ملاحظات سیاستی استقرار فرهنگ دفاعی آینده‌نگر در راستای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت بر اساس تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا (مد ظله العالی)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه افسری امام علی (ع)

2 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

برابر تدابیر ابلاغی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله­العالی) در رابطه با الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت و پس از ابلاغ سیاست­های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی در اواخر سال 1391، شناخت روند توسعه علم و فناوری و استقرار فرهنگ دفاعی آینده­نگر بدیهی به نظر می­رسد. بر این اساس، این مقاله به ارایه ملاحظات سیاستی استقرار فرهنگ دفاعی آینده‌نگر در راستای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت می­پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، اکتشافی است و با بررسی و تحلیل محتوای بیانات معظم­له به شناسایی و تبیین این مهم پرداخته است. رویکرد پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، کیفی است و با توجه به ماهیت پژوهش، از راهبرد تئوری داده­بنیاد استفاده شده است. یافته­ها نشان می­دهند که توجه به مبانی و اصول اولیه و اساسی در تدوین الگوی مذکور، پرهیز از شتابزدگی و سهل­اندیشی و اتخاذ نگاه سامان­مند و عملیاتی به مباحث مختلف به منظور ایجاد همگرایی و همراستایی در سیاست­ها ضروری است. توجه به ویژگی­ها و ساختار خاص بخش دفاع جمهوری اسلامی ایران و تدوین الگوی بومی بر مبنای عدالت­محوری می­تواند منجر به حرکت توام با بهبود مستمر باشد. در این مسیر پر پیچ و خم، توکل بر خدای متعال، آینده­ای پرامید را رقم خواهد ساخت و در سایه تلاش و پشتکار خستگی­ناپذیر، پیشرفت به گفتمان اساسی بخش دفاع در سازمان­ها و لایه­های مختلف تبدیل و منجر به خوداتکایی و خودکفایی کشور در سایه اخلاق مداری و سرمایه اجتماعی روزافزون، خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Policy implications for future-oriented defense culture implementation according to Islamic-Persian model of development, based on Imam Khamenei guidelines

نویسندگان [English]

  • Behnam Abdi 1
  • Alireza Naderi 2
1 Assistant Professor, Imam Ali University
2 Assistant Professor, AJA Command and Staff University
چکیده [English]

According to the Imam Khamenei guidelines for Islamic-Persian model of development and after introducing the macro-policies of self-efficacy in security and defense, it’s necessary to identify the science and technology development trend and implementation. This article is to introduce the policy implications for future-oriented defense culture implementation according to Islamic-Persian model of development based on Imam Khamenei guidelines. This inductive and qualitative research is based on grounded theory strategy that introduces the main dimensions and policy implications of future-oriented defense culture. The result showed that paying attention to the essential of modelling and taking into account a systematic and operational approach is necessary. In this model, continuous improvement and social capital is considerable. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khamenei
  • future-oriented defense culture
  • Islamic-Persian model of development
  • Science and Technology development
آقاجانی، احمد. و عسگری، محمود. (1389). الزام‌های نظری طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در حوزة دفاعی، فصلنامة راهبرد دفاعی، سال هشتم، شمارة 31.
امامی، سیدمجید. (1392). از جامعه‌شناسی تاریخی ایران تا نظریه سیاستی پیشرفت (توسعه)؛ نقش پارادایم ماهیت‌گرا در ترسیم الگوی اسلامی‌ـ ایرانی هویت ملی، فصلنامة مطالعات ملی، سال چهاردهم، شمارة 4.
بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، در دسترس از؛ www.khamenei.ir.
خلوصی، محمدحسین. (1391). شاخص مشارکت سیاسی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، فصلنامه معرفت سیاسی، سال چهارم، شماره دوم، صص 67 ـ 45.
دانایی­فرد، حسن. الوانی، سید مهدی. و آذر، عادل. (1386). روش­شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: نشر صفار.
ساعد، نادر. (1390). چارچوب تدوین الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی و جنبه‌های دفاعی آن: رهیافتی حقوقی، فصلنامة راهبرد دفاعی، سال نهم، شمارة 32.
سیف­الدین، امیرعلی. و رهبر، امیرحسین. (1392). تسهیل­گری اسلام در جهت تحقق اقتصاد دانش­بنیان؛ نگرشی جدید به بستر نهادی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال پنجم، شماره 4.
عبدی، بهنام. و خدادادحسینی، سیدحمید. (1394). گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران: تبیین نقش آموزش عالی. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش در علوم انتظامی، سال سوم، شماره دوم.
عبدی، بهنام. و علی طاهری. (1394). مفهوم‌پردازی مدیریت جهادی در پرتو قرآن کریم، فصلنامه مطالعات بین رشته­ای دانش راهبردی، سال 5، شماره 18.
عبدی، بهنام. و توکلی، میثم. (1395). مفهوم‌پردازی مدیریت جهادی در پرتو آموزه‌های نهج‌البلاغه، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش­های مدیریت انتظامی، شماره 16، دوره سال یازدهم (شماره دوم)، صص 191 – 205.  
قاضی­زاده، سید ضیاالدین،. (1389). الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و نقش نیروهای مسلح، راهبرد دفاعی، دوره 8، شماره 31، صص 62-31.
قانعی­راد، محمدامین. و موسوی، آرش. (1387). نظریه­های دانش و ویژگی­های ساختاری اقتصاد ایران؛ فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال اول، شماره 4.
Creswell, JW. (2004). Research design: Qualitative and quantitative approaches. California: SAGE publications.
Fitjar, R. D. & Rodríguez-Pose, A. (2013). Firm collaboration and modes of innovation in Norway, Research Policy, 42: 128– 138.
Lundvall, B. A. Rasmussen, P. & Lorenz, E. (2008). Education in the Learning Economy: A European perspective, Policy Futures in Education, Volume 6 Number 6.
Magnusson, L. & Ottosson, J. (1997). Evolutionary Economics and Path Dependency, Northampton: Edward Elgar Publishing, Inc.
Strauss, A. & Corbin, J. (1992). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, California: Sage Publications, Inc.
Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, California: Sage Publications, Inc., second edition.