبانی و اصول اولیه و اساسی در تدوین الگوی مذکور، پرهیز از شتابزدگی و سهل­اندیشی و اتخاذ نگاه سامان­مند و عملیاتی به مباحث مختلف به منظور ایجاد همگرایی و همراستایی در سیاست­ها ضروری است. توجه به ویژگی­ها و ساختار خاص بخش دفاع جمهوری اسلامی ایران و تدوین الگوی بومی بر مبنای عدالت­محوری می­تواند منجر به حرکت توام با بهبود مستمر باشد. در این مسیر پر پیچ و خم، توکل بر خدای متعال، آینده­ای پرامید را رقم خواهد ساخت و در سایه تلاش و پشتکار خستگی­ناپذیر، پیشرفت به گفتمان اساسی بخش دفاع در سازمان­ها و لایه­های مختلف تبدیل و منجر به خوداتکایی و خودکفایی کشور در سایه اخلاق مداری و سرمایه اجتماعی روزافزون، خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Policy implications for future-oriented defense culture implementation according to Islamic-Persian model of development, based on Imam Khamenei guidelines

نویسندگان [English]

 • Behnam Abdi 1
 • Alireza Naderi 2
1 Assistant Professor, Imam Ali University
2 Assistant Professor, AJA Command and Staff University
چکیده [English]

According to the Imam Khamenei guidelines for Islamic-Persian model of development and after introducing the macro-policies of self-efficacy in security and defense, it’s necessary to identify the science and technology development trend and implementation. This article is to introduce the policy implications for future-oriented defense culture implementation according to Islamic-Persian model of development based on Imam Khamenei guidelines. This inductive and qualitative research is based on grounded theory strategy that introduces the main dimensions and policy implications of future-oriented defense culture. The result showed that paying attention to the essential of modelling and taking into account a systematic and operational approach is necessary. In this model, continuous improvement and social capital is considerable. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imam Khamenei
 • future-oriented defense culture
 • Islamic-Persian model of development
 • Science and Technology development
 • آقاجانی، احمد. و عسگری، محمود. (1389). الزام‌های نظری طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در حوزة دفاعی، فصلنامة راهبرد دفاعی، سال هشتم، شمارة 31.
 • امامی، سیدمجید. (1392). از جامعه‌شناسی تاریخی ایران تا نظریه سیاستی پیشرفت (توسعه)؛ نقش پارادایم ماهیت‌گرا در ترسیم الگوی اسلامی‌ـ ایرانی هویت ملی، فصلنامة مطالعات ملی، سال چهاردهم، شمارة 4.
 • بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، در دسترس از؛ www.khamenei.ir.
 • خلوصی، محمدحسین. (1391). شاخص مشارکت سیاسی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، فصلنامه معرفت سیاسی، سال چهارم، شماره دوم، صص 67 ـ 45.
 • خوش­چهره، مجید. و حبیبی، نیک­بخش. (1391). اصول پایه­ای و عناصر کلیدی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر اسناد فرادستی نظام ج.ا.ایران، فصلنامه راهبرد، دوره 21، شماره 62، صص 219-244.
 • دانایی­فرد، حسن. الوانی، سید مهدی. و آذر، عادل. (1386). روش­شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: نشر صفار.
 • ساعد، نادر. (1390). چارچوب تدوین الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی و جنبه‌های دفاعی آن: رهیافتی حقوقی، فصلنامة راهبرد دفاعی، سال نهم، شمارة 32.
 • سیف­الدین، امیرعلی. و رهبر، امیرحسین. (1392). تسهیل­گری اسلام در جهت تحقق اقتصاد دانش­بنیان؛ نگرشی جدید به بستر نهادی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال پنجم، شماره 4.
 • عبدی، بهنام. و خدادادحسینی، سیدحمید. (1394). گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران: تبیین نقش آموزش عالی. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش در علوم انتظامی، سال سوم، شماره دوم.
 • عبدی، بهنام. و علی طاهری. (1394). مفهوم‌پردازی مدیریت جهادی در پرتو قرآن کریم، فصلنامه مطالعات بین رشته­ای دانش راهبردی، سال 5، شماره 18.
 • عبدی، بهنام. و توکلی، میثم. (1395). مفهوم‌پردازی مدیریت جهادی در پرتو آموزه‌های نهج‌البلاغه، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش­های مدیریت انتظامی، شماره 16، دوره سال یازدهم (شماره دوم)، صص 191 – 205.  
 • قاضی­زاده، سید ضیاالدین،. (1389). الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و نقش نیروهای مسلح، راهبرد دفاعی، دوره 8، شماره 31، صص 62-31.
 • قانعی­راد، محمدامین. و موسوی، آرش. (1387). نظریه­های دانش و ویژگی­های ساختاری اقتصاد ایران؛ فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال اول، شماره 4.
 • کیوان­حسینی، سیداصغر. و جمعه­زاده، راحله. (1390). پیوند بخشی میان رویکرد دفاع همه­‌جانبه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ چارچوب پیشنهادی، فصلنامه راهبرد دفاعی، دوره 9، شماره 34، صص 25-1.
  • Creswell, JW. (2004). Research design: Qualitative and quantitative approaches. California: SAGE publications.
  • Fitjar, R. D. & Rodríguez-Pose, A. (2013). Firm collaboration and modes of innovation in Norway, Research Policy, 42: 128– 138.
  • Lundvall, B. A. Rasmussen, P. & Lorenz, E. (2008). Education in the Learning Economy: A European perspective, Policy Futures in Education, Volume 6 Number 6.
  • Magnusson, L. & Ottosson, J. (1997). Evolutionary Economics and Path Dependency, Northampton: Edward Elgar Publishing, Inc.
  • Strauss, A. & Corbin, J. (1992). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, California: Sage Publications, Inc.
  • Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, California: Sage Publications, Inc., second edition.